Co cechuje kobiety na polskim rynku pracy?

Kobiety cechuje wysokie zaangażowanie i umiejętność szybkiego nabywania nowych kompetencji. Potrafią dostosowywać się do zmieniających warunków rynkowych, przy jednoczesnej wysokiej empatii i pozytywnym nastawieniu do wyzwań. Takie właśnie są kobiety na polskim rynku pracy. Jak wynika z badań Pracuj.pl, 76 proc. Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. Jednak mimo dużego zapału i szerokiego zakresu kompetencji, tylko 48 proc. polskich pracownic czuje się docenianymi w miejscu pracy.

Obraz kobiet na rynku pracy to temat, który elektryzuje debatę społeczną od lat. Dziś aktywnie zawodowo kobiety mają ogromny kapitał możliwości, z których mogą korzystać na równi z innymi uczestnikami rynku, jednocześnie stale go wzbogacając. 

Aby przyjrzeć się obecnej sytuacji pracujących kobiet w Polsce, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie „Kobiety na polskim rynku pracy” na grupie 1039 Polek w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana, biorąc pod uwagę wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających. W badaniu udział wzięło 45 proc. reprezentantek sektora white collars (praca biurowa i umysłowa), 34 proc. kobiet pracujących w sektorze pink (praca usługowa), a 21 proc. respondentek funkcjonuje w sektorze blue (praca fizyczna). Ponad połowa badanych kobiet (56 proc.) swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 53 proc. respondentek posiada wykształcenie wyższe, 41 proc. ma wykształcenie średnie, a 86 proc. spośród ankietowanych to kobiety posiadające obecnie pracę. 

Co ciekawe, niemal ¼ badanych kobiet ostatni raz zmieniała pracę ponad 10 lat temu, co świadczy o dużej stabilności tej grupy zawodowej. 14 proc. kobiet dokonało takiej zmiany 5-10 lat temu. Tyle samo kobiet jednak deklaruje zmianę w czasie 1-2 lata. 

76 proc. ankietowanych Polek deklaruje, że w pracy angażują się mocno w wykonywane zadania. W największej mierze takie deklaracje składają badane w wieku 55-65 lat – jest to aż 74 proc. respondentek z tego zakresu, w porównaniu do 66 proc. pracowniczek w wieku 18-24 lata.

6 na 10 kobiet deklaruje, że ich praca przynosi im satysfakcję i lubią ją wykonywać. Połowa respondentek wskazuje z kolei, że mają one poczucie, że ich praca oraz jej efekty są doceniane przez ich najbliższe otoczenie. Nieco mniej, bo 48 proc. pracowniczek czuje się docenionymi w miejscu pracy. 

– Tworzenie warunków pracy, które aktywnie wspierają i promują kobiety, jest niezbędne dla budowania satysfakcjonującego i inkluzywnego środowiska pracy. Kobiety często napotykają na bariery takie jak niedostateczna reprezentacja, czy ograniczone możliwości rozwoju. Poprzez aktywne uznawanie i docenianie ich osiągnięć, organizacje pokazują, że ich wkład jest nie tylko widoczny, ale także kluczowy dla sukcesu całej organizacji. Włączanie kobiet w procesy decyzyjne i dialogi na wszystkich poziomach organizacyjnych jest równie istotne. Takie działania zapewniają, że perspektywy płci są równomiernie reprezentowane i wnoszą wartość do strategii i inicjatyw firm. To podejście nie tylko przyczynia się do osobistego wzrostu i zadowolenia zawodowego kobiet, ale również stanowi siłę napędową dla organizacji, umożliwiając stworzenie bardziej zaangażowanej, zmotywowanej i różnorodnej kadry – mówi Agnieszka Bieniak, Dyrektorka HR w Pracuj.pl.

41 proc. respondentek deklaruje, że praca nie stanowi dla nich ważnego elementu życia, a jest tylko źródłem utrzymania. Zaledwie 36 proc. badanych kobiet uważa, że ponadprzeciętne zaangażowanie w obowiązki opłaca się pracownikowi. 34 proc. z kolei w pracy skupia się wyłącznie na formalnych obowiązkach, starając się unikać dodatkowych zadań. Natomiast 1 na 5 polskich pracowniczek przyznaje, że jej praca nie przynosi im satysfakcji, w związku z czym wykonują w niej absolutne minimum. 

Niemal połowa badanych kobiet (47 proc.) deklaruje, że obecnie poszukują one pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną. Ten odsetek maleje wraz z wiekiem, jednak w większości badanych grup utrzymuje się na wysokim poziomie, świadcząc o wysokiej mobilności zawodowej Polek obecnych na rynku pracy. 

Aż 86 proc. respondentek z kolei deklaruje otwartość na nową, ciekawą ofertę pracy, jeśli taka pojawiłaby się w najbliższych miesiącach. Co ciekawe, odsetek badanych jest bardzo wysoki (89 proc.) w grupach wiekowych 18-44 lata i nieco maleje wśród kobiet z grup 45-54 lata (83 proc.) oraz 55-65 lat (74 proc.). To oznacza, że wśród aktywnych zawodowo kobiet znaczna większość zdecyduje się zmienić pracę, jeśli otrzymają one wystarczająco dobrą ofertę. 

Aplikując liczą na pewne standardy. 84 proc. badanych kobiet oczekuje od pracodawców, że będą zamieszczać w ofertach pracy informacje o proponowanym wynagrodzeniu. Polskie pracowniczki chcą od razu wiedzieć, z czym mają do czynienia i na tej podstawie podejmować decyzje o wysłaniu CV. Nic w tym dziwnego, wkładając swój wysiłek w aplikacje, kobiety mają swoje oczekiwania względem pracodawców. Przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty 56 proc. z nich stara się każdorazowo dopasować dokumenty do potrzeb konkretnego pracodawcy.

Najczęstszym powodem popychającym Polki do decyzji o zmianie jest chęć polepszenia swojej sytuacji finansowej i uzyskania lepszych zarobków w nowym miejscu pracy – jako najważniejszy aspekt wskazało tę kwestię aż 50 proc. ogółu badanych kobiet. Takie deklaracje składają kobiety we wszystkich analizowanych przedziałach wiekowych, choć w największym stopniu wyróżniają się tu badane w wieku 25-34 lata, spośród których aż 58 proc. podało ten aspekt jako najważniejszy motor zmiany. 

Co jeszcze sprawia, że Polki szukają lepszych miejsc pracy dla siebie? 28 proc. respondentek deklaruje, że w obecnej organizacji nie mają możliwości rozwoju lub awansu. ¼ z kolei twierdzi, że powodem zmiany pracy jest fakt, że nie czują się docenione w swoich aktualnych firmach. 22 proc. spośród kobiet mówiących o poszukiwaniu pracy, nie posiada w tej chwili zatrudnienia. Niemal 1/5 kobiet zmieniając pracę planuje zmienić także branżę lub zawód. Według 18 proc. ankietowanych chęć zmiany wynika ze złej atmosfery w obecnej firmie. 

– Współczesny rynek pracy w Polsce przeżywa dynamiczne zmiany, które wyraźnie wpływają na decyzje zawodowe Polek. Obserwujemy trend, w którym kobiety coraz śmielej dążą do realizacji swoich ambicji zawodowych, poszukując miejsc pracy, które oferują nie tylko odpowiednie wynagrodzenie, ale również możliwości rozwoju i awansu, a także dadzą im poczucie docenienia. Brak tych elementów w obecnych miejscach pracy staje się poważnym czynnikiem motywującym do zmiany zatrudnienia – podkreśla Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl. I dodaje: – Co ciekawe, Polki widzą w tym kontekście coraz mniej przeszkód, są otwarte nawet na zmianę branży lub zawodu. Wskazuje to na elastyczność i otwartość na nowe wyzwania, a także na poszukiwanie ścieżek zawodowych, które są bardziej zgodne z ich pasjami lub lepiej odpowiadają zmieniającym się okolicznościom życiowym. Z perspektywy pracodawców ważniejsze niż kiedykolwiek jest więc budowanie zdrowych środowisk pracy z wspierającą kulturą, kluczową dla zachowania wysokiego poziomu satysfakcji z pracy i ogólnego dobrostanu pracowników.

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy są w stanie szybko się dostosowywać – 53 proc. kobiet pozytywnie ocenia rekomendacje sztucznej inteligencji dotyczące najbardziej dopasowanych do nich ofert pracy. W przypadku badanych mężczyzn odsetek ten wynosi 49 proc. Kobiety chętniej skorzystałyby także z sugestii AI dotyczących uzupełnień w profilu lub CV zwiększających szansę na bycie dostrzeżonymi przez pracodawców – pozytywnie ocenia je 55 proc. kobiet wobec 51 proc. mężczyzn. 

Niemal 6 na 10 kobiet nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich mała znajomość nowych technologii jest dla nich wyzwaniem podczas poszukiwania pracy. Także w tej kwestii kobiety wierzą w swoje umiejętności w większym stopniu niż mężczyźni (58 proc. vs. 54 proc.).

Zapytane o swoje mocne strony w kontekście zawodowym, kobiety najczęściej wymieniają samodzielność w wykonywaniu zadań (63 proc.), zdolność do nabywania nowej wiedzy (56 proc.), umiejętność adaptacji do nowych warunków (49 proc.) oraz szybkiego uczenia się nowych technologii (47 proc.). Swoją siłę dostrzegają także w pozytywnym nastawieniu do wyzwań i trudności w pracy (46 proc.), empatii wobec współpracowników (45 proc.) oraz budowaniu dobrych relacji z przełożonymi (42 proc.) i klientami (41 proc.). 

Siła i znaczenie kobiet na rynku pracy są nie do przecenienia. Jako innowatorki i liderki zmian kobiety wnoszą bezcenne perspektywy i umiejętności, które wzbogacają miejsca pracy i napędzają wzrost gospodarczy. Przełamując bariery i tworząc włączające środowiska, pracodawcy mogą uwolnić pełny potencjał rynku pracy, zapewniając przyszłość, w której wkład kobiet będzie uznawany, doceniany i wykorzystywany dla dobra organizacji i społeczeństwa. Rozwój i sukces firm są bowiem nierozerwalnie powiązane ze wzmocnieniem pozycji kobiet na rynku pracy.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 1039 Polek w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/kobiety-na-polskim-rynku-pracy-badanie-pracujpl,525759.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej