Dodatkowe wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej – nowelizacja ustawy

W dniu 31 sierpnia br. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 535).

Celem nowelizacji ustawy jest przyznanie działaczom świadczenia wyrównawczego. Dodatkowo ustawa zawiera inne rozwiązania zwiększające pomoc państwa dla tej grupy społecznej, zaangażowanej w działalność niepodległościową w okresie 1939–1956 i 1957–1989.

Świadczenie wyrównawcze

Każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł brutto, ma prawo do świadczenia wyrównawczego. Jego wysokość odpowiada kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną. Kwota bazowa (2400 zł brutto) będzie ulegała podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebny wniosek

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wyrównawczego wszczynane będzie na podstawie wniosku osoby uprawnionej. Do wniosku będzie należało dołączyć dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Świadczenie wyrównawcze wypłacane będzie wraz z emeryturą lub rentą.

Inne świadczenia i ulgi

Ulgi w komunikacji miejskiej

Osobom uprawnionym przysługuje ulga taryfowa w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej oraz 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej, w tym kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegający ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub niepobierający emerytury lub renty.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem złożenia Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oświadczenia o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem ustania tych warunków.

Osoba uprawniona składa co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca oświadczenie o niepodleganiu przepisom o systemie ubezpieczeń społecznych i braku innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zwolnienie pomocy pieniężnej spod egzekucji komorniczej

Egzekucji nie podlegają kwoty jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Maria Szwajkiewicz

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej