Wybór postulatów – 17 listopada 1980 r. Gdańsk

Protokół porozumienia między Ministrem Oświaty i Wychowania a przedstawicielami strajkujących nauczycieli w Gdańsku.

Fragmenty.

(postulaty 1 – 4 cytuję wprost w swym tekście)

Postulat nr 1: Za sprawę najistotniejszą dla poprawienia obecnej trudnej sytuacji w oświacie i wychowania uważamy konieczność podwojenia obecnego 3,3% udziału oświaty w podziale dochodu narodowego.

Postulat nr 2: Ustalić wymiar pracy nauczycieli szkół i przedszkoli w przeciętnej ilości 18 godzin dydaktycznych różnicując ten wymiar w zależności od pracochłonności przedmiotów, by umożliwić wykonanie związanych z tym obowiązków w ciągu 7-godzinnego dnia pracy (obecny wymiar godzin dydaktycznych zmusza znaczną część nauczycieli do około 10-godzinnego dnia pracy zawodowej).

Postulat nr 3: Uważamy za niezbędne dać większą autonomię szkole, pozwolić radom pedagogicznym decydować o realizacji podstawowych celów dydaktyczno-wychowawczych obchodów rocznicowych, uroczystości i imprez, co sprzyjać powinno uniknięciu szablonowości i formalizmu w pracy wychowawczej szkoły.

Postulat nr 4: Należy zweryfikować i uzupełnić podręczniki historii i literatury, zwłaszcza historii współczesnej, tak aby uczeń miał możliwość poznawania historii i kultury ojczystej w jej pełnym zakresie. Należy zmienić i uelastycznić program propedeutyki nauki o społeczeństwie, tak aby jego treści nie były sprzeczne z rzeczywistością.

Postulat nr 11:Podnieść wynagrodzenie pracowników oświatowych powyżej średniej krajowej o ok. 10 – 15%, by uposażenie nauczycieli dorównywało pracownikom inżynieryjno-technicznym w pozostałych działach gospodarki narodowej.

Postulat 32: Przyznać pracownikom oświaty tzw. trzynasta pensję, poczynając od 1980 roku .

Postulat 33: Wprowadzić nagrody jubileuszowe dla pracowników oświaty w równorzędnej wysokości jak w gospodarce narodowej.

Postulat 35: Dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wprowadzić dodatki za wysługę lat po 5, 10, 15, 20, i więcej latach pracy (1% rocznie za każdy rok po 5 latach pracy).

Postulat 36: Zmniejszyć liczbę godzin dydaktycznych zastępcom dyrektorów i nauczycielom pełniącym, funkcje kierownicze.

Postulat 44: Zlikwidować promowanie uczniów z ocena niedostateczną.

Postulat 45: Wprowadzić egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych.

Postulat 48: Wprowadzić stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli związane ze stałym dodatkiem pieniężnym.

Postulat 49: Wprowadzić godziny wychowawcze w szkołach specjalnych.

Postulat 51: Wydatnie ograniczyć sprawozdawczość w szkołach i placówkach oświatowych. Zastosować sprawozdawczość dla potrzeb administracji szkolnej.

Postulat 55: Opracować kompleksowy, realny plan dokształcania nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodycznych.

Postulat 67: Dla nauczycieli, którzy przepracowali 30 lat w zawodzie nauczycielskim wprowadzić zniżkę godzin.

Postulat 73: Zabezpieczyć większa pulę materiałów budowalnych dla brygad remontowych.

Postulat 76: Zagwarantować warsztatom szkolnym pełne zaopatrzenie w maszyny, urządzenia, narzędzia, surowce niezbędne do wykonywania produkcji.

Postulat 78: Przyznać środki, limity, udzielić wydajnej pomocy w zakresie budowy:

a) przedszkoli,

b) zbiorczych szkół gminnych,

c) szkół specjalnych,

d) szkół podstawowych w miastach i osiedlach,

e) mieszkań nauczycielskich, wg zgłoszonych potrzeb w raporcie do Wojewody Gdańskiego i rządu.

Postulat 85: Zweryfikować listę chorób zawodowych nauczycieli. Wprowadzić obowiązkowe badania laryngologiczne i systemu nerwowego nauczycieli.

Postulat 113: Zlikwidować premie uznaniowe i wprowadzić premie obligatoryjne. Dotychczasowe przyznawanie premii narusza przepisy zawarte w Kodeksie pracy art. 108, par. 1, 2, 3 – stanowi karę dodatkową w przypadku nie otrzymania premii.

Postulat 114: Poszerzyć tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi do grupy 10 włącznie. Tabela stosowana do chwili obecnej nie uwzględnia przeszeregowań dla pracowników długoletnich.

Postulat 115: Poszerzyć tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ekonomicznych i administracyjnych do grupy 18 włącznie w celu zapobieżenia fluktuacji kadr i umożliwienia awansowania pracownikom długoletnim.

Postulat 116: Wypłacać obligatoryjnie nadgodziny dla pracowników obsługi wykonujących czynności za nieobecne pracownice (urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie dłuższe niż 3 dni).

Postulat 119: Uznać choroby reumatyczne jako choroby zawodowe pracowników obsługi (praca w szatniach, kuchniach, itd.).

Postulat 133: Systematycznie dbać o podniesienie autorytetu nauczyciela na łamach środków masowego przekazu.

Postulat 134: Rozwiązać jednostki obsługi finansowej i wprowadzić księgowość do szkół.

Postulat 141: Znieść ocenę nauczyciela, a w zamian za to określić jego przydatność do zawodu na podstawie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i osiąganych efektów pracy.

Postulat 144: Udzielać radom pedagogicznym prawa wyrażania votum nieufności wobec dyrektora z szerokim uzasadnieniem swego stanowiska.

Postulat 145: Dokonać decentralizacji  uprawnień decyzyjnych w zakresie rozmieszczenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych ogniw zarządzania.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej