Zwolnienia grupowe na Pomorzu. Podsumowanie sytuacji

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podsumowało sytuację związaną ze zwolnieniami grupowymi na przestrzeni ostatnich lat. Porównane zostały dane pokazujące plany, jak i ich realizację (przedstawiamy je na poniższej grafice).

Największych zwolnień grupowych dokonali pracodawcy prowadzący działalność handlową (32,0% ogółu zwolnionych), w tym przede wszystkim specjalizujący się w sprzedaży detalicznej obuwia lub odzieży oraz działający w przetwórstwie przemysłowym (22,3%). – Przewiduje się, że pracodawcy będą kontynuować zwolnienia grupowe, aby w sytuacji spowolnienia gospodarczego zmniejszać koszty działalności przedsiębiorstw. Skala kolejnych zwolnień grupowych prawdopodobnie pozostanie na podobnym poziomie jak w roku 2020 – informuje PORP.

W 2020 r. w województwie pomorskim dokonane przez pracodawców zwolnienia grupowe objęły niewiele ponad tysiąc osób. Jest to wzrost o 1/3 w porównaniu do 2019 r. Istotnie wzrosła (o ponad 170%) liczba osób zaplanowanych przez pracodawców do zwolnień grupowych (z 0,7 tys. osób w 2019 r. do poziomu 1,8 tys. w 2020 r.). 

Decydując się na zwolnienia grupowe pracodawca musi liczyć się z kilkoma obowiązkami. 

Po pierwsze, musi uruchomić całą procedurę, której początkiem jest przeprowadzenie konsultacji z zakładowymi związkami działającymi w jego firmie, a w przypadku braku takich organizacji – z przedstawicielami pracowników. Wówczas pracodawca informuje na piśmie zakładowe organizacje związkowe m.in. o: przyczynach prowadzenia zwolnień grupowych, liczbie osób i grupach zawodowych planowanych do zwolnienia czy o okresie, w ciągu którego one nastąpią. Celem konsultacji pracodawcy ze związkami zakładowymi jest zawarcie porozumienia między nimi. Jeśli okaże się to niemożliwe pracodawca ustala jednostronny regulamin uwzględniając interesy z każdej z zainteresowanych stron. Następnie zawiadamia pisemnie właściwy – dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy – powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Po zawarciu porozumienia bądź ustaleniu regulaminu ich treść pracodawca przekazuje powiatowemu urzędowi pracy oraz kopię organizacjom związkowym. 

Po drugie, pracodawca ma obwiązek wypłacić każdemu zwalnianemu pracownikowi odprawę pieniężną w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia uzależnionego od stażu pracy.
Pracodawca musi pamiętać również o konieczności ponownego zatrudnienia osób objętych zwolnieniami grupowymi w przypadku gdy będzie zwiększał zatrudnienie, o ile pracownik ten zgłosił zamiar podjęcia zatrudnienia u pracodawcy. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy przez okres 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych.

(Mat. PORP)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej