Jak powinien przebiegać proces adaptacji pracowników na nowym miejscu pracy?

Proces wdrożenia ma na celu dostosowanie nowo zatrudnionego pracownika do środowiska pracy i panujących w nim zasad. Właściwie zaprojektowany wpływa na szybsze dopasowanie się pracownika do nowej roli, zwiększenie jego poczucia bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka odejścia z organizacji.

Pierwszym etapem procesu jest właściwe wprowadzenie pracownika na stanowisko pracy. W kolejnym etapie pracownik odbywa wstępny staż pracy, który jest obserwowany, a następnie oceniany przez przełożonego. W ostatnim etapie wdrożenia wyznaczany jest kierunek rozwoju zawodowego pracownika.

W celu realizacji procesu adaptacji wykorzystuje się dostępne narzędzia o charakterze powitalnym i integrującym. Do działań o charakterze powitalnym można zaliczyć:

  • list powitalny (e−mail lub telefon) od dyrektora (kierownika) placówki,
  • przedstawienie pracownika pozostałym członkom zespołu (działu, oddziału, itp.),
  • zamieszczenie krótkiego wywiadu z nowym pracownikiem na firmowym intranecie,
  • e−mail informujący pozostałych członków zespołu (placówki) o nowym pracowniku,
  • nieformalne spotkania z zespołem na terenie firmy lub poza jej obszarem,
  • wyznaczenie opiekuna (bezpośredni przełożony lub inna osoba wybrana do tego zadania).

Kluczową rolę w procesie adaptacji odgrywa komunikacja, którą można podzielić na cztery główne fazy:

  • przekazanie ogólnych informacji na temat firmy,
  • szczegółowe zapoznanie z zasadami funkcjonowania firmy,
  • określenie zadań, odpowiedzialności i oczekiwań związanych z pracą na stanowisku (w tym instruktaż stanowiskowy),
  • zapoznanie ze współpracownikami.

Kreatywne i często niekonwencjonalne metody wdrożenia nowych pracowników na pewno pomagają budować wizerunek firmy oraz uatrakcyjniają pierwsze dni w pracy i redukują stres. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, e w efekcie znacząco wpływają one na ich zaangażowanie i przywiązanie do firmy. Właściwe wdrożenie pracownika do pracy w istotny sposób wpływa również na jego bezpieczeństwo pracy oraz postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. Posiadanie profesjonalnego procesu adaptacji staje się nie tylko wymogiem dla nowoczesnych przedsiębiorstw, ale i elementem walki konkurencyjnej o pozyskanie talentów z rynku pracy.

Badania pokazały, że sformalizowane procedury adaptacji są najbardziej skuteczną metodą adaptacji. Pracownicy, którzy ukończyli takie programy stają się bardziej zaangażowani w pracę oraz cechuje ich niższy poziom fluktuacji w porównaniu do tych, którzy nie zostali poprawnie zaadaptowani.

Przy prowadzeniu procesu adaptacji warto skorzystać z szerokiego wachlarza dostępnych narzędzi i zapoznać się z dobrymi praktykami, które spotykają się z uznaniem nowo zatrudnionych pracowników.

Inwestycja we właściwe wdrożenie pracownika powinna przynieść firmie w szybszym czasie wymierne efekty w postaci rezultatów pracy nowo zatrudnionego oraz ograniczać rotację pracowników, co prowadzi do większego poczucia bezpieczeństwa wśród załogi i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Źródło materiały CIOP i PIB

Źródło: https://www.seka.pl/proces-adaptacji-pracownikow-na-nowym-miejscu-pracy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej