Na jakich zasadach funkcjonuje dialog społeczny na poziomie regionalnym?

Regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce są Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, w których skład wchodzą:  

  • marszałek województwa;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda.

Do kompetencju Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego należy:

  • zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wojewodzkie-rady-dialogu-spolecznego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej