Jakie są zadania rad pracowników?

Głównym celem powstawania rad pracowników jest tworzenie reprezentacji interesów pracowników. Do zadań rady pracowników należy ustalanie z pracodawcą:

  • zasad i trybu przekazywania informacji i przeprowadzania konsultacji;
  • trybu rozstrzygania kwestii spornych;
  • zasad ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.

Rada pracowników może ponadto ustalić z pracodawcą w szczególności:

  • liczbę członków rady pracowników inną niż wyżej określone, nie mniej jednak niż 3 członków rady pracowników;
  • zasady pokrywania kosztów związanych z pomocą osób posiadających specjalistyczną wiedzę, z której korzysta rada pracowników;
  • zasady zwalniania od pracy członków rady pracowników w zależności od liczebności zatrudnionych pracowników.

Powyższe ustalenia powinny zapewniać warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniać interes pracodawcy i pracowników.

W przypadku funkcjonowania w danym zakładzie pracy rady pracowników pracodawca zobowiązany jest do informowania jej o kwestiach związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy. W konsekwencji ma to prowadzić do przekazania danych pracownikom i zapoznania się przez nich z przedmiotem sprawy. Rada pracowników na podstawie przedstawionych danych może dokładnie zbadać każdą sprawę.

Informowanie w rozumieniu ustawy oznacza przekazywanie danych umożliwiających zapoznanie się ze sprawą. Uważa się, że powinno przybrać formę pisemną, aby członkowie rady mogli zbadać sprawę i przygotować się do konsultacji. Pracodawca informuje radę o:

  • działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz przewidywanych w tym zakresie zmianach;
  • stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego poziomu;
  • działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Należy podkreślić, że pracodawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach może nie udostępnić radzie pracowników informacji. Wyjątek ogranicza się do informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu albo narazić je na znaczną szkodę.

Zdarza się, że pracodawca zobowiązany jest do skonsultowania z radą pewnych przedsięwzięć. Konsultacje polegają na dwustronnej wymianie poglądów na konkretny temat. W przeciwieństwie do informowania obowiązek konsultacji dotyczy tylko stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia, jego podstaw oraz organizacji pracy. Nie ma więc obowiązku konsultowania działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Co istotne, pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania stanowiska rady pracowników. Konsultacje prowadzone są więc w dobrej wierze i powinny szanować interesy członków załogi.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/zbiorowe_prawo_pracy/rady_pracownikow/670833,2,Rada-pracownikow-sklad-i-zadania.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej