Na czym polega instruktaż stanowiskowy?

Jednym z dwóch rodzajów szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp jest instruktaż stanowiskowy. Polega on na przekazaniu i zaznajomieniu pracownika ze specyfiką wykonywanej przez niego pracy przy zachowaniu zasad bhp.

Instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Ma on zastosowanie do:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym i innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na takie stanowisko pracy,
 • ucznia odbywającego praktyczna naukę zawodu,
 • studenta odbywającego praktykę studencką.

W trakcie szkolenia stanowiskowego bhp pracownik ma zostać zapoznany z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami ze strony maszyn, innych urządzeń technicznych, innych środków pracy, przede wszystkich narzędzi, czynników energetycznych, substancji chemicznych i ich mieszanin, materiałów. Szkolony musi także poznać sposoby unikania negatywnych skutków wspomnianych zagrożeń.

Oczywiście instruktaż stanowiskowy bhp musi zaznajomić pracownika z bezpiecznymi sposobami obsługi środków pracy, z których ten będzie korzystać w praktyce. Ponadto pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć szkolenie stanowiskowe bhp na każdym z tych stanowisk.

Nie każdy w firmie może szkolić stanowiskowo pracowników. I tak, instruktaż stanowiskowy bhp przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy bhp składa się z części:

 • teoretycznej, która dotyczy środków produkcji i warunków bezpieczeństwa,
 • praktycznej, która dotyczy bezpieczny sposobu wykonywania pracy, w tym pracy samodzielnej.

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności i wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac na jego stanowisku pracy.

Prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp powinien być podzielony na następujące fazy:

 • rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • pokaz i objaśnienie procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie pracy przez pracownika przy korygowaniu czynności przez instruktora (obsługa środków pracy itp.),
 • samodzielna praca instruowanego pod nadzorem szkolącego,
 • sprawdzenie i ocena przez instruktora umiejętności oraz wiedzy pracownika dotyczącej bezpiecznego wykonywania pracy.

Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp to 8 godz. lekcyjnych (trwających 45 min). Wyjątkiem są pracownicy administracyjno-biurowi narażeni na działanie czynników uciążliwych. Dla nich minimalny czas szkolenia wynosi 2 godz. lekcyjne.

Szkoląc, należy opierać się na ramowym programie instruktażu stanowiskowego bhp, który zawiera rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Jednak zawsze trzeba go dostosować do konkretnych warunków i wymagań, jakie panują w danej firmie oraz na danym stanowisku pracy.

Instruktaż stanowiskowego bhp odpowiednio potwierdza się w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło:  https://asystentbhp.pl/instruktaz-stanowiskowy-dla-poczatkujacych/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej