Czym jest Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych?

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, ang. International Trade Union Confederation (ITUC), międzynarodowa organizacja związków zawodowych, założona 1 XI 2006. Została powołana na kongresie w Wiedniu przez związki zawodowe, należące do rozwiązanych dzień wcześniej: Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy, skupiła związki bliskie różnym nurtom ideowym , łącznie 311 organizacji (ze 155 państw i terytoriów), liczących ok. 175 mln czł. (z Polski — NSZZ „Solidarność” i OPZZ).

Celami statutowymi MKZZ jest organizowanie demokratycznych i niezależnych związków zawodowych, rokowania zbiorowe pracy, polepszanie warunków pracy i życia pracowników walka o prawa człowieka, wolność, pokój i demokrację.

MKZZ realizować będzie te cele poprzez:

 • promowanie i obronę praw i interesów związkowych: walka o respektowanie podstawowych praw pracowniczych, nagłaśnianie łamania wolności związkowej, walka o pełne zatrudnienie i bezpieczeństwo socjalne, eliminacja wszelkich form dyskryminacji;
 • promowanie rozwoju i siły niezależnego i demokratycznego ruchu związkowego: praktyczne wsparcie dla rozwoju liczebnego i organizacyjnego ruchów związkowych, wspieranie działań na rzecz zwiększenie reprezentatywności pracowników w związkach zawodowych;
 • dążenie do sprawiedliwego podziału bogactw i dochodów
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • powszechny dostęp do usług publicznych
 • pracę na rzecz wzmocnienia MOP i powszechnego stosowania międzynarodowych standardów pracy
 • współpracę z Globalnymi Federacjami Związkowymi (GUFs) i TUAC: promowanie i wspieranie koordynacji międzynarodowej polityki związkowej, działania wobec ponadnarodowych przedsiębiorstw, dialog społeczny z międzynarodowymi organizacjami pracodawców
 • wspieranie równouprawnienia i praw kobiet oraz pełnego ich udziału w działalności związkowej na wszystkich szczeblach
 • zwalczanie rasizmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego, obronę praw pracowników migrujących
 • integrację młodzieży w działalność ruchu związkowego
 • wspieranie praw i interesów emerytów
 • mobilizację zasobów, sił i talentów organizacji członkowskich: promowanie i organizowanie akcji solidarnościowych, rozpowszechnianie informacji, uzgodnienie warunków jak najbardziej skutecznej współpracy międzyzwiązkowej, stworzenie więzi i współpracę z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Miedzynarodowa-Konfederacja-Zwiazkow-Zawodowych;4657967.html

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/dzialalnosc-miedzynarodowa/organizacje-miedzynarodowe/mkzz

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej