Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w listopadzie 2021 r.?

Omówienie kwestii dostępu do informacji niezbędnej do przeprowadzenia referendum strajkowego, bieżącej działalności i problemów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego oraz kwestii ekspertyzy w sprawie układów zbiorowych w Polsce były głównymi tematami posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 10 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej B. Surdykowska – NSZZ „Solidarność” przedstawiła problem dotyczący dostępu do informacji niezbędnej do przeprowadzenia referendum strajkowego. Odniosła się do kwestii pozyskiwania przez związek zawodowy danych osobowych pracowników na potrzeby przeprowadzenia referendum strajkowego czy też poinformowania pracowników o poszczególnych działaniach podejmowanych przez związki zawodowe. Przedstawiła propozycje zmian zapisów w ustawie o związkach zawodowych. Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO.

Uzgodniono, że strona społeczna autonomicznie wypracuje propozycje zapisów zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Kolejnym omawianym punktem była informacja przedstawicieli WRDS województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego dotycząca bieżącej działalności. Wśród poruszanych tematów znalazła się kwestia malejącej roli dialogu społecznego, problemów z jakimi borykają się rady na poziomie regionalnym oraz podejmowanych przez WRDS stanowisk/uchwał i ich dalszej realizacji.

Przewodniczący W. Ilnicki podsumowując podkreślił, że zostanie przygotowany materiał ze spotkań z przedstawicielami WRDS-ów obrazujący m.in. problemy z jakimi spotykają się rady.

W dalszej części posiedzenia poruszono kwestię ekspertyzy w sprawie praktyki układów zbiorowych w Polsce. Przewodniczący W. Ilnicki poinformował, że wniosek, po modyfikacji zakresu tematycznego ekspertyzy, zostanie przesłany do Prezydium RDS.

Następnie wicedyrektor Agata Oklińska poinformował o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podkreśliła, że wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych RM projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy został przekazany do rozpatrzenia na kierownictwo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W sprawach różnych poruszono m.in. kwestię zwołania Trójstronnych Zespołów Branżowych ds. Transportu Drogowego, ds. Przemysłu Motoryzacyjnego, ds. Branży Spożywczej i ds. Przemysłu Stoczniowego.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1289,posiedzenie-zespolu-ds-rozwoju-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej