Czego dotyczyło Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych w lutym br.?

Dyskusja dotycząca uchylenia przepisów ustawy o wygaszaniu emerytur pomostowych była głównym przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, które – w formie wideokonferencji – odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. Strona rządowa była reprezentowana przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Izabela Tomczyk, Dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS przedstawiła najważniejsze wnioski z informacji ZUS przesłanej wszystkim członkom Zespołu, o ubezpieczonych wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za lata 2010-2019. Prace w szczególnych warunkach są to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwały uszczerbek zdrowia. Są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o pracowniku, za którego był obowiązany opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. W przedstawionym materiale w 2010 r. było 7,5 tys. płatników, którzy złożyli dokumenty za 312,4 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, natomiast w 2019 r. dokument złożyło 8,5 tys. płatników za 317,0 tys. pracowników. Wśród osób, za które płatnicy złożyli dokument za 2019 r. przeważali mężczyźni stanowiąc 74,1%. Największą grupę stanowili pracownicy wykonujący prace kierowców w transporcie publicznym a także pracownicy wykonujący prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii  w warunkach ostrego dyżuru.

Następnie dyskutowano o możliwości zmiany przepisów ustawy i trybie dalszej pracy zespołu. Wszystkie organizacje związkowe opowiadają się za likwidacją zapisów ustawy mówiących o wygaszającym charakterze emerytur pomostowych. Na  ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych ustalono podjęcie, przez grupę roboczą, prac w celu wypracowania rozwiązań dotyczących emerytur pomostowych. Ustalono, że w skład grupy roboczej wejdą także przedstawiciele ZUS i CIOP. Zespół oczekuje na zgłoszenia przedstawicieli tych organizacji, które nie wskazały jeszcze osób do prac grupy roboczej.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1208,posiedzenie-zespolu-problemowego-rady-dialogu-spolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej