Dialog społeczny kluczem do rozwoju – baza pytań i odpowiedzi

 1. Co to jest dialog społeczny
 2. Jakie formy może przybierać dialog społeczny
 3. Czym jest Rada Dialogu Społecznego?
 4. Jakie prawa w Radzie Dialogu Społecznego ma strona pracowników i strona pracodawców?
 5. Na jakich zasadach funkcjonuje dialog społeczny na poziomie regionalnym?
 6. W jakim celu powoływane są Trójstronne Zespoły Branżowe?
 7. Jakie są przykłady funkcjonujących Trójstronnych Zespołów Branżowych?
 8. Jakie były początki dialogu dwustronnego w Polsce?
 9. Czy zakładowy układ zbiorowy pracy jest formą dialogu społecznego?
 10. Jaka jest relacja pomiędzy zakładowym a ponadzakładowym układem zbiorowym pracy?
 11. Czym jest europejski dialog społeczny?
 12. Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy?
 13. Jakie są organy Międzynarodowej Organizacji Pracy?
 14. Czego dotyczył Światowy Szczyt MOP – COVID-19 i świat pracy w lipcu br.?
 15. Jak przebiegał rozwój (dwustronnego) dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej?
 16. Czym jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych?
 17. Czym jest Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI)?
 18. Jakie było oświadczenie europejskich partnerów społecznych EKZZ, BusinessEurope
 19. Czemu poświęcone było Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich w dniu 21 lipca br?
 20. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w maju br?
 21. Czym jest Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych?
 22. Jakie były główne wnioski z trójstronnego szczytu społecznego, 23 czerwca 2020?
 23. Jakie nowe przepisy zostały wprowadzone w zakresie praw pracowników delegowanych w Polsce?
 24. Czemu poświęcone było posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, w dniu 21 lipca 2020 r.?
 25. Czego dotyczyło posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 13.08.2020 r.?
 26. Jakie porozumienie zostało podpisane przez partnerów społecznych 8 czerwca 2020 r.?
 27. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br?
 28. Czym jest Fellesforbundet?
 29. Jakie korzyści płyną ze zbiorowych układów pracy w Norwegii?
 30. Czym jest fundusz edukacyjny Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO)?
 31. Na czym polegało porozumienie pomiędzy przedstawicielami branży budowlanej podpisane w Norwegii w 2019 r?
 32. Jakie są wymogi dotyczące norweskich warunków wynagrodzenia i pracy?
 33. Jakie są wymogi dotyczące wypłaty wynagrodzeń i czasu pracy w Norwegii
 34. Czego dotyczyło posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w dniu 04.09.2020 r.?
 35. Jakie postulaty wysuwają związkowcy z Amazon?
 36. Czego dotyczyło posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego we wrześniu br?
 37. Czego dotyczyło badanie wśród przedsiębiorców ich doświadczeń podczas pandemii?
 38. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br.?
 39. Czego domagali się związkowcy z DCT Gdańsk S.A w trakcie pikiety 4 września br?
 40. Jaki jest skład rad pracowników?
 41. Jakie są zadania rad pracowników?
 42. Jakie są aktualności związane z Radą Dialogu Społecznego?
 43. Co było tematem październikowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego?
 44. Czym jest Antykryzysowa Tarcza Branżowa?
 45. Jakie były początki dialogu społecznego w Norwegii?
 46. Jakie są poziomy negocjacji zbiorowych w Norwegii?
 47. Jakie były wyniki badania Randstad Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2020 r.?
 48. Jakie wnioski plyną z raportu opublikowanego przez SMEunited na temat zaangażowania MŚP w zarządzanie funduszami polityki spójności oraz inwestycji na lata 2021–2027?
 49. O co apelują partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego?
 50. Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji?
 51. Co było tematem 340 sesji Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy?
 52. Czym jest Rada Administracyjna Międzynarodowej Organizacji Pracy?
 53. Co było omawiane na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 listopada 2020 r.
 54. Czy można wykonywać pracę zdalną na kwarantannie?
 55. Czym się zajmuje Fundacja Eurofound?
 56. Jakie wnioski płyną z opublikowanego we wrześniu br. przez Eurofound raportu na temat budowania potencjału skutecznego dialogu społecznego w państwach Unii Europejskiej?
 57. Co było tematem obrad wrześniowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku?
 58. Na czym polega norweski program emerytalny AFP?
 59. Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawa do AFP?
 60. Na czym polega Lofavor w Norwegii?
 61. Co było omawiane na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 17 grudnia 2020 r.
 62. Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych jest przewidziane w związku z pandemią COVID-19?
 63. Jakie są prawa, obowiązki i świadczenia w przypadku kwarantanny i izolacji pracownika?
 64. Co było tematem spotkania eksperckiego w ramach Komitetu ds zatrudnienia w dniu 8 grudnia 2020 r.?
 65. Czym jest Semestr Europejski?
 66. Na czym polega Krajowy Program Reform?
 67. Ile będzie wynosił dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.?
 68. Jakie wsparcie jest przewidziane w ramach Tarczy PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorstw?
 69. Jakie wnioski płyną z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy  nt. wynagrodzeń na świecie w 2020 r.
 70. Co było tematem Posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 10 grudnia 2020 r.?
 71. Na czym polega whistleblowing?
 72. Kto może zrezygnować z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku?
 73. Jakie ulgi przysługują za oddanie osocza?
 74. Czy pracodawca może wprowadzić transparentny system wynagrodzeń?
 75. Jaka organizacja została członkiem Rady Dialogu Społecznego w 2021 r.?
 76. Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w styczniu br.?
 77. Czym zajmuje się Top Employers Institute?
 78. Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)?
 79. Na czym polega konkurs Dobroczyńca roku?
 80. Czym jest Solidaritet?
 81. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lutym 2021?
 82. Praca zdalna a ryzyko dyskryminacji pracowników?
 83. Czy pracodawcy mają prawo przekazywać dane o zdrowiu pracowników zamawiającemu?
 84. Jakie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez CSR Europe w ramach projektu „Upskill 4 Future”?
 85. Na czym polega wolontariat pracowniczy?
 86. Na czym polega konkurs Raporty Społeczne?
 87. Czym jest mobbing i jak można go rozpoznać?
 88. Jakie są rekomendacje Rady Przedsiębiorczości w zakresie płacy minimalnej?
 89. Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?
 90. Czego dotyczyło Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych w lutym br.?
 91. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w marcu 2021?
 92. Co wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, przygotowanego przez ManpowerGroup?
 93. Jaka jest opinia rzecznika MŚP na temat proponowanych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych?
 94. Na czym polega zabezpieczenie społeczne w innych państwach członkowskich Unii?
 95. Co to jest dialog autonomiczny?
 96. Jakie wnioski płyną z debaty zorganizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej w marcu br.?
 97. Co warto wiedzieć o układach zbiorowych pracy w Niemczech i Holandii?
 98. Na czym opiera się Wizja 2050 zaprezentowana przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)?
 99. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 18 marca 2021 r.?
 100. Na czym polega gotowość do pracy?
 101. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w kwietniu 2021 r.?
 102. Ile wynosi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 r.?
 103. Czym jest „Dziesiątka Rzecznika MŚP”?
 104. Czym jest różnorodność w miejscu pracy?
 105. Jakie korzyści wynikają z zarządzania różnorodnością w firmie?
 106. Jakie wnioski płyną z badania  „Menedżerowie CSR”?
 107. Jaki jest cel Kampanii „niezwalniam.pl” ?
 108. Co zawiera projekt zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej?
 109. Co było tematem kwietniowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy?
 110. Czym jest tolerancja niepewności w miejscu pracy?
 111. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w maju 202 1 r.?
 112. Czym jest Komisja Socjalna i jakie ma uprawnienia w zakładzie pracy?
 113. Jak zastosować lean management w biurze?
 114. Jakie narzędzia są przydatne w doskonaleniu pracy biurowej zgodnie z lean management?
 115. Na czym polega program certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”?
 116. Jaka jest rola agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej?
 117. Jakie jest stanowisko central związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 r.?
 118. Jaka jest opinia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na temat Polskiego Ładu w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie uproszczenia systemu podatkowego?
 119. Co było tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy w maju br.?
 120. Jakie są przykłady pozapłacowych świadczeń pracowniczych?
 121. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w czerwcu 2021 r.?
 122. Czego dotyczyła 109 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy?
 123. Kiedy nie stosuje się ochrony związkowców?
 124. Jak work-life balance wpływa na produktywność pracowników?
 125. Na ile biznes jest gotowy na dyrektywę work-life balance?
 126. Jaka jest sytuacja na rynku pracy w dobie pandemii Covid-19?
 127. Jakie działania podejmuje Rzecznik MŚP w zakresie ochrony przed nieuzasadnionym odrzucaniem wniosków o wsparcie dla branż dotkniętych epidemią Covid-19?
 128. Jakie tematy były omawiane na posiedzenia senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju w dniu 23 czerwca 2021 r.?
 129. Czym zajmuje się Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw?
 130. Jak utworzyć regulamin ZFŚS w firmie?
 131. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lipcu 2021 r.?
 132. Jakie jest stanowisko centrali związkowych w sprawie założeń projektu budżetu państwa?
 133. Na czym polega zawieszenie obowiązków stron stosunku pracy w Norwegii?
 134. Jakie są zasady wypowiadania umów o pracę w Norwegii?
 135. Jakie jest stanowisko Rady Ochrony Pracy w zakresie polityki kadrowej Państwowej Inspekcji Pracy?
 136. Czym jest Diversity IN Check?
 137. Jakie wg ekspertów są główne obawy pracowników?
 138. Jakie wnioski płyną z 44. edycji Monitora Rynku Pracy?
 139. Jaka jest opinia Konfederacji LEWIATAN na temat Strategii demograficznej 2040?
 140. Na czym polega Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE?
 141. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w sierpniu 2021 r.?
 142. Na czym polega „work without end”?
 143. Jak rozumieć obszar HR Compliance?
 144. Czym jest zrównoważone biuro?
 145. Czym charakteryzują się warunki umowy o pracę w Norwegii?
 146. Jakie zasady obowiązują w Norwegii w zakresie świadczeń urlopowych?
 147. Na czym polega koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym?
 148. Jakie wnioski płyną z badania Deloitte „Central Europe Private Equity Confidence Survey”?
 149. Jak zarządzać różnorodnością w czasach kryzysu?
 150. Jak dbać o employer branding małej firmy?
 151. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego we wrześniu 2021 r. ?
 152. Na czym polega „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”?
 153. Jakie są wyniki badania Candidate Pulse dot. zdrowia psychicznego polskich pracowników i well-being w pracy?
 154. Jak skutecznie przyciągać nowe talenty?
 155. Jakie jest stanowisko rzecznika MŚP na temat proponowanych zmian w zakresie składki zdrowotnej?
 156. Jakie zasady obowiązują w Norwegii w zakresie świadczeń wypadkowych i chorobowych?
 157. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników?
 158. Czy pracodawca może stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia?
 159. Co wynika z badania polskiego rynku e-commerce?
 160. Jakie są nowoczesne formy zatrudnienia?
 161. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w październiku 2021 r.?
 162. Czym jest multitasking?
 163. Na czym polega Green HRM?
 164. Jaką rolę pełni organizacja OECD?
 165. Jakie zadania pełni Krajowy Punkt Kontaktowy OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)?
 166. Jak biznes przeciwdziała problemowi marnowania żywności?
 167. Jak się miewa filantropia korporacyjna w Polsce?
 168. Jak rotacja pracowników wpływa na dobór benefitów przez pracodawców?
 169. Jak firmy raportują informacje dotyczące klimatu i praw człowieka?
 170. Co to jest ulga sponsoringowa (na CSR)?
 171. Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w listopadzie 2021 r.?
 172. Na czym polega hybrydowy model pracy?
 173. Jak poprawić samopoczucie pracowników?
 174. Jakie są metody oceniania pracowników?
 175. Jak pracodawca powinien przestrzegać podstawowych zasad work life balance?
 176. Czym są GRI (wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju)?
 177. Czym jest standard AA1000?
 178. Na czym polega zrównoważony rozwój?
 179. Jakie są wskazówki dla managerów dotyczące prowadzenia dialogu społecznego?
 180. Jakie uprawnienia szkoleniowe przysługują pracownikowi na podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy?
 181. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w grudniu 2021 r.?
 182. Na czym polega Strategia „Od pola do stołu”?
 183. Na czym polega Mechanizm sprawiedliwej transformacji?
 184. Jakie wnioski płyną z najnowszej edycji badania „CSR w praktyce – Barometr CCIFP”?
 185. Jakie są perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce?
 186. Jakie tematy zostały poruszone na konferencji „Przyszłość układów zbiorowych pracy”?
 187. Jakie obowiązki nakłada na pracodawcę projekt ustawy o sygnalistach?
 188. Jak zwiększyć udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce?
 189. Jak zwalczyć lukę płacową w Polsce?
 190. Jak stworzyć skuteczny zespół negocjacyjny?
 191. Co było tematem posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w styczniu 2022 r.?
 192. Jaki wniosek dotyczący zalecenia edukowania na temat środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju został opublikowany przez Komisję Europejską?
 193. Czy spółdzielczość może być odpowiedzią na wyzwania sprawiedliwej transformacji w Polsce?
 194. Jakie wnioski płyną z raportu „Poprawa sytuacji kobiet w zatrudnieniu”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan?
 195. Co wynika zbadań przeprowadzonych przez firmę NTT „Przyszłość pracy”?
 196. Jak pandemia wpłynęła na obowiązki i rozwój pracowników?
 197. Czy Polacy wykorzystują swój potencjał?
 198. Czym jest komisja pojednawcza?
 199. Jak uregulowane są mediacje w Kodeksie postępowania cywilnego?
 200. Czym jest upskilling?
 201.  Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lutym 2022 r.?
 202. Na czym polega podatkowa ulga sponsoringowa?
 203. Jakie wnioski płyną z raportu firmy doradczej Deloitte „2022 CxO Sustainability Report”?
 204. Jakie wnioski płyną z badania „Eurobarometr nr 517. Przyszłość Europy”?
 205. Na czym polega dialog motywujący?
 206. Czy strach jest skutecznym motywatorem do pracy?
 207. Na czym polega kultura dbania o pracowników?
 208. Dlaczego warto wprowadzić wolontariat pracowniczy?
 209. Na czym polega spór zakładowy?
 210. Na czym polega procedura rozwiązywania sporów zbiorowych?
 211. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w marcu 2022 r.?
 212. Na czym polega greenwashing?
 213. Czym jest warwashing?
 214. Jak można wykorzystać nowe technologie w wolontariacie?
 215. Jakie wnioski płyną z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty”?
 216. Czym jest turkusowa organizacja?
 217. Jak wygląda kwestia czasu pracy w organizacji turkusowej?
 218. Co to jest know-how i jaką wartość może mieć dla przedsiębiorstwa?
 219. Czym jest mediacja i w jakich przypadkach należy ją zastosować?
 220. Na czym polega arbitraż?
 221. Co było tematem posiedzenia Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych w kwietniu 2022 r.?
 222. Jakie wnioski płyną z raportu „Opieka rodzinna i praca”?
 223. Czym zajmuje się Bank Światowy?
 224. Jaka jest sytuacja osób młodych na rynku pracy?
 225. Jakie wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Kompetencje pracowników dziś i jutro”?
 226. Jak zarządzać zespołem na dynamicznym rynku pracy?
 227. Czy mediacja w sprawach karnych jest możliwa?
 228. Jakie są zasady postepowania mediacyjnego w przypadku mediacji karnych?
 229. Na czym polega Strategia leśna i przywóz produktów niepowodujących wylesiania?
 230. Na czym polega unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030?
 231. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w maju 2022r.?
 232. Jakie powinny być cechy skutecznego negocjatora?
 233. Co oznacza BATNA w negocjacjach?
 234. Jakie są zwierzęce style negocjacji?
 235. Na czym polegają negocjacje pozycyjne?
 236. Jak wdrożyć mentoring w firmie?
 237. Jaka jest rola psychiki w osiąganiu sukcesów biznesowych?
 238. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte globalnego badania dot. sytuacji kobiet w pracy?
 239. Na czym polega dyrektywa work-life balance?
 240. Czym jest regulamin pracy?
 241. Co było tematem posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego w czerwcu 2022 r.?
 242. Na czym polegają techniki negocjacyjne win-win związane z przygotowaniem do negocjacji?
 243. Na czym polegają techniki negocjacyjne win-win związane z grą na czas?
 244. Czy jest możliwe czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy?
 245. Co wynika z raportu „Women @ Work 2022: A Global Outlook”?
 246. Jakie kompetencje są najchętniej zdobywane w Polsce?
 247. Które kompetencje miękkie są najbardziej pożądane?
 248. Jak rozpoznawać i rozwijać firmowe talenty?
 249. Co oznacza określenie GREEN HRM?
 250. Czym się charakteryzuje regulamin wynagradzania?
 251. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w lipcu 2023 r.?
 252. Jakie są techniki negocjacyjne win–lose związane z manipulacją faktami?
 253. Na czym polegają techniki negocjacyjne win-lose – dobry-zły facet?
 254. Jakie zadanie ma spełniać „Karta zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”?
 255. Co proponuje Komisja Europejska w ramach komunikatu „Siła partnerstw handlowych: razem na rzecz ekologicznego i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego”?
 256. Jakie są najważniejsze PowerSkills współczesnego rynku pracy?
 257. Work life balance czy work life integration?
 258. Czy polski biznes jest zrównoważony?
 259. Co tworzy atmosferę odpowiednią dla pracowników?
 260. Na czym polega dzielenie stanowiska pracy (job-sharing)?
 261. Jakie są techniki negocjacyjne win-win związane z przełamaniem impasu?
 262. Jakie są techniki negocjacyjne win-lose związane z oddziaływaniem na emocje?
 263. Czym jest trójkąt umiejętności negocjacyjnych?
 264. Jakie wnioski płyną z raportu Konfederacji Lewiatan dot. kondycji psychicznej pracowników?
 265. Czym jest zrównoważony ślad cyfrowy?
 266. Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
 267. Kim są perennialsi i dlaczego współczesne organizacje ich potrzebują?
 268. Jakie są sposoby na wprowadzenie social/collaborative learningu do organizacji?
 269. Członek zarządu związku zawodowego a urlop wypoczynkowy?
 270. Jak funkcjonują układy zbiorowe we Francji?
 271. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego we wrześniu 2022 r.?
 272. Jakie są techniki negocjacyjne win–lose związane z manipulacją faktami?
 273. Jakie są techniki negocjacyjne win-lose związane z przystaniem na drobne ustępstwa?
 274. Na czym w negocjacjach polega metoda happy – happy?
 275. Co znajduje się w raporcie „Zielone Finanse w Polsce 2022”?
 276. Czy polscy pracodawcy dbają o różnorodne i włączające zespoły?
 277. Co każdy może zrobić dla klimatu?
 278. Jak rozwiązywać konflikty w pracy?
 279. Jak zmierzyć zaangażowanie pracowników za pomocą badania „pulse check”?
 280. Dlaczego właśnie teraz potrzebujemy uczyć się w czasie pracy?
 281. Co było tematem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS w dniu 17 października 2022 r.
 282. Jakie są techniki negocjacyjne win-lose związane z granicą ustępstw?
 283. Jakie są techniki negocjacyjne win-win związane z klaryfikacją?
 284. Temperatura a negocjacje?
 285. Jak wygląda równowaga płci w organach spółek?
 286. Co Polki i Polacy wiedzą o śladzie węglowym?
 287. Na czym polega Re-manualizacja?
 288. Na czym polega mindfulness?
 289. Czym jest poczucie przynależności i dlaczego jest tak ważne?
 290. Jak ułatwić przekazywanie najistotniejszej wiedzy w organizacji?
 291. Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w listopadzie 2022 r.?
 292. Od czego zależy siła w negocjacjach?
 293. Jak sobie poradzić z trudnym negocjatorem?
 294. Na czym polega pojęcie dyplomacja pandy?
 295. Na czym polega negocjowanie na kangura?
 296. Kogo obejmie unijna dyrektywa ws. raportowania informacji na temat zrównoważonego rozwoju?
 297. Jakie wnioski płyną z raportu „Naprawiacze świata”?
 298. Jak zaangażować managera w rozwój pracownika?
 299. Jak wspierać pracowników w organizacjach zdywersyfikowanych językowo?
 300. Na czym polega indywidualny czas pracy?
 301. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP w listopadzie 2022 r.?
 302. Kiedy negocjacje nie mają sensu?
 303. Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza za negocjowanie w złej wierze?
 304. Jakie są dobre i złe strony negocjacji on line?
 305. Na czym polega potencjał psychologiczny pracowników?
 306. Co motywuje osoby w wieku 60+ do przedłużenia aktywności zawodowej?
 307. Co wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej?
 308. Co to jest feedforward i dlaczego jest tak ważny?
 309. Czym outplacement zdalny różni się od tradycyjnego?
 310. Co powinna zawierać polityka mediów społecznościowych?
 311. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w styczniu 2023 r.?
 312. Jakie są style rozwiązywania konfliktów w negocjacjach?
 313. Jakie są konsekwencje prawne podpisania listu intencyjnego?
 314. Jakie są rodzaje mediacji?
 315. Jakie są cechy dobrego mediatora?
 316. Jaka jest sytuacja młodych matek na rynku pracy?
 317. Jakie znaczenie ma równowaga praca – życie prywatne?
 318. Czy firmy w Polsce są gotowe na obowiązek raportowania ESG (Environment, Social and Corporate Governance)?
 319. Jakie są sposoby na zatrzymanie pracownika?
 320. Jakie są źródła konfliktu w zespole?
 321. Co było tematem posiedzenia Zespołu ds. Funduszy Europejskich w lutym 2023 r.?
 322. Czym jest mediacja i w jakich przypadkach należy ją zastosować?
 323. Jakie są różnice między HR miękkim a HR twardym?
 324. Jakie są mity negocjacyjne?
 325. Na czym polega asertywność w negocjowaniu?
 326. Jak zaradzić wypaleniu zawodowemu?
 327. Czym jest mobbing i jak z nim walczyć?
 328. Czy z plotkami w pracy trzeba walczyć?
 329. Na czym polega praca zdalna okazjonalna?
 330. Na czym polega workation?
 331. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w marcu 2023 r.?
 332. Czym jest holakracja?
 333. Czym jest i na czym polega Action Learning?
 334. Jaką rolę ma empatia w negocjacjach?
 335. Jak sobie radzić z błędami poznawczymi /uprzedzeniami w negocjacjach?
 336. Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?
 337. Co wiesz o stresie w miejscu pracy?
 338. Czy doczekamy się wspólnych unijnych kryteriów zwalczania greenwashingu?
 339. Na czym polega elastyczna organizacja pracy?
 340. Jakie zmiany w zakresie Work-life balance wprowadzono do Kodeksu pracy?
 341. Eko firma – jak prowadzić lepszy zrównoważony biznes?
 342. Na czym polega networking i jak budować sieć kontaktów?
 343. Jakie jest znaczenie coachingu w biznesie?
 344. Jak klimat pracy wpływa na wydajność pracowników?
 345. Jakie są skutki złego współzawodnictwa w pracy?
 346. Czym jest potencjał psychologiczny pracowników?
 347. Jakie są negocjacyjne rady taty?
 348. Jakie dokumenty są związane z negocjacjami?
 349. Jakie korzyści płyną z benefitów pracowniczych?
 350. Na czym polega Quiet quitting?
 351. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w maju 2023 r.?
 352. Czy samorządy realizują filozofię zero waste?
 353. Jak wygląda sytuacja kobiet na rynku pracy?
 354. Jakie są konsekwencje udziału w nielegalnym strajku?
 355. Jak wypada Polska w światowym rankingu dot. prawa pracy?
 356. Kiedy w Polsce wypada Dzień Długu Ekologicznego?
 357. Dlaczego work-life balance jest taki ważny?
 358. Jak uniknąć stresu w nowej pracy?
 359. Czym jest umowa parasolowa?
 360. Na czym polega taktyka negocjacyjna pusty portfel?
 361. Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w czerwcu 2023 r.?
 362. Jakie są uprawnienia taty związane z rodzicielstwem?
 363. Czy mediacja jest pomocna w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy?
 364. Jakie wnioski płyną z badania „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy”?
 365. Jak wygląda sytuacja seniorów na rynku pracy?
 366. Czy Twoje miejsce pracy jest otwarte na osoby niebinarne?
 367. Jak technologia zmienia negocjacje?
 368. Jak w negocjacjach zachowują się: wzrokowiec, słuchowiec i kinestetyk?
 369. Jak można sobie radzić z problemami z koncentracją w miejscu pracy?
 370. Na czym polega outplacement?

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej