Jak chronić wzrok w miejscu pracy?

Ochrona oczu w miejscu pracy jest szczególnie ważna! Dane pokazują, że około 13 milionów ludzi cierpi na zaburzenia wzroku związane z wykonywanym zawodem.  Pod hasłem „Kochaj swoje oczy w pracy” odbędzie się Światowy Dzień Wzroku, w czwartek 12 października 2023 r.

Sprawny wzrok, zarówno w pracy fizycznej jak i umysłowej jest bardzo ważny. Wzrok jest integralną częścią bezpieczeństwa i produktywności w pracy, indywidualnego pracownika w zakresie jego bezpieczeństwa, ale i innych współpracowników. Niestety wiele pracowników zmaga się z chorobami oczu i ciągle pogłębiającymi się wadami. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Międzynarodowa Agencja Zapobiegania Ślepoty (IAPB) wskazuje, że około 13 milionów ludzi cierpi na zaburzenia wzroku związane z wykonywanym zawodem.

Z raportów organizacji wynika, że szacunkowo 3,5 miliona urazów oczu ma miejsce każdego roku w miejscu pracy. Stanowi to 1% wszystkich wypadków przy pracy niezakończonych śmiercią.

Prawdopodobieństwo zatrudnienia pracowników z wadą wzroku jest o 30% mniejsze w porównaniu z osobami bez takich wad. To znacznie zmniejsza szanse na rynku pracy osób z wadami i chorobami oczu.

Chrońmy wzrok pracowników – apeluje do pracodawców odpowiedzialnych za BHP w zakładach pracy, w raporcie Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) i Międzynarodowa Agencja ds. Zapobiegania Ślepocie (IAPB). Jak wskazano:

Dobry wzrok umożliwia i poprawia niemal każdy aspekt naszego codziennego życia. Prosta czynność chodzenia z miejsca na miejsce kieruje się wizualnymi wskazówkami dotyczącymi przedmiotów, terenu i innych ludzi. Nasza umiejętność prowadzenia pojazdów, bezpiecznego latania samolotami i transportu towarów zależy od wizji. Komunikacja twarzą w twarz, treść nie jest przekazywana wyłącznie poprzez mowę, ale jest również interpretowany za pomocą sygnałów niewerbalnych, takich jak gesty, uśmiechy i wyraz twarzy.

Działania pracodawcy mające na celu ochronę wzroku pracowników powinny odnosić się do takich aspektów jak:

  • zapobieganie narażeniu na określone zagrożenia w każdym miejscu pracy;
  • ochrona istniejącego zdrowia oczu pracowników;
  • zapewnienie systemu uwzględniającego naturalnie występującą utratę wzroku u pracowników w ocenie ryzyka;
  • informowanie pracowników o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie oczu;
  • działalność socjalna pracodawcy, wsparcie finansowe i programy w zakresie zdrowia oczu.

Światowy Dzień Wzroku jest obchodzony corocznie od 2000 roku w 2. czwartek października. To święto organizowane przez międzynarodową koalicję VISION 2020, zrzeszającą 26 organizacji, w tym Międzynarodową Agencję do Zapobiegania Ślepocie.

Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje, że szczególnie na stanowiskach pracy, na których występuje narażenie oczu i twarzy na działanie czynników chemicznych i pyłów, szczególnie o działaniu drażniącym lub stwarzającym ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, wskazane jest stosowanie sprzętu ochrony oczu i warzy, np. osłony twarzy czy gogle ochronne wyposażone są w sztywną ramkę, umożliwiającą montaż szybki ochronnej oraz miękką oprawę przylegającą na obwodzie twarzy, osłaniającą oczy i obszar oczny.

Na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownik obsługujący monitor ekranowy ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Nie jest dopuszczalne kumulowanie tych przerw.

Przerwa ta przysługuje osobie, która przy komputerze pracuje regularnie, przez połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Ma ona do niej prawo wtedy, gdy nie zapewniono jej łączenia przemiennego pracy związanej z obsługą monitora z innymi pracami nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze.

W wielu konwencjach i zaleceniach Międzynarodowa Organizacja Pracy kładzie szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki pracy, na ochronę zdrowia pracowników, na profilaktykę, na działanie szkoleniowe podejmowane przez pracodawcę, na zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, na zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Bezpieczeństwo zdrowia pracowników, w tym zdrowia oczu i ochrona wzorku, pośrednio wynika z preambuły do Konstytucji MOP (1919), w której wskazano, że szczególnie ważna jest „ochrona pracownika przed chorobami, chorobami i urazami wynikającymi z jego zatrudnienia” ta ochrona należy do ulepszeń, które są „pilnie potrzebne”.

Z tego względu MOP rozwinęła ponad 40 międzynarodowych standardów pracy skupiających się na BHP i środowisku pracy, do najważniejszych należą: Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy z 1981 r. (nr 155) oraz Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy z 2006 r. (nr 187).

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/6303585,ochrona-oczu-w-miejscu-pracy.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej