Czy konieczne są szkolenia BHP dla pracowników sezonowych i nieletnich?

Pracą sezonową nazywamy pracę, której wykonywanie jest uzależnione od pory roku i warunków atmosferycznych. Przykładem może być jesienny zbiór owoców lub sprzedaż przekąsek na plaży w okresie letnim.

Pracodawcy, którzy zlecają prace sezonowe, wybierają najczęściej umowy cywilnoprawne, ponieważ ich zawarcie jest dla nich najłatwiejsze. Jeśli wykonywana praca będzie pozbawiona charakteru stosunku pracy, z pracownikiem można podpisać umowę zlecenie bądź umowę o dzieło. Trzeba natomiast pamiętać, że w sytuacji, gdy pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w podporządkowaniu, w stałych godzinach, w stałym miejscu i pod nadzorem przełożonego, zgodnie z przepisami, powinno się z nim podpisać umowę o pracę.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika sezonowego na podstawie umowy o pracę, musi pamiętać, że podwładnemu będą przysługiwać wszystkie wynikające z przepisów prawa – na przykład prawo do urlopu. Z drugiej strony, umowa ta niesie ze sobą również plusy dla pracodawcy, który będzie miał większy nadzór nad pracownikiem i pewność, że obowiązki na danym stanowisku będą wykonane, a także, że w szczycie sezonu nie zabraknie mu rąk do pracy. Pracodawca może się obawiać, że taka umowa po pewnym czasie automatycznie przejdzie w umowę na czas nieokreślony. Pracowników sezonowych nie obowiązują jednak limity w zawieraniu umów na czas określony.

Pracodawca ma kilka możliwości, może rozważyć na przykład umowę na czas wykonywania określonej pracy lub umowę na czas określony. Trzeba jednak pamiętać, że w umowie podpisanej na czas nie dłuższy niż pół roku, nie można zawrzeć klauzuli przewidującej wypowiedzenie. Druga ważna informacja jest taka, że w umowie na czas wykonywania określonej pracy nie jest wskazana data końcowa. Za koniec umowy uznaje się wykonanie przez pracownika powierzonych mu zadań.

Trzecia opcja to umowa o pracę na czas nieokreślony. Przy jej podpisywaniu pracodawca może zastanowić się nad wprowadzeniem najbardziej korzystnego dla swojego biznesu okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Każdy nowy pracownik, przed przystąpieniem do pracy, powinien poznać zasady bhp. W przypadku umów cywilnoprawnych szkolenie wstępne bhp nie jest to obowiązkowe, natomiast jest zalecane. Odstąpienie od szkoleń bhp nie zwalnia natomiast pracodawcy z konieczności poinformowania pracownika o obowiązujących w firmie zasadach bhp.

Dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak wynika z kodeksu pracy i z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie BHP jest obligatoryjne. Pracownik w pierwszym dniu zatrudnienia powinien odbyć szkolenie wstępne BHP. Każde szkolenie BHP, zarówno wstępne jak i okresowe, powinno być przeprowadzone na koszt pracodawcy. Co więcej, pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć badania lekarskie stwierdzające, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Pracodawca powinien skierować go do lekarza medycyny pracy.

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Jeśli osoba młodociana nie posiada odpowiednich kwalifikacji na swoje stanowisko, można ją zatrudnić w celu przyuczenia do zawodu. Praca młodocianych jest chroniona, oznacza to, że pracodawca powinien kłaść szczególny nacisk na ochronę ich zdrowia. Młodocianego nie można dopuścić do pracy bez ważnych badań lekarskich. Jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę, powinien również odbyć szkolenie wstępne BHP. Ta sama zasada dotyczy studentów odbywających praktyki.

Podsumowując, niezależnie od rodzaju zawartej z pracownikiem umowy, pracodawca ma obowiązek zapoznać podwładnych z zasadami bhp oraz z zasadami bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, z których pracownik będzie korzystał. Należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny zawsze spoczywa na pracodawcy.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-bhp-dla-pracownikow-sezonowych-i-nieletnich-czy-sa-konieczne/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej