Czy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą weryfikować temperaturę w pomieszczeniach pracy?

Wymóg zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniach pracy wynika z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP. Natomiast niezachowanie wymaganej temperatury nie może być usprawiedliwione sytuacją ekonomiczną pracodawcy. Warto podkreślić, że prawidłowe wartości temperatury mogą być weryfikowane przez inspektorów PIP, zaś stwierdzone ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie regulowane w formie nakazów administracyjnych.

Należy pamiętać, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14oC (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18oC (291 K).

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

  • łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
  • mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
  • jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą.

Koszty energii mogą sprzyjać przypadkom nie zapewniania wymaganych wartości temperatur w pomieszczeniach pracy, zwłaszcza pracy biurowej.

Odstępstwa od zapewnienia minimalnej temperatur są oczywiście możliwe, jednak wyłącznie ze względów technologicznych. Tym samym trudności ekonomiczne zakładu pracy, w tym wybór między wypłatą wynagrodzenia w pełnej wysokości, a zapewnieniem wymaganej temperatury nie mogą stanowić usprawiedliwienia.

Podczas kontroli obowiązków w zakresie BHP w sezonie zimowym inspektor może pojawić się z termometrem. Co ciekawe, urządzenie takie nie jest uwzględnione bezpośrednio w przepisach ustawy o PIP, gdzie mowa jest o możliwości rejestrowania przebiegu oględzin z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk. Można jednak przyjąć, że wykorzystanie termometru jest działaniem niezbędnym na potrzeby oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących temperatur minimalnych. Trudno bowiem, aby inspektor w takim przypadku musiał odwoływać się do pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie zachowania temperatury minimalnej w pomieszczeniach pracy będzie skutkowało sporządzeniem protokołu, do którego można wnieść oczywiście zastrzeżenia. Mogą być one zasadne, w sytuacji, gdy wartość pomiaru jest na granicy, w szczególności uwzględniając błąd pomiarowy urządzenia stosowanego przez inspektora.

Protokół z kontroli będzie stanowił podstawę do wydania nakazu w zakresie zapewnienia wymaganej temperatury. W typowych przypadkach inspektor nie wyda nakazu obarczonego rygorem natychmiastowej wykonalności – w zakresie zaprzestania prac. Należy jednocześnie pamiętać, że żadne pisemne deklaracje pracowników nie będą uprawniały pracodawcy do odstępstw w zakresie temperatur minimalnych i nie będą przez inspektora uwzględnione.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/blog-o-tematyce-bhp/inspektor-pip-z-termometrem-w-zakladzie-pracy-10725.html   ; autor:  Sebastian Kryczka

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej