Weksle przy zatrudnieniu pracowniczym lub cywilnoprawnym [PRAWNIK RADZI]

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tematyki związanej ze stosowaniem weksli wobec osób świadczących pracę. Regulacji takich nie zawiera również ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a kodeks pracy w art. 300 pozwala na odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego, ale nie ustawy Prawo wekslowe.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prezentuje pogląd o braku możliwości stosowania weksla do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych w ramach stosunku pracy.

Posługiwanie się wekslem w sytuacjach, gdy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą z roszczeń powstałych w ramach stosunku pracy pozostawałoby w sprzeczności z ochronną funkcją prawa pracy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zabezpieczenie roszczeń pracodawcy za pomocą weksla modyfikowałoby na niekorzyść pracownika zasady wynikające z Kodeksu pracy dotyczące m.in. rozłożenia ciężaru dowodu przy odpowiedzialności materialnej pracownika, czy też właściwość sądu w razie sporu między pracodawcą a pracownikiem.

Przeciwko stosowaniu weksli do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika wynikających ze stosunku pracy przemawia także fakt, iż w Kodeksie pracy zostały wyraźnie i w sposób wyczerpujący uregulowane zasady odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej w jego mieniu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114-127 k.p.).

Maria Szwajkiewicz
Stan prawny 1 grudnia 2021 r.
Dział prawny RG NSZZ „S”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej