Ekologia 2019

Projekt 2019

„Ekologiczny lider opinii w pracy, domu i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznej”

Projekt wydawniczy polegający na wydaniu 5 numerów „Magazynu Ekologicznego” w ramach „Magazynu Solidarność” , miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „S”. Poszczególne numery „ME” składać się będą z bloku materiałów dziennikarskich wypełniającego 1 stronę „MS” (strona kolorowa formatu B4), opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Magazyn Ekologiczny”. Planowany projekt jest kontynuacją zadań zrealizowanych przez Wnioskodawcę w l. 2014–2018.

Innowacją w roku 2019 r. będzie wprowadzenie stałego tekstu dodatkowego w każdym wydaniu „ME”, dotyczącego wybranego problemu z zakresu zrównoważonej proekologicznej turystyki, jako elementu zrównoważonego rozwoju.

Na terenach cennych przyrodniczo występuje często duża koncentracja ruchu turystycznego. Przy braku odpowiedniej edukacji i świadomości może prowadzić do przypadków negatywnej antropopresji. Tymczasem z wewnętrznych analiz wnioskodawcy wynika, że członkowie przyjętej w projekcie grupy docelowej bardzo często występują w roli podróżujących/turystów na terenie województwa pomorskiego.

Tematy tekstów głównych dotyczyć będą 5 wybranych problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska na terenie województwa pomorskiego, dotyczących ochrony bioróżnorodności (m.in. bioróżnorodności flory, fauny, ekosystemów, ochrony siedlisk w województwie pomorskim), ochrony powietrza (m.in. programu Czyste Powietrze, niskiej emisji) i zapobiegania skutkom zmian klimatu (m.in. ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, dekarbonizacji, najkorzystniejszej z punktu widzenia zmian klimatu struktury źródeł energii), zgodnych z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz Strategią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017–2023. W ostatnim 7 numerze planujemy publikację dłuższej i pogłębionej rozmowy z prezesem WFOŚiGW w Gdańsku prezentującej bezpośrednio stanowisko WFOŚiGW w Gdańsku na w/w problemy. Umożliwi to kompleksowe przedstawienie problemów z zakresu ekologii  i ochrony środowiska w województwie pomorskim.

Cykl wydań „Magazyn Ekologicznego” w „Magazynie Solidarność” jest projektem realizowanym przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wniosek nr RVII-01/11/2018. Projekt polega na opracowaniu i publikacji artykułów pod wspólnym tytułem „Magazyn Ekologiczny”, które ukazują się na łamach „Magazynu Solidarność”, miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” (począwszy od nr 7/2019 do nr 12/2019). Poszczególne numery „Magazynu Ekologicznego” składają się z bloku materiałów dziennikarskich (artykuły, rysunki, zdjęcia) opatrzonego osobną winietą.

Koszt kwalifikowany zadania 19 710, 00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku: 15 000, 00zł

Sprawozdanie z realizacji zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, szkole i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznej”…>>

Sprawozdanie z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania „Ekologiczny lider opinii w miejscu pracy, w szkole i podróży – rozszerzenie edukacji ekologicznej”- „Magazyn Ekologiczny”…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej