Z jakich elementów składa sie protokół pokontrolny sporządzony przez inspektora pracy?

Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor przygotowuje protokół kontrolny. Powinien on zawierać:

 • nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu i jego adres oraz numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy;
 • imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany oraz nazwę
 • organu reprezentującego ten podmiot;
 • datę rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany oraz datę objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu;
 • oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę;
 • informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy;
 • opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli;
 • dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania;
 • informację o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji;
 • treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji;
 • informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy;
 • wyszczególnienie załączników stanowiących składową część protokołu;
 • informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę;
 • na wniosek podmiotu kontrolowanego – wzmiankę o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
 • wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli;
 • datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany.

Jeśli podczas kontroli inspektor pracy nie stwierdzi uchybień, zamiast protokołu może sporządzić notatkę urzędową i umieścić w niej zwięzły opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli.

Źródlo: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/dzialalnosc-kontrolna/6107,dzialalnosc-kontrolno-nadzorcza-inspektora-pracy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej