Jak zorganizować próbną ewakuację w zakładzie pracy?

Jak zorganizować próbną ewakuację w zakładzie pracy?

Próbna ewakuacja stanowi sposób zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniem pożarowym. To nic innego, jak przeprowadzane w określonych odstępach czasu ćwiczenia, które pozwalają przećwiczyć oraz usprawnić procedurę opuszczania zakładu pracy w razie pożaru lub innego zagrożenia.

Uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określają zasady dotyczące ewakuacji. W ich myśl z każdego miejsca w obiekcie przeznaczonego do przebywania ludzi należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Ponadto należy:

 • zapewnić odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych o odpowiedniej wysokości i szerokości;
 • zachować dopuszczalną długość, wysokości i szerokość przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • zapewnić bezpieczną pożarowo obudowę i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczyć przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, a to poprzez zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • zapewnić oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych;
 • zapewnić możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Każdy właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, który nie został zakwalifikowany jako budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, czyli próbną ewakuację.

Jeśli chodzi o przeprowadzanie próbnych ewakuacji w przypadku pracodawców, najważniejsze, aby zadbać o to, aby pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad BHP w zakładzie pracy.

Pracodawcy muszą też wyznaczyć koordynatorów ewakuacji w zakładzie pracy. Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują, jaką liczbę koordynatorów powinien wyznaczyć pracodawca, jednak powinna być ona dostosowana do sposobu funkcjonowania zakładu. Wskazane jest, żeby na każdej zmianie przebywała odpowiednio przeszkolona osoba, a w przypadku większych firm nawet kilka przeszkolonych osób.

Ponadto istotne jest również to, aby zadbać o oznakowanie dróg ewakuacji w zakładzie pracy oraz o to, żeby drogi pożarowe nie były w żaden sposób zablokowane.

Cykliczne próby imitujące stan zagrożenia mają służyć weryfikacji działania obowiązujących procedur oraz ich przyswojenia przez pracowników.

Koordynator wyznaczony przez pracodawcę musi znać zasady próbnej ewakuacji. Musi on:

 • przyswoić, którędy prowadzą drogi ewakuacyjne i wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzić przez nie pracowników;
 • znać zagrożenia mogące wystąpić na terenie zakładu pracy lub budynku;
 • znać stan osobowy załogi;
 • znać obsługę podstawowych sprzętów służących ochronie przeciwpożarowej i ich rozmieszczenie na terenie zakładu pracy;
 • dokonać przeliczenia pracowników po ewakuacji lub w jej trakcie;
 • wiedzieć, w jaki sposób zachować się po ewakuowaniu pracowników;
 • znać sposoby gaszenia pożarów i wiedzieć, kiedy zrezygnować z podejmowania samodzielnych działań w tym zakresie;
 • znać miejsce zbiórki;
 • wiedzieć, kogo należy poinformować o zagrożeniu.

Pracodawcy powinni wiedzieć, że procedura ewakuacji jest niezależną od pracowników przeszkodą w wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Pracownicy w czasie próbnej ewakuacji, wykonując obowiązkowe ćwiczenia przeciwpożarowe, pozostają w gotowości do pracy, zatem czas wykonywania ćwiczeń wlicza się do czasu pracy.

Gdyby próbna ewakuacja doprowadziła do sytuacji, że pracownicy w czasie jej trwania przekroczą już przewidziane dla nich godziny pracy, wówczas pracodawca jest obowiązany wypłacić im wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podmiotem zobowiązanym do organizowania próbnej ewakuacji jest przede wszystkim właściciel budynku lub terenu bądź ich zarządca. Podmiotem takim może być także użytkownik lub podmiot faktycznie władający budynkiem albo terenem.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-organizowanie-probnej-ewakuacji

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej