Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w czerwcu 2021 r.?

Pod przewodnictwem Premiera Jarosława Gowina odbyło się 18 czerwca 2021 r. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Tematyka spotkania obejmowała m.in. założenia projektu budżetu państwa na rok 2022, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. oraz weryfikację progów dochodowych z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Wiceminister S. Skuza przedstawił sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku a następnie założenia projektu budżetu państwa na rok 2022. Podkreślił, że stopa rejestrowanego bezrobocia spadnie z 6,2% w grudniu 2020 r. do 6,0% na koniec 2021 r. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,1% w 2021 r i 2,8% w 2022 r. Przewiduje się utrzymanie wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto, że w 2021 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6,2%, wobec 5% wzrostu zanotowanego średnio w 2020 r. W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 6,4%. Ponadto poinformował, że Rada Ministrów proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. w wysokości 100,0 proc. w ujęciu nominalnym.

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.

Wiceminister S. Szwed poinformował, że strona rządowa proponuje Radzie pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. Podkreślił, że w efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. wyniesie nie mniej niż 104,0%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 104,0%, szacowany jest na ok. 10,5 mld zł

W trakcie dyskusji strona związkowa postulowała, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2021 r. zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. Strona społeczna postulowała również za wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Stronie społecznej Rady nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.

W dalszej kolejności przedstawiono wspólne stanowisko strony społecznej zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących: wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych. W przedmiotowym stanowisku strona pracowników i strona pracodawców Rady opowiada się za podwyższeniem względem rządowej propozycji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej na lata 2022 – 2024. Ponadto strony oświadczają, że organizacje reprezentujące stronę pracowników oraz stronę pracodawców zachowują prawo przedstawienia własnych propozycji wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej na lata 2022 – 2024 oraz wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz  wysokości tych zasiłków i pozostałych świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym strona społeczna Rady przyjęła uchwałę nr 96 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożonych przez stronę rządową propozycji dotyczących: wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1252,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej