Regulamin przyznawania Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Postanowienia ogólne
§1

 1. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, ma prawo honorować
  członków Związku Odznakami za zasługi dla NSZZ „Solidarność” w dziedzinie
  oświaty i wychowania oraz pracy związkowej.
 2. Honorowe odznaki KSOiW są dwustopniowe:
  1) Odznaka Srebrna,
  2) Odznaka Złota.
 3. Odznaka Srebrna KSOiW jest przyznawana członkom Związku m.in. za:
 • znaczące zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania,
 • znaczące zasługi dla NSZZ Solidarność w dziedzinach jego działalności,
 • kreowanie w środowisku oświatowym właściwej postawy moralno-społecznej,
 • działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków
  Związku,
 • pomoc w realizacji materialnych, społecznych i kulturalnych potrzeb członków
  Związku.
 1. Odznaka Złota KSOiW jest przyznawana członkom Związku m.in. za:
 • szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania,
 • szczególne zasługi dla NSZZ Solidarność w dziedzinach jego działalności,
 • efektywne kreowanie w środowisku pracowniczym właściwej postawy moralnospołecznej,
 • szczególną działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów
  pracowniczych członków Związku,
 • znaczącą pomoc w realizacji materialnych, społecznych i kulturalnych potrzeb
  członków Związku.
 1. Odznaka Srebrna może być przyznana osobom legitymującym się przynajmniej 5-
  letnim członkostwem w NSSZ „Solidarność”.
 2. Warunkiem przyznania Odznaki Złotej jest posiadanie Odznaki Srebrnej i
  przynajmniej 10-letni okres przynależności do NSSZ „Solidarność”.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii
  Prezydium KSOiW, Rada KSOiW może przyznać Odznakę Złotą członkowi Związku,
  który nie posiada Odznaki Srebrnej.
  Tryb zgłaszania i nadawania Odznak
  § 2
  Odznaka Srebrna lub Złota może być przyznawana z okazji:
  1) rocznicy podpisania umów sierpniowych (31 sierpnia),
  2) Dnia Komisji Edukacji Narodowej (14 października),
  3) innych ważnych uroczystości związkowych lub szkolnych w danej organizacji
  związkowej.
  § 3
 4. Decyzję o przyznaniu Odznaki Srebrnej podejmuje Prezydium Krajowej Sekcji
  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w formie stosownej uchwały. Uchwała
  Prezydium może być podjęta w drodze elektronicznej konsultacji i głosowania.
 5. Wniosek o Odznakę Srebrną musi zawierać uzasadnienie, poświadczające zasługi
  członka Związku określone w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 6. Z wnioskiem o nadanie Odznaki Srebrnej mogą występować wszystkie struktury
  NSZZ „Solidarność”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej lub
  Międzyregionalnej Sekcji Oświaty.
 7. Regionalna lub Międzyregionalna Sekcja Oświaty niezwłocznie przesyła złożony
  wniosek, wraz z pismem przewodnim (w formie papierowej i elektronicznej), do
  siedziby KSOiW.
 8. Wniosek o przyznanie Odznaki Srebrnej należy składać w siedzibie KSOiW nie
  później niż na 30 dni przed uroczystością, na której planuje się ją wręczyć.
  § 4
 9. Decyzję o przyznaniu Odznaki Złotej podejmuje Rada Krajowej Sekcji Oświaty i
  Wychowania NSZZ „Solidarność”, w formie stosownej uchwały, po uzyskaniu
  pozytywnej opinii Prezydium KSOiW.
 10. Z wnioskiem o nadanie Odznaki Złotej może wystąpić:
  1) Regionalna lub Międzyregionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność”,
  2) Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  3) Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”.
 11. Wniosek o Odznakę Złotą musi zawierać uzasadnienie, poświadczające
  szczególne zasługi członka Związku określone w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 12. Wniosek o przyznanie Odznaki Złotej należy składać w siedzibie Regionalnej lub
  Międzyregionalnej Sekcji Oświaty na min. 60 dni przed planowanymi obradami Rady
  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
 13. Regionalna lub Międzyregionalna Sekcja Oświaty niezwłocznie przesyła złożony
  wniosek, wraz z pismem przewodnim (w formie papierowej i elektronicznej), do
  siedziby KSOiW.
  § 5
  Wzór wniosku o przyznanie Odznaki Srebrnej stanowi załącznik Nr 1, a Odznaki
  Złotej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  § 6
 14. Uzasadnienie wniosku o Odznakę musi zawierać wyczerpujące informacje o
  działalności członka Związku, szczególnie świadczące o aktywnym zaangażowaniu
  się w sprawy związkowe z uwzględnieniem zasług w dziedzinie oświaty i
  wychowania.
 15. W uzasadnieniu unikamy ogólnych opisów na rzecz konkretnych przykładów
  potwierdzających aktywność członka Związku.
 16. Zalecane jest wypełnienie przynajmniej 2/3 wykropkowanego miejsca na
  uzasadnienie, przy zastosowaniu wielkość czcionki 12.
  Postanowienia końcowe
  § 7
 17. Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpatruje
  wnioski o nadanie Odznaki Srebrnej na swoim najbliższym posiedzeniu po ich
  wpłynięciu do biura KSOiW.
 18. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpatruje wnioski o
  nadanie Odznaki Złotej na swoim najbliższym planowanym lub nadzwyczajnym
  posiedzeniu, po ich wpłynięciu do biura KSOiW.
  § 8
  Ewidencję przyznanych Odznak Srebrnych i Złotych prowadzi biuro Krajowej Sekcji
  Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku.
  § 9
 19. Odznakę Srebrną wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie oraz listem
  gratulacyjnym wręcza przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
  „Solidarność” lub upoważniony przez niego członek Prezydium KSOiW albo
  przewodniczący Regionalnej lub Międzyregionalnej Sekcji Oświaty.
 20. Odznakę Złotą wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie oraz listem
  gratulacyjnym wręcza przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
  „Solidarność” lub upoważniony przez niego członek Prezydium KSOiW.
  § 10
 21. Prezydium i Rada KSOiW może nie przyznać Odznaki Członkowi Związku, którego
  organizacja zakładowa lub międzyzakładowa posiada zaległości w opłacaniu
  składek dla struktur terytorialnych i branżowych związku lub z innych ważnych
  przyczyn.
 22. W przypadku odmowy przyznania Odznaki organ przyznający przesyła stosowną
  uchwałę wraz z uzasadnieniem do właściwej miejscowo Regionalnej lub
  Międzyregionalnej Sekcji Oświaty.
 23. Właściwa Regionalna lub Międzyregionalna Sekcja Oświaty przesyłając wnioski do
  KSOiW potwierdza w piśmie przewodnim opłacenie, przez organizację zakładową lub
  międzyzakładową, stosownych składek.
  § 11
  Decyzja Prezydium lub Rady KSOiW o przyznaniu lub odmowy przyznania Odznaki
  jest ostateczna i nie podlega zażaleniu i jakimkolwiek roszczeniom.
  § 12
  Koszty przyznanych odznak i ich transportu, do właściwej miejscowo Regionalnej lub
  Międzyregionalnej Sekcji Oświaty, pokrywa wnioskodawca w wysokości określonej
  przez Prezydium KSOiW.
  § 13
  Wszystkie odznaczenia mogą być przyznawane jednokrotnie.
  § 14
  Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy przewidzianej dla jego
  uchwalenia.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej