Jakie są zasady bhp w przypadku prac rozbiórkowych?

Prowadzenie robót rozbiórkowych wymaga odpowiedniego przygotowania, w tym zachowania standardów i przepisów BHP. W przeciwnym razie w trakcie tych prac istnieje zwiększone ryzyko nieszczęśliwych wypadków, w tym powodujących uszczerbek na zdrowiu pracowników. Wszelkie tego typu prace powinny być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem.

Zanim przejdzie się do wykonywania prac rozbiórkowych, należy odpowiednio się do tego przygotować. Przede wszystkim wykonawca powinien otrzymać niezbędne pozwolenie na wykonanie robót rozbiórkowych. Dokument ten wydawany jest przez właściwy dla danej lokalizacji organ administracji, w tym przez starostę. Do przygotowań zalicza się również:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac rozbiórkowych;
  • ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie go tablicami ostrzegawczymi;
  • odłączenie obiektu od sieci cieplnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby do usuwania gruzu stosować rynny zsypowe lub zsuwnice pochyłe. Jednocześnie rynny zsypowe powinny być zabezpieczone w ten sposób, aby zapobiegać wypadaniu gruzu. Jeżeli wykonawca zdecyduje się na przeprowadzenie robót rozbiórkowych metodą przewracania, to długość zastosowanych lin powinna być trzykrotnie większa niż wysokość danego obiektu. Każde mocowanie powinno być dokładnie sprawdzone i w razie wątpliwości zamienione. Niezwykle ważne jest to, aby pozostały one niezawodne w trakcie przewracania obiektu. W przeciwnym razie grozi to realnym zagrożeniem dla pracowników.

Roboty rozbiórkowe nie mogą być prowadzone w sytuacji trudnych warunków atmosferycznych, gdy wiatr grozi przewróceniem części konstrukcji. Pracę należy wstrzymać każdorazowo wtedy, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W niektórych sytuacjach powodem wstrzymania może być mniejsza prędkość wiatru i zależy to od indywidualnej specyfiki konstrukcji obiektu. Ponadto w trakcie prowadzonych robót na niższych kondygnacjach budynku nie mogą przebywać ludzie. Wykonawca pod żadnym pozorem nie może przewracać części obiektu (np. ścian) poprzez ich podcinanie lub podkopywanie. Przy wyborze zmechanizowanych sposobów rozbiórki, w strefie niebezpiecznej nie mogą znajdować się żadne osoby, ani maszyny.

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych każdy detal ma znaczenie. Wykonawca powinien bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów BHP oraz standardów. Jeżeli jednak przy zachowaniu przepisów BHP wciąż istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, to należy przerwać prace rozbiórkowe i wznowić je przy sprzyjających warunkach, lub zmienić stosowaną dotychczas metodę. Tego typu roboty powinny być wykonywane tylko przez doświadczonych specjalistów i zachowaniem szczególnej ostrożności.

Źródło: https://inzynieriabhp.pl/bhp-prace-rozbiorkowe/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej