Sekcja Oświaty i Wychowania o biurokracji, sygnalistach i negocjacjach z MEiN

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z niepokojem obserwuje napiętą sytuację w oświacie i nastroje wśród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


W styczniowym zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w trybie on-line z 11 stycznia 2022 r. uczestniczyła m.in. Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty. Omawiano sprawy związane z biurokracją szkolną oraz wytycznymi na czas przedłużającego się stanu epidemii COVID–19.

W trakcie wymiany informacji z Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, omówiono blok spraw związanych z podwyżkami w oświacie oraz pragmatyką zawodową nauczycieli i groźbą zwolnień nauczycieli. Ryszard Proksa przedstawił stan negocjacji z Rządem RP. Zwracano przy tym uwagę na perspektywę zwolnień nauczycieli, spowodowanych planowanym wzrostem pensum o cztery godziny i problem dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, konieczność odblokowania art. 88 KN o tzw. wcześniejszych emeryturach za pracę w warunkach szczególnych. Skrytykowano projekt wprowadzania 8 godzin do dyspozycji dyrektora. Rada zapoznała się z Komunikatem Zespołu Negocjacyjnego KSOiW NSZZ „S”.

Spotkanie z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” było okazją do omówienia spraw związanych z tzw. sygnalistami w zakładach pracy. Obowiązkiem wdrożenia procedur ochrony sygnalistów od grudnia 2021 roku mają być objęte firmy zatrudniające więcej niż 250 osób, a dwa lata później ma być on rozszerzony na podmioty o liczbie pracowników od 50 do 249.

W przypadku branż narażonych na tzw. pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, np. sektora finansowego, ale i lotnictwa cywilnego, transportu morskiego oraz podmiotów działających w obszarze złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarach morskich, limity zatrudnienia nie będą obowiązywać. Szkoły też będą objęte ustawą, o ile zatrudniają 50 i więcej osób.
Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, w związku z przekazywaniem do zaopiniowania projektów regulaminów dotyczących tzw. sygnalistów w zakładach pracy, zwraca uwagę na problemy, które powinny wstrzymywać Komisje Zakładowe/Międzyzakładowe przed wyrażeniem formalnej opinii w tej sprawie.

W chwili obecnej nie ma aktu normatywnego (ustawy), który przenosiłby na grunt Polski założenia zawarte w dyrektywie Unii Europejskiej. Na ten moment nie ma podstaw prawnych do tworzenia regulaminów zgłoszeń wewnętrznych zapowiedzianych w projekcie ustawy.
Kontrowersje wokół zamiaru wprowadzenia do polskiego prawa tej dyrektywy unijnej pogłębia fakt, iż w kodeksie postępowania administracyjnego znajduje się rozdział dotyczący składania skarg, jest określony tryb tzw. ścieżki służbowej.
Przypomnijmy, że wśród spraw, które mogą rzutować na działalność związkową od 2022 roku przewija się termin „sygnalista”. To osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa w środowisku pracy. Sygnalistą może być każda osoba, która związana jest z podmiotem, co do którego zgłasza naruszenie – pracownik, zleceniobiorca, podwykonawca, klient. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie uczestniczyć mają w ochronie dobra społecznego, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 dotyczącą tzw. sygnalistów. Dyrektywa unijna u części członków „S” wywołuje także kontrowersje natury etycznej, skojarzenia z okresem PRL. Może doprowadzać do pogorszenia klimatu wzajemnego zaufania wśród pracowników w danej szkole/zakładzie pracy.
W związku z powyższym pojawia się wniosek, aby zachować dystans wobec tych nowych propozycji.
Od 17 grudnia 2021 r. powinna być gotowa rodzima ustawa. Tego dnia weszła w życie dyrektywa o sygnalistach, która określiła zakres ustawowy dla każdego z krajów członkowskich UE.
– Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (na podstawie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) jest na etapie opiniowania – informuje Rządowe Centrum Legislacji.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej