Jakie są czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia?

Zgodnie przepisami Kodeksu pracy niedopuszczalne jest stosowanie przez pracodawcę w zakładzie pracy:

  • materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
  • substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację,
  • niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
  • niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy.

Warto również zaznaczyć, ze pracodawca w związku w/w zagrożeniami w pracy obowiązany jest :

  • w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zastępować te substancje, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także prowadzić rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
  • w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych stosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe ograniczać stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
  • prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach, oraz
  • jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.

Ponadto, pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu poprzez zapewnienie odpowiedniego do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone, oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/237948,Czynniki-i-procesy-pracy-stwarzajace-szczegolne-zagrozenie-dla-zdrowia-i-zycia.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej