Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku w dniu 7 listopada 2023 r.

1/ Przyjęto bez uwag porządek Rady Sekcji.

2/ Mec. Przemysław Sąpór przedstawił następujące zagadnienia prawne:

 • Ochrona prawna działaczy związkowych – zmiany w KPC.
 • Analiza art. 42 c KN – 4-dniowy tydzień pracy.
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  w przypadku zwolnienia do wykonania doraźnej czynności związkowej.

3/ Informacje z obrad :

 • Bożena Brauer przedstawiła informacje o przebiegu KZD NSZZ „S” w Spale w dniach 19-20 .10. 2023 r., w tym osiągnięcia Związku w ostatnich latach (w zał.) Informacja ta ma zostać przesłana do KZ/KM wchodzących w skład Sekcji.  Omówiła 2 stanowiska KZD dotyczące spraw oświaty i szkolnictwa artystycznego. Poinformowała także, że Iwona Puchalska została członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S”.
 • I. Puchalska i B. Brauer poinformowały o przebiegu Rady KSOiW (on-line) w dniu 24.10. 2023 r., w tym o:

a/ odpowiedziach na pisma KSOiW  z Ministerstwa Cyfryzacji ws. laptopów, z których wynika, że nauczyciele, którzy skorzystali ze wsparcia w czasie pandemii w wysokości 500 zł mogą skorzystać z bonu na zakup laptopa, a także, że wszyscy nauczyciele wymienieni w ustawie otrzymają bon do końca roku szkolnego.

b/ wypłacie nagród dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą KEN. Potwierdziły się informacje o różnej wysokości wypłat tego jednorazowego świadczenia. Kol. Anna Kocik przedstawiła dane z kilku KM/KZ od kilkunastu członków RS, które wpłynęły do Sekcji. Najczęściej była to kwota ok.767zł.

4/ W. Książek przedstawił stan prac nad projektem Uchwały programowej WZD KSOiW, która ma zostać przyjęta  podczas WZD KSOiW w marcu 2024 r. Poinformował, że do tej pory nie wpłynęło zbyt dużo uwag. Zaapelował o kolejne, m. in. ws. szkolnictwa branżowego, tzw. edukacji włączającej, zadań związkowych. Poinformował, że członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego została Bożena Brauer, co może pomóc w rozwiązywaniu spraw spornych-konfliktowych. Projekt, wraz z już naniesionymi do tej pory poprawkami, zostanie powtórnie wysłany do KZ/KM wchodzących w skład Sekcji. Zaapelowano, aby zgłaszać uwagi do 30 listopada 2023 r., tak aby ostatecznie uwagi przekazać KSOiW do 15 grudnia br.

5/ Szkolenia:

a/ Przekazano listę zgłoszeń na szkolenie wyjazdowe w Jastrzębiej Górze: „Jak korzystać z prawa?”, które odbędzie się 1-3 grudnia br. Powtórnie zachęcono do udziału szczególnie nowowybranych przewodniczących KZ/KM.

b/ Przypomniano o możliwości udziału w konferencji „Współczesne uwarunkowania rynku pracy”, organizowanej przez Region Gdański NSZZ „S” 24 listopada br. na Uniwersytecie Gdańskim.

c/ Przedstawiono założenia konferencji „Kompetencje dyrektora szkoły lub placówki”, którą KSOiW organizuje 21 listopada br.. Zgłoszenia – za pośrednictwem Sekcji Gdańskiej – do 17.11. 2023 r

d/ Przedstawiono ofertę szkoleń stacjonarnych Działu Szkoleń Regionu Gd. Są to:

 • 15-16 listopada – Zakładowe komisje rewizyjne.
 • 24 listopada – Mobbing.
 • 8  grudnia – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana terminu).

Zachęcano do skorzystania z tej bezpłatnej oferty.

6/ Poinformowano o planowanych uroczystościach grudniowych. B. Brauer poinformowała, że zostanie wysłane zaproszenie-apel do szkół o udział pocztów sztandarowych 15 grudnia br., gdy o godz. 10.00 pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców kwiaty będą składać stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej.

7/ Przedstawiono informację o udziale przedstawicieli Sekcji w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej:

 • Wręczeniu odznaczeń, medali KEN, nagród przez Pomorskiego Kuratora  Oświaty (17.10. 2023r.), w tym członkom NSZZ „S”. Udział wzięła B. Brauer.
 • Wręczeniu 41 statuetek Gryfa Pomorskiego – wyróżnień z okazji 25-lecia samorządu województwa pomorskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla edukacji w regionie i „Nauczyciela Pomorza”, którym została Anna Rzepa z III LO w Gdyni. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Wojciech Książek (14.10. 2023r.). Udział wzięli Anna Kocik i W. Książek,
 • Organizowanych przez KM Rumia (20. 10. 2023 r.). Udział wzięła Ewa Rocławska.
 • Organizowanych przez KM Żukowo (24.10.2023 r.). Wysłany został list – życzenia i podziękowanie za zaproszenie.
 • Organizowanych przez KM Wejherowo (10. 11. 2023 r.). Udział weźmie B. Brauer.

8/ W sprawach różnych poinformowano o:

 • Wypowiedzeniu układu zbiorowego w Rumi, gdzie strona samorządowa wypowiedziała układ zbiorowy dla pracowników niebędących nauczycielami. B. Brauer poinformowała, że ZRG wysłał pismo do burmistrza Rumi o wszczęcie rokowań prowadzących do podpisania nowego układu zbiorowego, co zobowiązuje JST do spotkania się ze związkiem zawodowym.
 • Przygotowaniach do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim. Zaapelowano o zgłaszanie do Sekcji informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz wniosków/ postulatów ws. Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 • Odbyła się dyskusja nt. form organizacji posiedzenia Rad Sekcji (stacjonarnych lub on-line).
 • E. Rocławska przedstawiła propozycję utworzenia chóru przy Międzyregionalnej Sekcji Oświaty – pierwsze spotkanie zainteresowanych osób 17. listopada o godz. 17.00.
 • – A. Kocik przedstawiła wstępny plan organizacji szkolenia z awansu zawodowego, z udziałem przedstawicieli Kuratorium, które mogłoby się odbyć przy okazji najbliższej Rady Sekcji 12 grudnia br. 

Następne zebranie Rady Sekcji odbędzie się 12 grudnia 2023 r., godz. 10.00.

Bożena Brauer
przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji

Załącznik nr 1. Wybrane osiągniecia NSZZ „Solidarność” (KZD – X 2023)

 • wcześniejsze emerytury – kobiety 60, mężczyźni 65 lat,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • wyłączenie z wynagrodzenia minimalnego dodatku stażowego, za pracę w nocy oraz  dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze,
 • wzrost min. wynagrodzenia za godzinę pracy,
 • ograniczenie handlu w niedziele,
 • wzrost odpisu na ZFŚS (od 1.07.2023  na podstawie wynagrodzenia za 2021 rok, a w 2024 od podstawy 2022 r.)
 • realna ochrona działaczy związkowych – pracownik podlegający szczególnej ochronie  przed zwolnieniem będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy,
 • obowiązek podpisania umowy o pracę przed pierwszym dniem zatrudnienia.
 • możliwość odliczenia od dochodu za 2022 r. składek członkowskich do wysokości 500 zł i podniesienie tego limitu do 840 zł za 2023 r.
 • zahamowanie wygaszania emerytur pomostowych,
 • uzgodnienie dalszych negocjacji dotyczących emerytur stażowych.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej