Czym jest komisja pojednawcza?

W przepisach art. 244–258 Kodeksu pracy uregulowano instytucję postępowania pojednawczego, w ramach którego pracownik może dochodzić swoich roszczeń wobec pracodawcy. Alternatywnym sposobem jest droga sądowa.

Kodeks pracy zaleca, aby pracodawca i pracownik dążyli do polubownego załatwiania sporów ze stosunku pracy przed komisjami pojednawczymi, powoływanymi wspólnie przez pracodawcę i zakładową organizację związkową, a jeżeli u danego pracodawcy taka organizacja nie działa – wówczas po uzyskaniu przez pracodawcę pozytywnej opinii pracowników.

Sprawowanie obowiązków członka komisji pojednawczej jest funkcją społeczną. Osoba taka zachowuje jednak prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w pracach komisji. Wydatki związane z działalnością komisji pojednawczej ponosi pracodawca. Obejmują one również równowartość utraconego wynagrodzenia za czas nieprzepracowany przez pracownika w związku z udziałem w postępowaniu pojednawczym.

Członkiem komisji pojednawczej nie mogą być: osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy zakładem pracy, główny księgowy, radca prawny oraz osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.

Komisja pojednawcza wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji oraz jego zastępców i ustala regulamin postępowania pojednawczego. Postępowanie przed komisją wszczynane jest na wniosek pracownika zgłoszony do protokołu na piśmie lub ustnie. Przerywa to bieg terminu (wynoszącego 21 dni) wniesienia do sądu pracy:

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania – w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę;
  • żądania nawiązania umowy o pracę – w przypadku zawiadomienia pracownika o odmowie przyjęcia do pracy.

Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze w zespołach składających się co najmniej z 3 jej członków, dążąc do tego, aby załatwienie sprawy w drodze ugody nastąpiło w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu posiedzenia zespołu komisji.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komisja-pojednawcza-czyli-obowiazkowe-mediacje-z-pracownikiem

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej