Uchwały, stanowiska, apele – WZD Gdańsk 2023

  1. Uchwała ws. przyjęcia Regulaminu Sekcji,
  2. Stanowisko ws. obrony ustawy Karta nauczyciela,
  3. Stanowisko ws. płac nauczycieli,
  4. Apel ws. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
  5. Apel ws. przywrócenia art. 88 ustawy Karta nauczyciela,
  6. Stanowisko ws. uśredniania wynagrodzenia nauczycieli,
  7. Stanowisko ws. udzielania nauczycielom urlopu na zasadach określonych w powszechnym prawie pracy,
  8. Stanowisko ws. realizacji postulatów strajku w listopadzie 1980 r.: nakłady, system płac, godność zawodu nauczyciela,

Uchwała nr 7/ 2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. Regulaminu Sekcji

Walne Zebranie Delegatów przyjmuje Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku, który wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r. – w załączeniu.

Z tym dniem traci moc Regulamin uchwalony przez WZD w dniu 5 grudnia 2000 r.

Stanowisko nr  1/ 2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedziba w Gdańsku

z dnia 18. 04. 2023 r.

w sprawie obrony Karty nauczyciela

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wyraża swój sprzeciw wobec zapowiedzi ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, ogłoszonej z trybuny sejmowej w dniu 13 kwietnia 2023 r. o zamiarze likwidacji ustawy Karta nauczyciela.

Ustawa ta stanowi zbiór elementarnych zasad niezbędnych dla wykonywania tego tak trudnego oraz odpowiedzialnego zawodu. Jest aktem prawnym o charakterze układu zbiorowego pracy, gwarantującego bezpieczeństwo wykonywania zawodu nauczyciela. Ze względu na specyfikę tego zawodu, jego statusu nie mogą regulować ogólne przepisy prawa pracy.

Przypominamy, że w Polsce odrębne regulacje praw i obowiązków nauczycieli istnieją już od 1926 r. Po strajku ludzi oświaty w listopadzie 1980 r. oraz rozmowach ówczesnych władz ze związkami zawodowymi w sprawie statusu zawodowego nauczycieli uchwalono w 1982 roku Kartę nauczyciela. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ale cały czas gwarantuje stabilność pracy w zawodzie nauczyciela.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje jasnej informacji ze strony władz koalicji rządzącej, czy planuje likwidację Karty nauczyciela. Oznaczać to będzie dla Związku ogłoszenia pogotowia protestacyjno-strajkowego w celu obrony nabytych z takim trudem uprawnień zawodu nauczyciela, jednego z kluczowych dla rozwoju Rzeczpospolitej.  

Stanowisko nr 2/2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wprowadzenia mechanizmu, który zapewni wzrost wynagrodzeń wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wzrost wynagrodzeń w 2023 r. zaledwie o 7,8%  przy inflacji sięgającej w lutym wg GUS  18,4%  powoduje coraz większą pauperyzację środowiska nauczycielskiego. Nauczyciel w pierwszych latach pracy otrzymuje płacę niewiele wyższą niż wynagrodzenie minimalne, które wypłacane jest pracownikom na najniższych stanowiskach pracy. Wynagrodzenie zasadnicze  nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (z największymi kwalifikacjami) jest odpowiednio wyższe zaledwie o 200 zł i 860 zł od wynagrodzenia nauczyciela początkującego, co powoduje obniżenie statusu zawodowego.

Nauczyciele odchodzą z zawodu, ponieważ praca staje się coraz trudniejsza, a wynagrodzenie za nią coraz niższe w stosunku do rosnących kosztów utrzymania. Niezrozumiałym jest, że tak ważny społecznie zawód jest ciągle niedoceniany  przez Rząd RP.

Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego podniesienia wynagrodzenia nauczycieli o 20%, co jest postulatem NSZZ „Solidarność” i zahamowania dalszego obniżania rangi zawodu nauczycielskiego.

Walne Zebranie Delegatów domaga się zagwarantowania mechanizmu corocznej – stałej waloryzacji wynagrodzeń, naliczanie ich od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest wieloletnim postulatem NSZZ „Solidarność”.

Apel nr 1/2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi  placówek oświatowych

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku apeluje o podejmowanie działań na rzecz poprawy  sytuacji ekonomicznej pracowników administracji i obsługi poprzez określenie standardów ich zatrudnienia oraz stworzenie mechanizmów regulacji płac dla tej grupy pracowników oświaty.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje zniwelowania tzw. spłaszczania wynagrodzeń wśród pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych do tzw. płacy minimalnej. Spłaszczenie to jest szczególnie krzywdzące dla pracowników z wieloletnim stażem oraz wykonującym obowiązki związane z większą odpowiedzialnością.

Zwracamy się o przywrócenie nadgodzin dla pracowników zastępujących osoby będące na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym. Osoby zastępujące nieobecnych pracowników często nie dostają  żadnej rekompensaty lub bardzo niewielką, wynikającą ze zmniejszenia premii osobie nieobecnej.

Jednocześnie WZD apeluje do nowo wybranych władz Sekcji o zebranie danych i organizację zebrania przeglądowego, jak problemy pracowników administracji  i obsługi szkół realizowane są w poszczególnych gminach, powiatach na terenie działania naszej Sekcji, m. in. w związku z inflacją około 17% i wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia i 1 lipca 2023 r. (stawka godzinowa wzrasta do 22,80 zł od 1 stycznia br. i do 23,50 zł od 1 lipca br.).

Apel nr 2/2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r.

 ws. przywrócenia art. 88 KN

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o przyspieszenie prac legislacyjnych nad przywróceniem art. 88 ustawy Karty nauczyciela.

Stanowisko nr 3/2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. uśredniania wynagrodzenia nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku domaga się zlikwidowania tzw. uśredniania wynagrodzenia nauczyciela związanego z ukończeniem nauki przez uczniów klas maturalnych w szkołach średnich oraz praktykami zawodowymi uczniów, czyli zmiany art. 42 ust.5b ustawy Karty nauczyciela.

Nauczyciel powinien otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonymi godzinami, a po odejściu klas maturalnych przynajmniej wynagrodzenie za etat. W przypadku realizacji mniejszej liczby godzin, nauczyciel powinien pozostawać do dyspozycji dyrektora (np. doraźne zastępstwa itp.) w ramach pensum ustalonego w arkuszu organizacji pracy szkoły, by zrealizować pełen etat.

Domagamy się również zlikwidowania uśredniania w związku z oddelegowaniem klas na praktyki zawodowe w szkołach z praktyczną nauką zawodu. Nauczyciel w tym przypadku powinien pozostawać do dyspozycji dyrektora, gdy uczniowie odbywają praktyki.

Praca w większym wymiarze godzin za mniejsze wynagrodzenie jest bardzo krzywdząca  i niesprawiedliwa dla nauczycieli.

Stanowisko nr 4/2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. udzielania nauczycielom urlopu na zasadach określonych w powszechnym prawie pracy

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku domaga się zmian w ustawie Karta nauczyciela dotyczących możliwości  udzielenia nauczycielom urlopu w  innym czasie niż ferie szkolne tzn. urlopu na żądanie a także z powodu działania siły wyższej i w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, co wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty nauczyciela w placówkach feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania – art. 64 KN. Nie mogą więc wziąć urlopu w innym czasie.

W związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w  sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów nauczyciele również powinni być nią objęci.

Ponadto nauczyciele powinni mieć możliwość wzięcia urlopu na żądanie, tak jak inni pracownicy  na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy.

Nauczyciele nie mogą być traktowani inaczej niż inni pracownicy.

Stanowisko nr  5/ 2023

Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

z dnia 18. 04. 2023 r.

ws. konieczności realizacji postulatów strajku z listopada 1980 r.  –

systemu naliczania nakładów i płac w oświacie, ochrony godności zawodu nauczyciela

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z uznaniem przyjęło informację o realizacji uchwały z 2018 roku i odsłonięcia tablicy oraz wydania dwóch publikacji upamiętniających i przypominających cele strajku pracowników oświaty, który miał miejsce w dniach 7 – 17 listopada 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Za nie do przyjęcia uznajemy fakt, iż część ze 148 negocjowanych wówczas postulatów nie została zrealizowana mimo upływu 43 lat od tamtego protestu. W sposób szczególny chodzi o:

Postulat nr 1 – NAKŁADY

„Za sprawę najistotniejszą dla poprawienia obecnej trudnej sytuacji w oświacie i wychowaniu uważamy konieczność podwojenia obecnego 3,3 proc. udziału oświaty w podziale dochodu narodowego”.

Oświatowa „Solidarność” w negocjacjach z 1981 r. domagała się od rządu przeznaczenia na cele oświaty w 1981 r. 6%. dochodu narodowego, a od 1983 r. by wyniósł co najmniej 7%. Jedynie w ustawie z dn. 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określono ten poziom na kwotę nie mniejszą niż 12,8 proc. planowanych dochodów budżetu państwa. Niestety, w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. wykreślono procentowe ustalanie kwoty subwencji oświatowej.

Postulat nr 11 – SYSTEM PŁAC

„Podnieść wynagrodzenie zasadnicze pracowników oświatowych powyżej średniej krajowej o około 10 do 15%, by uposażenie nauczycieli dorównywało pracownikom inżynieryjno-technicznym w pozostałych działach gospodarki narodowej”.

W art. 31 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela wprowadzono zapis, że od 1. 09. 1983 r. średnie wynagrodzenie n-li nie może być niższe od średniego wynagrodzenia pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w przemyśle uspołecznionym. Zapis ten został wykreślony. Oświatowa „Solidarność” bezskutecznie domaga się wprowadzenia ustawowego odniesienia do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Postulat nr 133 – OCHRONA GODNOŚCI ZAWODU NAUCZYCIELA

„Systematycznie dbać o podniesienie autorytetu nauczyciela na łamach środków masowego przekazu”.

Jest to zadanie do realizacji. Przykładem powinny być, a nie zawsze są, postawa i działania władz oświatowych różnych szczebli na rzecz dialogu, uznawania znaczenia dobrej edukacji dla przyszłości Polski. Brak przyzwolenia dla nadmiernej roszczeniowości wobec szkół i nauczycieli, dla postaw agresywnych, lekceważących elementarne zasady dyscypliny szkolnej.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje od Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej, organów prowadzących i nadzorujących szkolnictwo, społeczności rodziców, środków społecznego przekazu wsparcia na rzecz skutecznej pomocy w realizacji w/w postulatów.

Piotr Gierszewski, przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej