Nie tylko nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy

Rozmowa z posłem Januszem Śniadkiem, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy.

Rada Ochrony Pracy liczy 30 członków, jakie środowiska oni reprezentują?

– Rada Ochrony Pracy jest ciałem doradczym przy Marszałku Sejmu RP i wpisuje się w polski model dialogu społecznego. Od Rady Dialogu Społecznego różni się nie tylko kompetencjami, ale także składem, gdyż jest w niej więcej polityków. A mianowicie ponad jedna trzecia  Rady, to są parlamentarzyści, 10 posłów i dwóch senatorów. Swoich przedstawicieli zgłaszają  również  Prezes Rady Ministrów oraz reprezentatywne  organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki. Przez to, że w ROP jest tak dużo parlamentarzystów, ma ona stosunkowo duże możliwości wpływu na instytucje państwowe.

– Czym zajmuje się Rada?

– Rada Ochrony Pracy pełni nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalnością  Państwowej Inspekcji. Rada omawia i opiniuje program pracy PIP, mamy też kompetencje modyfikacji tego programu. Oceniamy także coroczne sprawozdania z pracy Państwowej Inspekcji Pracy i przedstawiamy  opinię na jego temat Sejmowi. Rada wyraża opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy. Każde posiedzenie Rady kończy się merytorycznym opisem problemu wraz z zaleceniami skierowanymi do różnych ministerstw, wśród których są na przykład propozycje  regulacji ustawowych. W sprawozdaniu z działalności Rady za rok 2020 zamierzamy pokazać, czy i jak nasze zalecenia zostały zrealizowane przez poszczególne ministerstwa. Najwięcej naszych zaleceń jest kierowane do Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Pracy.

Jak wyglądała praca Rady Ochrony Pracy, w trudnym dla wszystkich, 2020 roku?

– Na początku roku 2020 roku przyjęliśmy określony plan pracy, który oczywiście z powodu pandemii uległ zmianie. W marcu Rada się  w ogóle nie odbyła, a następne przebiegały w formie on-line. Oczywiście zmianie uległa także tematyka posiedzeń Rady w kolejnych miesiącach, na których przede wszystkim zajmowaliśmy się skutkami pandemii i jej wpływem na bezpieczeństwo pracowników. Omawialiśmy również funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz rolą inspekcji sanitarnej. We wrześniu na posiedzeniu ROP zajęliśmy się  zabezpieczeniami przeciw Covid 19  w dużych zakładach pracy.

Za kilka dni pierwsze posiedzenie Rady w nowym roku. Czym będziecie zajmować się w 2021 roku?

– Na styczniowym posiedzeniu zajmiemy się omówieniem raportu przygotowanego przez Wyższy Urząd Górniczy, a dotyczącym „Kontroli maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności i przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych”. W lutym omówimy  wypłatę świadczeń pracowniczych, w tym wynagrodzeń za pracę w latach 2018–2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020. Tematy te będą referowali przedstawiciele  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy. W marcu pochylimy się nad pracą zdalną. Omówimy jej  aspekty organizacyjne, ekonomiczne i zdrowotne. Temat ten zreferuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Wielu pracowników czeka na regulacje ustawowe pracy zdalnej?

– Praca zdalna będzie tematem posiedzenia Rady  w marcu  tego roku. Nadzałożeniami do osobnej ustawy poświęconej pracy zdalnej od połowy zeszłego roku pracował Stanisław Szwed w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczęto konsultacje w Radzie Dialogu, niestety nie przedstawiono jeszcze założeń do tej ustawy. Po reorganizacji ministerstw „praca” znalazła się w Ministerstwie Rozwoju kierowanym przez Jarosława Gowina i obecnie nie jest mi wiadomo na jakim etapie są prace nad tą ustawą.

– Minister Gowin nie wydaje się być osobą wrażliwą na sprawy pracownicze, miejmy nadzieję, że zmiana osób odpowiedzialnych za „pracę”, nie wpłynie na jakość nowych ustaw. Wróćmy do planu pracy na przyszły rok.

– W kwietniu obchodzimy światowy dzień bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia w pracy. W tym roku będzie on pod hasłem: pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo i higiena pracy. W następnych miesiącach zajmiemy się takim  tematami jak: „Elektromobilność – bezpieczeństwo użytkowania”, „Kondycja psychofizyczna pracownika a ryzyko wystąpienia wypadku podczas pracy”. Bardzo ważnym tematem będzie kwestia stresu w pracy. Światowa Organizacja Pracy ostrzega, że stres w pracy będzie chorobą XXI wieku. Zajmiemy się również procesami technologicznymi, w których dochodzi do uwolnienia czynników o działaniu rakotwórczym, a także zapobieganiem dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym związanych z pracą.  

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej