Jakie wnioski plyną z raportu opublikowanego przez SMEunited na temat zaangażowania MŚP w zarządzanie funduszami polityki spójności oraz inwestycji na lata 2021–2027?

Raport SMEunited (European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) pokazuje, że realizacja zasady partnerstwa znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich, a jej wdrażanie nadal jest niepełne. Choć stowarzyszenie pracodawców z zadowoleniem przyjęło propozycję wzmocnienia polityki spójności po roku 2020, to zauważa,

że dystrybucja wsparcia wymaga ostrożności i elastyczności. Dlatego SMEunited rozesłał do swoich członków w poszczególnych krajach UE ankietę, aby sprawdzić w tym zakresie stan realizacji zasad partnerstwa społecznego.

      Wpłynęły odpowiedzi od 17 organizacji MŚP z 15 państw członkowskich UE, z czego 12 podmiotów z 11 krajów zgłosiło pewien stopień ich zaangażowania przy projektowaniu funduszy polityki spójności na lata 2021–2027. Najlepiej sytuacja wygląda we Francji i Niemczech – tam organizacje MŚP są zaangażowane w konsultacje, identyfikację celów tematycznych i proces tworzenia pomocy. Polska znalazła się w grupie państw, takich jak Rumunia, Belgia czy Finlandia, gdzie MŚP zgłosiły zaangażowanie w tworzenie polityki spójności podczas konsultacji i identyfikacji celów tematycznych. Cztery organizacje (m.in. z Chorwacji, Portugalii i Holandii) zasygnalizowały w ogóle brak w tym obszarze partnerstwa społecznego, zaś w Austrii jeszcze się ono nie rozpoczęło.

Na pytanie, jaki rodzaj wsparcia chciałbyś uzyskać, najwięcej organizacji wskazało wymianę informacji i dobrych praktyk (13 podmiotów) oraz wsparcie finansowe na rzecz budowania potencjału organizacji (11). W dalszej kolejności odpowiedziami były: szkolenia i seminaria (tak wskazało 7 organizacji) podnoszenie świadomości na temat udziału w zarządzaniu programami (7), konsultacje społeczne (5).

Zapytano także o to, w jakiej formie organizacja jest zaangażowana na poziomie krajowym w projektowanie polityki spójności. 9 podmiotów wskazało na określanie celów tematycznych, priorytetów i rozwoju potrzeb, zaś 8 – na konsultacje początkowe. Tylko dwa razy pojawiła się odpowiedź świadcząca o zaangażowaniu w dialog na etapie przygotowania planów programowych, natomiast ani razu nie wskazano opcji „zaangażowany w decyzje o alokacji środków”.

Ogólnie poziom zadowolenia z realizacji zasady partnerstwa w kreowaniu polityki spójności wykazało relatywnie mało respondentów, przy tym nie odnotowano znaczącej poprawy nastrojów w porównaniu z poprzednim okresem programowania. W podsumowaniu raportu SEMunited zwrócił uwagę na najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją organizacje MŚP w procesie dialogu społecznego. Są to: opóźnienia w procesie konsultacji społecznych i zapraszanie do nich w ostatniej chwili, niedobór wykwalifi kowanej kadry oraz środków finansowych, brak wniosków ze strony instytucji zarządzających z powodu braku rozpoznania, duża złożoność aktów delegowanych i interpretacji, luka w doświadczeniu i wymianie dobrych praktyk.

Źródło: Dialog w centrum i w Regionach nr 8/2020 (86) , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej