Żyć i pracować po skandynawsku

Pozytywne więzi emocjonalne między społecznością  a jej członkami oraz nastawieniem na wspólne dobro –  interes  społeczny to cechy spójnych społeczeństw. Kraje skandynawskie od lat zajmują pierwsze miejsca w rankingu państw o najwyższym poziomie spójności przeprowadzanym  przez Fundację Bertelsmanna.

Pozytywne cechy państw skandynawskich widać w sposobie, w jaki mieszkańcy tych państw  razem żyją i pracują. Przejawiają się one wyraźnie w skandynawskim modelu zarządzania powiązanym bezpośrednio z organizacją przestrzeni miejsca pracy, a także ilością czasu jaki ludzie przeznaczają na zajęcia domowe i rozrywkę.

Zarządzać po skandynawsku

Silne poczucie równości,  potrzeba szukania konsensusu, istnienie silnych związków zawodowych to kilka najważniejszych cech tzw. skandynawskiego stylu zarządzania.

W krajach skandynawskich w firmach panuje atmosfera wzajemnego szacunku, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Szef nie jest wszystko wiedzącym  i nieomylnym przywódcą, to raczej mentorem, który podejmuje decyzje, biorąc pod uwagę zdanie pracowników.  Skandynawscy pracodawcy nie eksponują swojej pozycji,  co w odróżnieniu od polskiej kultury zarządzania, znacznie skraca dystans między pracownikami różnego szczebla.

Choć istnieje skandynawski styl zarzadzania, jednak  każdy kraj ma swoją specyfikę. I tak w Danii dominuje struktura biznesowa „horyzontalna”, w której menedżer zachęca i deleguje zadania kompetentnym współpracownikom. Droga awansu związana jest przede wszystkim z umiejętnościami w danym obszarze, a nie innymi czynnikami, jak np. układy, znajomości.

W Norwegii  ważnym aspektem kultury biznesu są spotkania. Kluczowe znaczenie ma staranne przygotowanie do spotkania, a jego porządek zazwyczaj ustalany jest wcześniej. W czasie spotkań jego uczestnicy mają możliwość wypowiedzi. W przeciwieństwie do spotkań w Polsce, które najczęściej zdominowane są przez osobę stojącą najwyżej w hierarchii firmy, w Norwegii na ogół mają one formę otwartej debaty, w której wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi opiniami na dany temat.

Dla Finów najważniejsze są zadania, które realizują w pracy, mniej ważne są natomiast relacje między pracownikami. Fińską kulturę biznesu odznacza przy tym wysoki poziom zaufania, co skutkuje większą przejrzystością i jawnością.

Szwedzi natomiast w relacjach w pracy charakteryzują się nieformalnym luźnym podejściem, czego przejawem jest np. zwracanie się na „ty”, nie zależnie od zajmowanych stanowisk. Na porządku dziennym w Szwecji są długie konsultacje i spotkania grup roboczych, podczas których wspólnie i za pomocą konsensusu podejmowane są decyzje.

Równowaga po skandynawsku

Dla mieszkańców Skandynawów jednym z priorytetów jest  utrzymanie  równowagi między życiem osobistym a pracą. Długie godziny spędzane w pracy mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, wpływają na obniżenie bezpieczeństwa i podnoszą poziom stresu. Mieszkańcy Skandynawii starają się utrzymać równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym. W 2019 roku według badań OECD w nadgodzinach pracowało średnio 11 proc. osób, podczas gdy  w Szwecji tylko 1 proc., w Danii 2 proc., w Norwegii 3 proc. i w Finlandii 3,6 proc.

(mk)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej