Intensywność Pracy. Europejskie Badania Warunków Pracy

Co pięć lat Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund) przeprowadza europejskie badania warunków pracy (European Working Conditions Surveys EWCS). Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa, przypadające na 2020 rok badania nie odbyły się, natomiast zbierane są odpowiedzi na pytania ankietowe do badania, które wyjątkowo odbywa się w roku bieżącym. Dysponujemy więc wynikami badań z roku 2015, na których będziemy się opierać. Przeprowadzone przez Eurofound europejskie badanie warunków pracy (EWCS) pokazuje kompleksowy obraz codzienności pracowników i pracownic w różnych krajach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. 

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. należy zauważyć, że dane opublikowane na stronie internetowej Eurofound mogą nadal obejmować 28 państw członkowskich UE, ponieważ Zjednoczone Królestwo brało udział we wcześniejszych badaniach. Będzie to stopniowo ulegać zmianie w celu odzwierciedlenia obecnego składu 27 państw członkowskich UE. 

Spójrzmy na intensywność pracy w Europie.

Badacze przeprowadzający ankietę zapytali m.in. czy wykonywana przez Pana(-ią) praca wymaga wykonywania zadań z bardzo dużą prędkością? W przypadku Polski uzyskano odpowiedzi: „(prawie) cały czas” – 15 proc., „nigdy” – 54 proc., „między ¼ a ¾ czasu” – 32 proc. Pracę o większej intensywności stwierdzono w Turcji – odpowiednio 39, 27 i 34 proc., w Rumunii – 37, 17 i 46 proc., w Hiszpanii – 33, 36 i 31 proc. oraz, co ciekawe, w zasadzie we wszystkich krajach „starej Unii”. Podobnie jak u nas jest w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, w krajach nadbałtyckich (ze wskazaniem na Łotwę), gdzie intensywność pracy jest nawet niższa, niż w Polsce, odpowiednio 11, 65 i 24 proc.

Kolejne pytanie dotyczyło dotrzymywania napiętych terminów. Można stwierdzi, że rozkład odpowiedzi był niemalże lustrzanym odbiciem odpowiedzi z pierwszego pytania.

W kolejnym pytaniu: Czy ma Pan(i) dość czasu na wykonywanie swoich obowiązków? Polacy odpowiedzieli, że „zawsze lub przez większość czasu” 73 proc., „rzadko lub nigdy” –  8 proc. i „czasami” – 18 proc. Więcej czasu na wykonywanie obowiązków w pracy mają Bułgarzy (90, 4 i 6 proc.), Litwini – odpowiednio 84, 5, 11 proc., także Łotysze, Estończycy i, co ciekawe, Norwegowie (77, 6 i 11 proc.). Podobnie jak w Polsce jest na Węgrzech, we Francji czy w Hiszpanii, a w takich krajach, jak Słowacja, Szwecja czy Dania odnotowano większą intensywność obowiązków w pracy skutkującą niejednokrotnie brakiem czasu na ich wykonanie.

W przypadku pytania o liczbę czynników wywierających wpływ na tempo pracy w odpowiedzi można było wskazać liczbę od 0 do 5. I tak, w Polsce wskazania wyniosły: 0 czynników – 20 proc., 1 – 29 proc., 2– 22 proc., 3 – 15 proc., 4 – 9 proc i na koniec 5 – 5 proc. Gdy skupimy się na wskazaniu „0 czynników”, to praktycznie w każdym kraju będzie to liczba mniejsza niż u nas (wyjątek: Serbia), a w przypadku „5 czynników” Polska plasuje się w nieco powyżej europejskiej stawki.

Gdy ankieterzy zapytali o częste przypadki przerywania pracy zaburzające rytm pracy, to 93 proc. ankietowanych polskich pracowników odpowiedziało „nie”, a 7 proc. „tak”. W wielu krajach te proporcje są gorsze, w przypadku Francji czy Norwegii to odpowiednio 73 i 27 proc. Gorzej jest też we Francji, Finlandii, Niemczech czy Hiszpanii, a podobnie jak u nas na Węgrzech, w Czechach czy Bułgarii lub Rumunii, i – co ciekawe – we Włoszech (94 i 6 proc.).

oprac. (mk)
Zdjęcie: Paweł Glanert

Żródło: https://www.eurofound.europa.eu/pl/data/european-working-conditions-survey

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej