Czym zajmuje się Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw?

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw jest platformą współpracy administracji rządowej z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach rynkowych.

Podstawą funkcjonowania Zespołu, w obecnym formacie, jest Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 maja 2018 roku. Historia Zespołu sięga 2009 roku. Wówczas, w Ministerstwie Gospodarki, powstał pierwszy Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Forma i zakres współpracy zmieniały się na przestrzeni lat. W 2018 roku odnowiono szeroką platformę dialogu, angażując przedstawicieli różnych środowisk do wspólnych działań na rzecz podniesienia etycznych standardów prowadzonej, przez przedsiębiorstwa, działalności.

W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Łącznie w pracach Zespołu bierze udział blisko 70 instytucji i organizacji.

Główne zadania Zespołu to:

  • prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między administracją publiczną, biznesem, parterami społeczno-gospodarczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR, 
  • upowszechnianie zasady solidarności społecznej oraz odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej,
  • kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko naturalne oraz jakością życia poprzez wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad CSR w politykach publicznych na potrzeby efektywnej realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
  • upowszechnianie konceptu społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej

Obszary tematyczne dla prac Zespołu wynikają z najbardziej aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych Polski a także z bieżących kierunków kluczowych polityk publicznych. Założeniem szerokiej reprezentacji organów rządowych i instytucji publicznych w pracach Zespołu jest zachowanie spójności podejmowanych zagadnień tematycznych z priorytetowymi kierunkami rozwoju kraju.

Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych. Podczas II posiedzenia Zespołu (26 września 2018 roku) Zespół powołał 5 grup roboczych do realizacji przyjętych zadań:

  • Grupa robocza do spraw konsumenckich
  • Grupa robocza do spraw innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR
  • Grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni
  • Grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności administracji
  • Grupa robocza do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę

Źródło: https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/o-zespole

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej