Regulamin Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

§ 1

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zrzesza organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” w placówkach oświatowych i wychowawczych, które wyraziły akces przynależności do struktury branżowej. Podstawą działalności Sekcji jest Statut NSZZ „Solidarność” oraz uchwały władz związku.

§ 2

Terenem działania Sekcji jest obszar województwa pomorskiego, jej siedzibą jest Gdańsk.

§ 3

 1. Sekcję tworzą na zasadach dobrowolności zainteresowane Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe).
 2. Podstawą przynależności do Sekcji jest uchwała właściwego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) NSZZ „Solidarność” o przystąpieniu do Sekcji.
 3. Komisje, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane wspierać finansowo działalność Sekcji zgodnie z aktualnie obowiązującymi uchwałami finansowymi Sekcji Regionalnej.
 4. W przypadku uchylania się od wspierania finansowego działalności Sekcji, na wniosek Komisji Rewizyjnej i po uprzednim pisemnym upomnieniu, Rada Sekcji może podjąć uchwałę o wykluczeniu danej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) ze składu Sekcji.

§ 4

Działania podejmowane przez Sekcję Regionalną nie mogą ograniczać uprawnień Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) określonych statutem NSZZ „Solidarność”.

§ 5

Źródłem finansowania Sekcji są środki:

 1. Przekazane przez Zarząd Regionu,
 2. Pochodzące ze składek odprowadzanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) wchodzące w skład Sekcji,
 3. Pochodzące z innych źródeł.

§ 6

Sekcja podlega rejestracji przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

§ 7

Sekcja Regionalna :

 1. Reprezentuje interesy członków w sprawach branżowych wobec władz państwowych, samorządowych i władz związku,
 2. Koordynuje działalność związkową w placówkach oświatowych i wychowawczych,
 3. Przygotowuje lub opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących spraw dotyczących oświaty i wychowania,
 4. Inicjuje i koordynuje działania w zakresie :

a. doskonalenia zawodowego,

b. ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia,

c. ochrony zdrowia  oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

d. przepływu informacji,

e. interwencji zbiorowych będąc stroną w kontaktach z administracją państwową i samorządową.

§ 8

Władzami Sekcji są :

 1. Walne Zebranie Delegatów ( WZD)
 2. Rada Sekcji
 3. Komisja Rewizyjna Sekcji.

I.  Walne Zebranie Delegatów

 1. Delegaci wybierani są zgodnie z zasadami Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” w proporcji jeden delegat na pięćdziesięciu członków, jednak nie mniej niż jeden delegat na każdą Komisję Zakładową (Międzyzakładową),
 2. Sesje zwyczajne Walnego Zebrania Delegatów zwoływane są co najmniej dwa razy w kadencji,
 3. Sesje nadzwyczajne Walnego Zebrania Delegatów muszą być zwołane w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku na piśmie przez:

a. Radę Sekcji lub jej Przewodniczącego,

b. Komisję Rewizyjną Sekcji,

c. Zarząd Regionu Gdańskiego,

d. 1/5 Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) wchodzących w skład Sekcji,

e. 1/5 delegatów na WZD Sekcji.

4. Walne Zebranie Delegatów dokonuje:

  a. ustalenia liczebności Rady Sekcji i jej Prezydium (lub upoważnia Radę Sekcji) oraz Komisji Rewizyjnej,

  b. wyboru Rady Sekcji i jej przewodniczącego, Komisji Rewizyjnej i delegatów na WZD Krajowej Sekcji,

  c. przyjmuje program działania Sekcji,

  d. uchwalenia Regulaminu Sekcji,

  e. ustalenia wysokości składki na działalność Sekcji Regionalnej przekazywanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe).

  II. Rada Sekcji

  1. Do zadań Rady Sekcji należy:

  a. wybór Prezydium Rady Sekcji,

  b. uchwalanie budżetu i rozliczanie jego wykonania,

  c. podejmowanie decyzji o akcjach protestacyjnych,

  d. przyjmowanie uchwał, stanowisk, apeli,

  e. powoływanie zespołów problemowych, zlecanie im przygotowania opinii w sprawach branżowych,

  f. podejmowanie interwencji zbiorowych i działań prawnych.

  2. Zebrania Rady Sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące         z wyłączeniem okresu wakacji letnich.

  3. W zebraniach Rady Sekcji mogą uczestniczyć z głosem doradczym upoważnieni przedstawiciele Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) tworzących Sekcję.

  4. Odwołanie z funkcji członka Rady Sekcji następuje w takim samym trybie jak jego wybór, a ponadto na skutek pisemnej rezygnacji członka Rady Sekcji.

  Organem wykonawczym Rady Sekcji jest jej Prezydium.

  1. Do zadań Prezydium należy:

  a. organizacja pracy Sekcji i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących funkcjonowania Sekcji,

  b. realizacja uchwał WZD i Rady Sekcji oraz innych zadań zlecanych przez Radę,

  c. koordynacja prac zespołów problemowych,

  d. organizacja przepływu informacji,

  e. reprezentowanie Sekcji wobec władz państwowych samorządowych i związkowych,

  f. podejmowanie spraw interwencyjnych w porozumieniu z zainteresowanymi Komisjami Zakładowymi (Międzyzakładowymi).

  III. Komisja Rewizyjna Sekcji

  Do zadań Komisji Rewizyjnej Sekcji należy kontrola działalności Rady Sekcji i jej Prezydium, w tym :

  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
  2. zgodność ze statutem uchwał podejmowanych przez Radę Sekcji,
  3. gospodarka finansowa Sekcji i jej Prezydium,
  4. wnioskowanie do Rady Sekcji o skreślenie Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) ze składu Sekcji z uwagi na łamanie § 3 pkt 3.

  Uprawnienia członków Komisji Rewizyjnej Sekcji określa Statut NSZZ „Solidarność” zaś formy pracy – Regulamin Komisji Rewizyjnej Sekcji.

  § 9

  Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygnięte są w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność” oraz uchwały Zarządu Regionu Gdańskiego.

  § 10

  1. Niniejszy Regulamin został uchwalony uchwałą nr 7 przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 18 kwietnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  2. Traci moc Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 5 grudnia 2000 z późniejszymi zmianami.
  [dkpdf-button]
  Strona korzysta
  z plików Cookies.
  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej