Prawnik informuje: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym roku

Począwszy od tego roku znacznie wzrosła podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Od należy bowiem stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający – według stanu na 1 stycznia danego roku – co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wniosek zakładowej organizacji związkowej, a pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą FŚS bez względu na liczbę pracowników).

Środki funduszu należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy ZFŚS do dnia 30 września, z tym, że do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego (37,5 proc.) od 1 stycznia do 31 lipca 2019: 1229,30 zł, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019: 1271,21 zł, od 1 stycznia 2020: 1 550,26 zł.

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (50 proc.) to odpowiednio: 1639,07 zł, 1694,95 zł oraz 2067,01 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (DZ. U. 278)

Maria Szwajkiewicz
Dział prawny RG NSZZ „S”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej