Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej?

Choroba zawodowa spowodowana jest działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środo­wisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywa­nia w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgło­sić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej, a także podejrzenie o taką chorobę, właś­ciwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. W razie stwierdzenia objawów choroby zawodowej u pracownika pracodawca jest zobowiązany zastosować właściwe środki profilaktyczne, tj.:

  • ustalić, w porozumieniu z właściwym państwo­wym inspektorem sanitarnym, przyczyny powsta­nia choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,
  • niezwłocznie przystąpić do usuwania czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować niezbędne środki zapobiegawcze,
  • zapewnić realizację zaleceń lekarskich, np. częstsze badania lekarskie, stosowanie przerw w pracy.

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby. W przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej pracodawca powinien go przenieść do innej pracy, w której nie występu­je narażenie na działanie czynników szkodliwych wywołujących te objawy. Przeniesienia pracodawca dokonuje na podstawie orzeczenia lekarskie­go, w terminie i czasie określonych w tym orzeczeniu. Przeniesienie do innej pracy należy traktować jako polecenie, którego odmowa wykonania przez pracownika jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy, w której nie będzie nara­żony na działanie czynnika wywołującego choro­bę zawodową, może wypowiedzieć z tego powodu pracownikowi umowę o pracę. W okresie wypowie­dzenia pracodawca powinien wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

Takie same zasady należy stosować w przypadku, gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek choroby zawo­dowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/choroby-zawodowe/728896,Choroba-zawodowa-pracownika-a-obowiazki-pracodawcy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej