Minister kultury przegrywa w KRS w sprawie TVP: Nie wpisano prezesa TVP SA

Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego członków rady nadzorczej Telewizji Polskiej SA, których minister kultury Bartłomiej Sienkoiewicz powołał na walnym zgromadzeniu 19 grudnia ub.r. oraz mianowanego przez nich na prezesa spółki Tomasza Syguta, został oddalony 9 stycznia br. przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.

 W uzasadnieniu referendarz sądowy podkreślił, że decyzje zostały podjęte przez organ nieuprawniony zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami UKRRiTV (Ustawy o radiofonii i telewizji – przyp. red.), a także, z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego KSH (Kodeksu spółek handlowych – przyp. red.). Zwrócił też uwagę, że zgodnie ze statutem Telewizji Polskiej członków rady nadzorczej i zarządu powołuje Rada Mediów Narodowych. Spółka TVP jest w trakcie likwidacji. KRS wpisze otwarcie likwidacji spółki oraz likwidatora i on będzie „zarządem” spółki.

– Należy stwierdzić, że ustawodawca expressis verbis wyłączył zastosowanie art. 368§4 KSH i art. 385§1 KSH na mocy przepisów UKRRiTV. Niezależnie od powyższego brzmienie statutu spółki wyłącza możliwość powołania rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a także powołanie zarządu przez Radę Nadzorczą spółki – uzasadnił.

Przypomniał też, wyrok Trybunał Konstytucyjny z 13 grudnia 2016 roku, zgodnie z którym pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji w zakresie powoływania członków władz spółek mediów publicznych jest niezgodne z Konstytucją RP, ale:

– W kontekście powyższego nie można w żaden sposób wnioskować, iż przywoływany wyrok mógłby stanowić podstawę do zakwestionowania samej Rady Mediów Narodowych jako organu powołującego organy wnioskodawcy. A maiori ad minus wyrok Trybunału nie stanowi podstawy do wnioskowania, iż kompetencje te przejął minister wykonujący uprawnienia korporacyjne skarbu państwa jako akcjonariusza spółki – zaznaczył referendarz sądowy.

Zatem wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, dotyczący niekonstytucyjności pozbawienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji w powoływaniu mediów publicznych, nie daje podstaw Radzie Ministrów do obsadzania władz mediów oraz kwestionowania kompetencji w tym zakresie Rady Mediów Narodowych.

Siedziba TVP SA przy ul. Jana Pawła Woronicza w Warszawie (fot. Wikipedia)

Przypomnijmy, że 19 grudnia br. Sejm przegłosował uchwałę „o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. 20 grudnoia ub.r. Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów oraz rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Powołał się na przepisy Kodeksu spółek handlowych i powołał nowe rady nadzorcze, które wyłoniły nowe zarządy spółek. 23 grudnia ub.r. prezydent Andrzej Duda zdecydował się odrzucić ustawę okołobudżetową na 2024 roku, gdyż znalazł się w niej zapis o przekazaniu 3 mld złotych na media publiczne. 27 grudnia ub.r. minister Sienkiewicz postawił 27 grudnia spółki TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej