Godna praca to bezpieczna praca – baza pytań i odpowiedzi

 1. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 2. Jakie są organy nadzoru nad warunkami pracy?
 3. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 4. Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?
 5. Jakie instytucje zajmują się zagadnieniem oceny ryzyka zawodowego?
 6. Jakie są obowiązki pracownika?
 7. Jakie są obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 8. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
 9. Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?
 10. Czym różnią się szczególne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy?
 11. Czy pracodawca musi wyznaczać pracowników do zadań z zakresu BHP?
 12. Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów?
 13. Jakie są kary za naruszenie zasad BHP w związku z koronawirusem?
 14. Jakie są zasady wykonywania profilaktycznych badań lekarskich w okresie pandemii koronawirusa?
 15. Koronawirus a szkolenia BHP pracowników
 16. Jakie są wymogi BHP w zakresie w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 17. Czy apteczki w zakładach pracy są obowiązkowe?
 18. Jakie są zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa?
 19. Jakie są prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia kobiet?
 20. Czy społecznemu inspektorowi pracy można wypowiedzieć umowę o pracę?
 21. Co to jest wypadek przy pracy?
 22. Jakie są rodzaje świadczeń powypadkowych?
 23. Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?
 24. Jakie są obowiązki związane z BHP w małej firmie?
 25. Czy są jakieś drobne ustępstwa w zakresie BHP w małej firmie?
 26. Czy osobom pracującym na świeżym powietrzu przysługuje odzież chroniąca przed promieniowaniem UV?
 27. Czy pracodawca ma prawo badać pracowników na obecność narkotyków?
 28. Czy przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?
 29. Co było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25.08.2020 r. ?
 30. Kiedy mamy do czynienia ze stresem w miejscu pracy?
 31. Na jakich zasadach będzie obowiązywała praca zdalna od 5 września 2020?
 32. Jak przebiega kwalifikacja wypadku przy pracy na home office?
 33. Czym jest kampania #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej?
 34. Czy książeczka sanepidowska nadal obowiązuje?
 35. Na czym polega działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy?
 36. Z jakich elementów składa sie protokół pokontrolny sporządzony przez inspektora pracy?
 37. Jakie są wymagania BHP w Norwegii?
 38. Czym jest norweski kurs HMS?
 39. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w norweskim systemie prawnym?
 40. Na czym polega unijne prawo dotyczące środków ochrony indywidualnej?
 41. Badania psychotechniczne – kto musi je wykonać?
 42. Pracownik na dopalaczach – jakie kroki może podjąć pracodawca?
 43. Jakie są zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2?
 44. Na czym polega program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Bezpiecznie w szkole’’?
 45. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej?
 46. Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego w Norwegii?
 47. Jakie formularze służą udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w Norwegii?
 48. Czym jest porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie?
 49. Co było głównym tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego?
 50. Czym jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?
 51. Co było tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy 17.11.2020 r.?
 52. Czego dotyczy kampania Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową?
 53. Jakie są przyczyny zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego?
 54. Co wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”
 55. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokościach?
 56. Jaka rekompensata należy się pracownikowi za szkolenie w dniu wolnym od pracy?
 57. Czego dotyczy program edukacyjny ,,Kultura bezpieczeństwa”?
 58. Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie?
 59. Jakie są obowiązki pracodawcy w okresie zimowym?
 60. Czy pracodawca jest zobowiązany zaktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19?
 61. Co było tematem konferencji pt. ,,Nietypowe stosunki zatrudnienia’’?
 62. Jakie firmy są laureatami konkursu  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2020 r. ?
 63. Czy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku zakażenia COVID-19 w miejscu pracy?
 64. Co zmieniło się od 16 grudnia br. w przepisach dotyczących badań wstępnych i okresowych w czasach pandemii?
 65. W jaki sposób pracodawca powinien spełnić obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?
 66. Na czym polega zarządzanie BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej?
 67. Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy?
 68. Jakie są czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia?
 69. Co się zmieniło w wykazie procesów o działaniu rakotwórczym?
 70. Jakie są zasady bezpiecznego odśnieżania dachów?
 71. Kto wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej?
 72. Czym jest audyt bezpieczeństwa w pracy?
 73. Jak chronić pracownika w warsztacie samochodowym?
 74. Czym są narzędzia elektroniczne BHP?
 75. Jak przestrzegać bezpieczeństwa w transporcie i magazynowanu?
 76. Czy pracodawca może wymagać szczepienia przeciwko COVID-19?
 77. Jakie są zadania sanepidu?
 78. Jakie są uprawnienia sanepidu?
 79. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie dezynfekcji stanowiska pracy?
 80. Czym grozi monotonia pracy?
 81. Szkolenie BHP w pracy zdalnej – czy jest obowiązkowe?
 82. Jakie są najważniejsze zasady ochrony przeciwporażeniowej w budownictwie?
 83. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem?
 84. Jakie są zagrożenia pożarowe w obiektach wielkokubatorowych?
 85. Jakie są zasady bhp dla operatorów żurawi?
 86. Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?
 87. Jakie są zagrożenia na stanowisku spawacza?
 88. Jakie są zasady bhp podczas prac spawalnicznych?
 89. Jakie są wymogi bhp w zakresie krzesła biurowego?
 90. Jakie są obowiązki przewoźnika w przypadku wypadku kierowcy przy pracy?
 91. Czy jest obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy?
 92. Na czym polega ergonomiczna praca w domu?
 93. Na czym polega schemat podstawowego ratowania życia?
 94. Jakie są obowiązki w zakresie bhp w stosunku do pracowników tymczasowych?
 95. Jak zapewnić bezpieczeństwo prac w pobliżu lini elektroenergetycznych?
 96. Jak należy zadbać o bhp w magazynie?
 97. Czy pracownik ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze?
 98. Jak rozplanować umieszczenie gaśnic w miejscu pracy?
 99. Kiedy firma musi zatrudnić pracownika BHP na umowę o pracę?
 100. Na czym polega bezpieczna praca na rusztowaniu?
 101. Jakie występują zagrożenia w pracy biurowej?
 102. Czy kolizja drogowa z winy pracownika może być uznana za wypadek w drodze do pracy?
 103. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy przerwą w pracy biurowej i zdalnej?
 104. Jakie wytyczne obowiązują pracodawców przy organizacji szczepień przeciwko COVID-19?
 105. Jakie są zasady podnoszenia ciężkich przedmiotów?
 106. Na czym polega wellbeing w firmie?
 107. Jak wdrożyć wellbeing do firmy?
 108. Jak udzielać pierwszej pomocy przy najczęstszych urazach kończyn?
 109. Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację?
 110. Kim jest rzeczoznawca ds. bhp?
 111. Na czym polega instruktaż stanowiskowy?
 112. Jakie są obowiązki kierownika budowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 113. Czy przy zmianie stanowiska pracy należy wykonać kolejne szkolenie BHP?
 114. Co mówią przepisy BHP o profilaktyce chorób zawodowych?
 115. Jak uniknąć zespołu cieśni nadgarstka?
 116. Jakie są metody ograniczania zagrożenia hałasem w miejscu pracy?
 117. Jakie jest zastosowanie odzieży ostrzegawczej?
 118. Jak prawidłowo wybrać rękawice ochronne?
 119. Czy istnieje przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy?
 120. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne?
 121. Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?
 122. Czy badania kontrolne są obowiązkowe po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 123. Jakie są sposoby zmniejszenia obciążenia termicznego pracowników?
 124. Jakie są zagrożenia zawodowe w transporcie samochodowym?
 125. Czy konieczne są szkolenia BHP dla pracowników sezonowych i nieletnich?
 126. Jakie są metody oceny wydatku energetycznego pracownika?
 127. Kto jest odpowiedzialny za ewakuację w miejscu pracy?
 128. Jakie są zasady bezpiecznej pracy na drabinie przenośnej?
 129. Jakie to są prace szczególnie niebezpieczne?
 130. Jak wygląda praca w branży BHP?
 131. Czy praktykantów należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego?
 132. Czy stażystów należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego?
 133. Jakie jest stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie szczepień pracowników przeciwko COVID-19?
 134. Czy ukąszenie kleszcza można uznać za wypadek przy pracy?
 135. Jakie zasady i przepisy BHP obowiązują przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 136. Na czym polega zasada „3B” pracy przy komputerze?
 137. Jakie są zasady bezpiecznego używania klimatyzacji samochodowej?
 138. O czym należy pamiętać przy obsłudze BHP stanowisk sprzątających?
 139. Jakie są wymagane wartości natężenia oświetlenia sztucznego dla poszczególnych stanowisk pracy?
 140. Czy pracownikom należy się ekwiwalent za pranie maseczek?
 141. Czy badania i szkolenie BHP są obowiązkowe dla zleceniobiorców?
 142. Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej?
 143. Czy można zwolnić lub ukarać pracownika za brak szczepienia?
 144. Czy pracodawca może wydać pracownikom używaną odzież ochronną?
 145. Czy przedłuża się ważność badań psychotechnicznych kierowców w czasie pandemii?
 146. Czy siedzenie skraca życie?
 147. Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy w okresie pandemii koronawirusa?
 148. Jakie są kary lekceważenie szkolenia okresowego bhp?
 149. Jak często trzeba szkolić pracowników dorywczo wykonujących prace na wysokości?
 150. Jak zapewnić bezpieczeństwo przy budowie silosów?
 151. Czy pracodawca musi zapewnić miejsce dla palących pracowników?
 152. Czym jest wypalenie zawodowe?
 153. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
 154. Czym jest urlop sabbatical?
 155. Jak organizować pierwszą pomoc w zakładzie pracy?
 156. Jakie są wyniki akcji przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy „Kontrole na małych budowach”?
 157. Jaki jest katalog wykroczeń i przestępstw za naruszenie przepisów BHP?
 158. Na jakiej wysokości powinna być zawieszona gaśnica?
 159. Jak przystosować przestrzeń w zakładzie pracy dla osób niepełnosprawnych?
 160. Kiedy pracodawca powinien zapewnić posiłki?
 161. Ile kosztuje wypadek przy pracy?
 162. Jakie czynniki w miejscu pracy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie?
 163. Jakie są objawy i skutki siedzącego trybu życia?
 164. Jakie są zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku?
 165. Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie niskich temperatur?
 166. Co powinno zawierać skierowanie na badania w przypadku szkodliwych czynników w środowisku pracy?
 167. Jakie wprowadzono zmiany w zakresie wypadków przy pracy 18 września 2021 r.?
 168. Czym są technologie ubieralne?
 169. Jakie zastosowania ma skafander starzeniowy?
 170. Czy pracodawca może skierować pracownika na wcześniejsze badania profilaktyczne?
 171. Jakie są wymagania BHP w zakresie pracy przy komputerze?
 172. Jak udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniach?
 173. Jakie są kary za utrudnianie czynności kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?
 174. Jakie są zasady BHP przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych?
 175. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zamkniętych?
 176. Czym jest komisja BHP?
 177. Na czym polega obowiązek konsultacji w zakresie BHP?
 178. Jakie są zagrożenia przy montażu w przemyśle lotniczym?
 179. Jakie wypadki przy pracy występują w przemyśle meblarskim?
 180. Jakie są metody ograniczania hałasu na stanowiskach infolinii?
 181. Jakie są wymogi BHP w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 182. Czy pracodawca ma obowiązek finansowania okularów pracownika?
 183. Czy każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?
 184. Jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniu?
 185. Jakie certyfikaty powinna mieć odzież zimowa dla pracowników?
 186. Reakcja na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia w pracy – uprawnienie czy obowiązek służby bhp?
 187. Jakie są zasady postępowania w trakcie pożaru?
 188. Od ilu lat można pracować?
 189. Na jakie udogodnienia może liczyć diabetyk w miejscu pracy?
 190. Jak wzmocnić odporność psychiczną w pracy?

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort