Jakie są zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku?

Ewakuacja to jeden ze środków ochrony zbiorowej, który ma na celu ratowanie ludzkiego życia. Ewakuacja jest to zorganizowane przemieszczenie ludzi (czasem wraz z dobytkiem) z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na teren bezpieczny. Z ewakuacją z budynku najczęściej mamy do czynienia w przypadku zagrożenia pożarem lub atakiem bombowym, a z akcją na szerszą skalę (np. z osiedla lub miasta), na przykład, gdy występuje zagrożenie wybuchem gazu, powodzią lub wojną. Życie i zdrowie ludzkie w takiej sytuacji jest najważniejsze, a ochrona mienia jest zawsze na drugim miejscu.

W czasie ewakuacji, postaraj się zachować opanowanie i spokój. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych – takie postępowanie może tylko utrudnić ewakuację i bezpieczne wydostanie się wszystkich osób. Aby nie powstał niepotrzebny chaos, trzeba bezwzględnie podporządkować się osobie kierującej akcją. Najczęściej jest to kierownik lub inna osoba wyznaczona przez pracodawcę.

Jeśli zauważysz pożar, w pierwszej kolejności powinieneś zaalarmować wszystkich, którzy znajdują się w strefie zagrożenia, a także zadzwonić na numer ratunkowy. Obecnie w wielu nowoczesnych budynkach są Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP), z których sygnał przekazywany jest do Państwowej Straży Pożarnej. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku upewnienia się, czy służby otrzymały informację i są już w drodze. Po włączeniu alarmu, rozpoczynamy ewakuację.

Jeśli słyszysz alarm, niezwłocznie udaj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Drogę wskażą Ci zielone piktogramy, które są rozmieszczone wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Podczas ewakuacji nie używamy wind! Mogą się one zapalić i zatrzymać, a ponadto rozprzestrzeniać ogień do innych części budynków. Powinieneś zatem korzystać ze schodów. Drogi oraz wyjście ewakuacyjne nie mogą być niczym zastawione, z tego względu, aby pracownik w pośpiechu nie potykał się o niepotrzebne przedmioty. Pamiętaj o tym, aby poruszać się wzdłuż ścian – dzięki czemu nie stracisz orientacji. Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniach silnie zadymionych, staraj się poruszać z głową jak najniżej, najlepiej, aby znajdowała się ona około metr nad podłogą. Zabezpiecz również swoje drogi oddechowe (najlepiej przy użyciu wilgotnego materiału). Po wyjściu z budynku udaj się na miejsce zbiórki i upewnij się, że każdy zdołał się wydostać na zewnątrz.

Niestety często w podczas pożaru zdarza się tak, że ewakuacja jest niemożliwa. Nie należy wtedy panikować, tylko wdrożyć kroki, które pozwolą na zminimalizowanie zagrożenia. Po pierwsze – zadzwoń do służb ratunkowych i podaj swoje dokładne położenie, co ułatwi im Twoje odnalezienie. Pamiętaj o tym, aby zamknąć drzwi, co ograniczy przedostawanie się dymu i rozprzestrzenianie się ognia do pomieszczenia, w którym się znajdujesz. Zamknięte drzwi uszczelnij, najlepiej przy pomocy mokrych materiałów. Następnie (koniecznie po uprzednim zamknięciu drzwi!) powinieneś otworzyć okno i oczekiwać na przyjazd ratowników.

Podstawy ochrony przeciwpożarowej znajdują się w programie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast pracowników, którzy są odpowiedzialni za czynności związane z PPOŻ i z ewakuacją, warto zapisać na pełnowymiarowe szkolenia w tym zakresie. Osoby te poznają na szkoleniu przebieg drogi ewakuacyjnej, a także rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych na terenie swojego zakładu pracy. W programie szkolenia są również informacje dotyczące rodzaju i przeznaczenia gaśnic.

Należy pamiętać, że celem osób wyznaczonych do  postepowania w razie pożaru nie jest zastąpienie profesjonalnych służb, a jedynie podjęcie, w ramach możliwości, doraźnych działań oraz pomoc w kwestiach organizacyjnych do momentu, aż przyjedzie straż. Działania te to między innymi: ustalenie, jak i gdzie powstał pożar, jak się rozprzestrzenia, weryfikowanie liczby zagrożonych osób i odnotowanie, czy wszyscy pracownicy opuścili już budynek, a także sprawdzenie niezajętych przez ogień pomieszczeń.

Przepisy PPOŻ nie określają jednoznacznie, gdzie powinno się zorganizować miejsca zbiórki do ewakuacji. Informacje na ten temat powinny być jednak zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla danego obiektu, a samo miejsce oznaczone odpowiednim piktogramem.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/zasady-zachowania-podczas-ewakuacji-z-budynku/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej