Jakie są cele zrównoważonego rozwoju?

W świecie nowoczesnych technologii i szybkiego rozwoju przedsiębiorstw coraz bardziej istotne stają się wpływ jednostki na zmianę klimatu i dbanie o ekosystem jako całość. Bardziej widoczny i mierzalny jest negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Dlatego eksperci coraz głośniej podkreślają, jak dużą rolę odgrywa zadbanie o potrzeby obecnego pokolenia w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem środowiska naturalnego i przyszłości kolejnych pokoleń.

SDG (Sustainable Development Goals) to zestaw działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jest to pewnego rodzaju plan na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane w taki sposób, aby uwzględnić przyszłość następnych pokoleń.

Zasada zrównoważonego rozwoju została opracowana w 2015 roku przez przywódców 193 krajów członkowskich ONZ jako dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Zawiera on 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które wskazują najważniejsze wyzwania naszych czasów w 5 obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Zasada zrównoważonego rozwoju ma na celu wspieranie budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety.

Agenda 2030 powołuje się na 17 celów zrównoważonego rozwoju. Cele i zadania zrównoważonego rozwoju są kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju, które obowiązywały w latach 2000-2015. Oprócz 17 celów SDG w rezolucją znajduje się też 169 celów pobocznych oraz 232 wskaźniki, które umożliwią pomiar stopnia ich realizacji.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 to:

 • Koniec z ubóstwem.
 • Zero głodu.
 • Dobre zdrowie i jakość życia.
 • Dobra jakość edukacji.
 • Równość płci.
 • Czysta woda i warunki sanitarne.
 • Czysta i dostępna energia.
 • Wzrost gospodarczy i godna praca.
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
 • Mniej nierówności.
 • Zrównoważone miasta i społeczności.
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 • Działania w dziedzinie klimatu.
 • Życie pod wodą.
 • Życie na lądzie.
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
 • Partnerstwa na rzecz celów.

Cele SDG stanowią zintegrowaną wizję zrównoważonego świata. Aby jej zrealizowanie było możliwe, konieczna jest współpraca rządów, sektora prywatnego i społeczności. Szczególnie istotne jest, aby firmy, niezależnie od rozmiaru, rozwiązywały problemy rozwojowe jak najbardziej kreatywnie i innowacyjnie.

Cele zrównoważonego rozwoju 2030 zakładają, że w najbliższych latach uda się zakończyć ubóstwo i zlikwidować nierówności społeczne i niesprawiedliwości. Istotne są również działania na rzecz ochrony klimatu. Choć w wielu krajach już dokonywane są postępy, aby osiągnąć cele SGD potrzeba dużo więcej pracy i świadomości. Lista działań, które należy podjąć, obejmuje niemal wszystkie dziedziny naszego życia.

Zrównoważony rozwój oznacza pełną równowagę między trzema czynnikami postępu cywilizacyjnego: gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Mówiąc prościej, zrównoważony rozwój to sposób „zarządzania” planetą w taki sposób, aby dobrobyt obecnego pokolenia nie powodował ograniczenia stopnia realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Realizowanie celów zrównoważonego rozwoju powinno odbywać się zarówno na szczeblu państwowym, jak i na poziomie jednostek, tak, aby znaleźć rozwiązanie zapewniające równowagę między wymienionymi wcześniej trzema wymiarami. Podejmowanie racjonalnych decyzji i szukanie optymalnych rozwiązań ma przyczynić się do rozwiązywania problemów globalnych opisanych w 17 celach SGD.

Zrównoważony rozwój możemy osiągnąć m.in. przez:

 • ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych,
 • stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych,
 • dążenie do zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu,
 • utrzymywania emisji zanieczyszczeń na możliwie najniższym poziomie.

Polska podobnie jak reszta krajów ONZ zobowiązała się do realizacji założeń wyszczególnionych w Agendzie 2030. Zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym oraz jednostkowym podjęła się włączenia 17 celów zrównoważonego rozwoju do krajowej polityki rozwoju, tworzenia struktury instytucjonalnej, a także zapewnienia monitorowania postępów realizacji.

Źródło: https://www.ey.com/pl_pl/consulting/zasada-zrownowazonego-rozwoju-na-czym-polega

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej