Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w styczniu 2023 r.?

Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady dotyczącym „Czy Polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG”.

Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2023 r. Stronę rządową reprezentowali: Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Marcin Horała – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

Prezes Zarządu Pracodawców RP – Rafał Baniak jako wnioskodawca tematu poinformował, że w grudniu 2022 r. została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, dalej Dyrektywa CSRD). Dyrektywa CSRD zastąpi obecną dyrektywę 2014/95/EU dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Oznajmił, że obecnie trwa proces implementacji tej dyrektywy, która przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania niefinansowego zagadnień ESG (dane w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) oraz ładu korporacyjnego (G) przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe), znacznie rozszerzając liczbę podmiotów zobowiązanych do raportowania. Zaznaczył, że przestrzeganie dyrektywy dotyczącej odpowiedzialności społecznej będzie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Nowe wymogi będą wprowadzane stopniowo: od 2025 r. raportowanie obejmie wszystkie firmy, które obecnie raportują na podstawie ustępującej dyrektywy, od 2026 r. wszystkie duże przedsiębiorstwa a od 2027 r. małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikro.

Podkreślił, że istotne z punktu widzenia pracodawców jest, aby do tego procesu włączać nie tylko zarządy firm, ale również stronę społeczną – pracowników, w tym działające na terenie firm związki zawodowe. Zwrócił się z prośbą o powołanie Zespołu doraźnego w celu wypracowania określonych opinii, stanowisk w sprawach wynikających z przepisów dyrektywy CSRD.

Wiceminister Piotr Patkowski zabierając głos poinformował, że resort finansów jest odpowiedzialny za wdrożenie samej dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznajmił, że terminem implementacji dyrektywy przewidziany jest na lipiec 2024 r. Następnie poinformował, że resort finansów zaproponuje w I kw. br.  rozpoczęcie prekonsultacji przed wpisem do wykazu prac legislacyjnych i programowych prac rządu i decyzją Zespołu ds. programowania prac rządu. Następnie po uzyskaniu wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu, konsultacje i uzgodnienia publiczne a w dalszej kolejności prace w Parlamencie.

Zdaniem wiceministra dla partnerów społecznych istotna jest interpretacja przepisów wynikających z wdrożenia ww. dyrektywy. Oznajmił, że resort finansów jest otwarty na rozmowy z partnerami społecznymi na temat interpretacji i stosowania przepisów.

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Finansów poinformował, że jedną z kluczowych zmian w raportowaniu jest wprowadzenie jednolitych Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Z harmonogramu przedstawionego przez Komisję Europejską wynika, aby pierwszy zestaw standardów bazowych dla dużych jednostek został przyjęty do 30 czerwca 2023 r. Następnie rok później proponuje się przyjęcie uzupełniających standardów sektorowych a także pakietu uproszczonych standardów dla małych i średnich podmiotów z wyłączeniem mikro. Obecnie Komisja Europejska powadzi konsultacje z organami UE i państwami członkowskimi w sprawie projektów standardów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego19

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej