Szkoła w Gdańsku Kokoszkach – sprzeciw Komisji Międzyzakładowej

Poniżej publikujemy pełne stanowisko (sprzeciw wobec dalszego prowadzenia Szkoły w Gdańsku Kokoszkach przez podmiot prywatny) Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w  Gdańsku wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz dotyczącej przekazania w odpłatne użytkowanie nieruchomości przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku – Kokoszkach na kolejne 9 lat, spółce z o.o. Pozytywne Inicjatywy-Edukacja w celu prowadzenia działalności oświatowej, w tym prowadzenia publicznej szkoły podstawowej.

W myśl §  4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w  sprawie szczegółowych zasad i warunków  udzielania i  cofania zezwolenia na założenie  przez  osobę prawną lub osobę fizyczną  szkoły lub placówki publicznej zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela będzie sprzyjać poprawie warunków kształcenia, a  także korzystnie uzupełniać sieć szkół publicznych w odpowiednio tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie.

Znaczenie tej zasady, obowiązującej już pod rządami ustawy o systemie oświaty podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 października 2015 r. stwierdzając w uzasadnieniu tego orzeczenia, że budynek szkoły przy ul. Azaliowej został przez prezydenta miasta Gdańska oddany w najem z naruszeniem prawa, i że szkoła prowadzona przez podmiot niepubliczny w danej dzielnicy może być jedynie uzupełnieniem sieci szkół a nie zaspokajać podstawowe potrzeby edukacyjne w  rozbudowującej się dzielnicy, co ma miejsce w  przypadku Pozytywnej Szkoły Podstawowej.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy fakt, iż rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Gdańsku – Kokoszkach zgłaszają do nas uwagi, wyrażając niezadowolenie będące skutkiem bardzo dużej rotacji nauczycieli. Pedagodzy wskazanej placówki oświatowej odchodzą do innych szkół, w tym szkół samorządowych ze względu na lepsze i bardziej stabilne warunki pracy i płacy. Wpływa to w konsekwencji na brak spójności przekazu treści programowych, poczucia stabilizacji emocjonalnej u uczniów.

Oczekiwaliśmy, że po wygaśnięciu 31 sierpnia 2020 r. umowy najmu, z dniem 1  września 2020 r. szkołę przejmie jako organ prowadzący jednostka samorządu terytorialnego. Niestety, Gmina Miasto Gdańsk przekazała ponownie obowiązkowe zadanie własne gminy w  zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej podmiotowi prywatnemu, naruszając m.in. art.104 ust.1 ustawy o systemie oświaty, o czym mowa również w odnoszącym się do szkoły przy ul. Azaliowej uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10. 04. 2018 r.

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania jest przeciwna takim działaniom i decyzjom, które w naszej ocenie nie służą interesowi społecznemu i domaga się włączenia szkoły podstawowej przy ul. przy ul. Azaliowej18 do sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk.

W imieniu Prezydium KM Gdańsk
Bożena Brauer, przewodnicząca KM

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej