Sprawozdanie z działalności Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w kadencji 2002 – 2006

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, obradujące w dn. 20 kwietnia 2002 roku wybrało 35 osobową Radę Sekcji, 5 osób do Komisji Rewizyjnej Sekcji oraz 10 osób na Krajowe Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (składy osobowe – w załączeniu).

W skład Sekcji wchodziło 27 organizacji zakładowych (międzyzakładowych). Łączna liczba członków Sekcji wynosi ok. 4000 członków, przy czym w tej kadencji do związku zapisało się ok. 900 osób.

1.     Spotkania Sekcji

W trakcie czteroletniej kadencji odbyły się:

1a.  3 Walne Zebrania Delegatów;

1b.  23 Rady Sekcji;

1c.  52 Prezydia Sekcji.

1d. W celu umożliwienia szerszego udziału wszystkich przewodniczących KZ (KM), którzy nie wchodzili w skład Rady Sekcji, odbyło się odrębnie 6 zebrań przewodniczących KM.

1e. Sekcja zorganizowała wyjazdowe zebrania Rady: we Frydrychowie k.  Parchowa – 2002 rok, Garczynie k. Kościerzyny – 2003 rok, w Pucku – 2004 rok;

1f. Zostały zorganizowane otwarte zebrania:

 • dyrektorów – członków „S” – (dwukrotnie),
 • ws szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • ws. kształcenia przedszkolnego,
 • ws. emerytów i rencistów (dwukrotnie),
 • ws. pracowników administracji i obsługi szkół,
 • ws. szkół podległych Marszałkowi Województwa,
 • ws. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego,
 • ws. kształcenia zawodowego,
 • ws. roli ekspertów w awansie zawodowym,
 • ws. szkolnictwa artystycznego,
 • ws. bibliotek szkolnych,
 • ws. „nowej matury” i egzaminów zawodowych;
 • ws. problemów informatyków szkolnych,
 • ws. problemów wychowawczych w gimnazjach (w Gdańsku, a następnie zaś w Kartuzach, Tczewie, Pucku, Gdyni, Wejherowie). Ich pokłosiem było wydanie publikacji: „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w gimnazjach?”,
 • ws. problemów zdrowotnych stanu nauczycielskiego.

Łącznie w tych zebraniach uczestniczyło ponad tysiąc osób. W naszym przekonaniu jest to ważna forma poszerzenia partnerów „Solidarności” oświatowej, tworzenia przyjaznego i merytorycznego klimatu wokół działań Sekcji. W konsekwencji może to wpłynąć na pozyskanie nowych członków. Wymaga to jednak stałego wsparcia ze strony Komisji Międzyzakładowych i Kół. Wnioski z zebrań zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, zostały też wykorzystane o tworzeniu projektu programu edukacyjnego Sekcji. 

1g. Członkowie władz Sekcji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) w: Gdańsku (3), Gdyni (3), Sopocie, Pucku (3), Rumi (2), Wejherowie (2), Kościerzynie (2), Brusach (3), Chojnicach (2), Żukowie (3), Tczewie (3), Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Lęborku (2), Kwidzynie, Przywidzu, Skórczu, Kuratorium. Należy podkreślić, że władze Sekcji nigdy nie odmówiły swego udziału – jest to ważne w kontekście uchwały WZD, które zobowiązywała Komisje Międzyzakładowe do organizacji tego typu zebrań.

1h. Uczestniczyliśmy w zebraniach organizowanych przez inne instytucje, np.: naradach z dyrektorami (22), spotkaniach – wręczeniach aktów awansu na nauczyciela dyplomowanego (12), otwarciach roku szkolnego, jubileuszach szkół, prezentacjach dzieci i młodzieży, konferencjach, rekolekcjach Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych organizowanych przez ks. dr Wojciecha Cichosza –  Duszpasterza Nauczycieli w Kurii Arcybiskupiej w Gdańsk (wykaz zaproszeń jest zamieszczony na bieżąco na stronie internetowej Sekcji: www.soldarnosc.gda.pl/oswiata ).

1i. Odbyliśmy 10 spotkań z władzami Pomorskiego Kuratorium Oświaty (o ustaleniach informują komunikaty, które znajdują się również na stronie internetowej Sekcji).

1j. Uzgodniliśmy zasady stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim, z którym odbyliśmy 6 spotkań, czterokrotnie uczestniczyliśmy w naradach dyrektorów. Bieżące zadania w tym zakresie koordynowała kol. Krystyna Bojahr – wiceprzewodnicząca Sekcji. Zorganizowaliśmy też 2 zebrania dla przedstawicieli i przewodniczących Kół z tych placówek, co pomogło w odejściu od planów likwidacji szkół medycznych w Wejherowie i Gdyni (o ustaleniach informują komunikaty, które znajdują się na stronie internetowej Sekcji). Prowadziliśmy rozmowy w sprawie tzw. regulaminu wynagrodzeń (w 2006 roku udało się podnieść dodatek za wychowawstwo klas do 100 zł brutto miesięcznie);

1k. Odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnymi za sprawy awansowe pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (kol. Krystyna Bojahr i kol. Bożena Brauer),

2. Szkolenia

W Sekcji podjęliśmy różne formy szkoleń:

2a. Tematyka szkoleniowa (głównie ws. negocjacji regulaminów wynagrodzeń i awansu zawodowego nauczycieli) dominowała podczas wyjazdowych zebrań Rady, które w części były finansowane z tzw. grantów pozyskiwanych m in. w Pomorskim Kuratorium Oświaty. Wykorzystywane na nich były materiały i doświadczenia ze szkoleń organizowanych przez Sekcję Krajową w Zakopanym (2004 r.) i Ciechocinku (2005 r.)

2b. Odbyły się 4 tury szkoleń zorganizowanych przez Zarząd Regionu dla przewodniczących kół z placówek oświatowych. Inne grupy brały też udział w szkoleniach 5-cio dniowych w ramach SOD-1 a także dla skarbników KZ i członków komisji rewizyjnych. Duża jest w tym zasługa kol. Barbary Kamińskiej – co ważne, prowadzącej zajęcia podczas tych szkoleń.

2c. Odrębną formą szkoleń finansowanych częściowo z budżetu Sekcji są spotkania ws. awansu zawodowego nauczycieli. Traktujemy je jako ważne zadanie promocyjne. Tego typu szkolenia wyjazdowe i dyżury w Sekcji, realizowane głównie przez kol. Elżbietę Śliwińską, poszerzane o ofertę Filii IDN w Gdańsku, odbyły się także w: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Brusach, Pucku, Wejherowie, Kartuzach, Kościerzynie i Wielu, Starogardzie, Malborku, Chojnicach, Kłodawie, Tczewie.

2d. Wiele ciekawych inicjatyw podjęła dyrektor Filii Instytutu Doskonalenia Nauczycieli Solidarność w Gdańsku kol. Krystyna Przyborowska, a następnie – od 2005 roku – kol. Zdzisława Hacia. Sekcja stara się pomagać w tej działalności, gdyż szkolenia uczące pisania programów wychowawczych, profilaktycznych, kursów z terapii pedagogicznej, dające kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego – ciekawe merytorycznie i stosunkowo niedrogie – uznajemy jako ważny fragment oferty związkowej.

2e. Istnieje też możliwość comiesięcznego korzystania z zebrań szkoleniowych Społecznych Inspektorów Pracy organizowanych przez Zarząd Regionu.

3. Działania inne

3a. Podejmowaliśmy interwencje ws. problemów pracowniczych (dotyczących także naszych członków) między innymi w Chwaszczynie k. Żukowa, Gimnazjum w Silnie k. Chojnic i w Gimnazjum w Krokowej.

3b. Włączyliśmy się w akcje protestacyjne ogłaszane przez Komisję i Sekcję Krajową m. in. przeciw zmianom w Kodeksie Pracy, zbyt niskim nakładom na edukację, zamiarom likwidacji Karty Nauczyciela. 1 września 2005 roku przekazaliśmy petycję Wojewodzie Pomorskiemu i przedstawicielom ugrupowań parlamentarnych.

3c. Sekcja skierowała do Komisji Międzyzakładowych propozycję skorzystania z usług specjalnego zespołu ds. mobbingu, który został powołany przy „S” oświatowej w Gdańsku.

3d. Powołaliśmy przy Sekcji specjalny zespół i tzw. telefon zaufania, gdzie można zgłaszać problemy natury wychowawczej.

3e. Regularnie dyżury prawne pełni mecenas Bogumił Soczyński. Zostało zmienione miejsce jego urzędowania oraz telefony kontaktowe tak, aby z jego porad korzystali głównie członkowie związku. Te dyżury uzupełniają porady prawne udzielane przez pięciu prawników z Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego ZR.

3f. Przeprowadziliśmy w 2003 roku regionalną edycję konkursu „List do Ojca Świętego”, której finał – z okazji XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II, odbył się z udziałem ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego.

3g. Włączyliśmy się w organizację ogólnopolskiego konkursu „Od Jałty do Gdańska” i plastycznego „Polska – moja ojczyzna z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Odbyło się kilka eliminacji powiatowych (m. in. w Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Pucku, Tczewie). Nasi przedstawiciele znaleźli się wśród laureatów konkursu na szczeblu krajowym. Efektem tego konkursu jest specjalna publikacja: „Droga do wolności polski i Europy”. Bardzo nam zależy, aby ta rocznica była ważnym zadaniem wychowawczo-patriotycznym wszystkich polskich szkół w roku szkolnym 2005/06. Ten poradnik dla nauczycieli (wraz z kasetą CD kosztuje 8 zł) może być bardzo pomocny. Braliśmy także udział w konferencji, jaka została zorganizowana we wrześniu 2005 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku pt. „Co dała Solidarność polskiej szkole”?. Udało się wtedy oddać należny honor strajkującym w listopadzie 1980 roku.

3h. Na bieżąco opiniowane są różne akty prawne (w tym zostały wysłane dwa zestawy uwag przed nowelizacją rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli. Zadanie to realizuje m. in. kol. Bożena Brauer, kol. Elżbieta Matocha, kol. Krystyna Bojahr.

3i. Szereg opinii, stanowisk naszej Sekcji zostało włączonych do programu edukacyjnego, jaki przyjęła Sekcja Krajowa (znajduje się na stronie internetowej: www.oswiata.solidarnosc.prv.pl ).

3j. Rada przyjęła ponad dwadzieścia uchwał, stanowisk, apeli, listów regulujących zarówno sprawy organizacyjno-finansowe Sekcji, jak również dotyczące problemów oświatowych. Rada Sekcji przyjęła m. in.:

 1. Apel ws. ograniczenia biurokracji w szkołach;
 2. List ws. zakazu narkotyków w szkołach;
 3. Protest ws. przekształceń szkół przyszpitalnych;
 4. Apel o ograniczenia liczebności uczniów w klasach;
 5. Protest przeciw wykreśleniu z Karty Nauczyciela obowiązku wdrożenia standardów zatrudnieniowych;
 6. Protest ws. zamiaru likwidacji stołówek szkolnych;
 7. ws. płac w oświacie;
 8. ws. czasu pracy nauczycieli;
 9. ws. obligatoryjnych konkursów na dyrektorów szkół;
 10. ws. zmian rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli;
 11. ws. zagrożeń wychowawczych w polskich szkołach (3 razy).

Wnioski, pisma zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, były przedmiotem kolejnych decyzji Rady i Prezydium Sekcji.

3k. Przy pomocy Zarządu Regionu organizowane są wyjazdy do szkół ws.:

a. lekcji na temat Sierpnia 1980, Grudnia 1970 – 1981,

b. zajęć na temat roli związków zawodowych w obronie miejsc pracy i płacy oraz

    pomocy absolwentom szkół.

3l. Ogłoszony został – po raz trzeci – konkurs „Samorząd przyjazny oświacie”. Kapituła w składzie: Wojciech Książek, Jerzy Ochotny, prof. Brunon Synak – przy pomocy kol. Gabrieli Martyńskiej – za 2003 rok wyróżniła: Gdynię, Władysławowo, Prabuty, Zblewo i powiat człuchowski. W 2004 roku laureatami Konkursu zostali: miasto Gdynia (po raz drugi), m. Gdańsk, m. Słupsk, gmina wiejska Puck, g. Kobylnica, g. Lichnowy, miasto Kościerzyna, m. Rumia, m. Starogard Gdański, miasto i gmina Brusy, m. i g. Nowy Dwór Gdański, powiat lęborski, powiat starogardzki.

3ł. Poszczególne Komisje Międzyzakładowe wchodzące w skład Sekcji wspierały finansowo, organizacyjnie Fundusz Stypendialny działający przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Do tej pory kapituła w składzie: Krystyna Bojahr, Ryszard Dubiela, Wojciech Książek przyznała w III edycjach 91 stypendiów.

3m. Wystąpiliśmy o przyznanie Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Srebrnych Znaczków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” znaczącej grupie osób zasłużonych dla związku i edukacji (wykaz na stronie internetowej Sekcji). Popieraliśmy też wystąpienia o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej tzw. ścieżką związkową dla osób zgłoszonych przez Komisje Międzyzakładowe, Kol. Krystyna Bojahr oraz kol. Barbara Markiewicz na bieżąco uczestniczą w pracach Komisji Nagród i Odznaczeń przy Kuratorze Oświaty w Gdańsku. W 2004 roku Rada Sekcji opiniowała projekty regulaminów nagród Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa.

3n. Zorganizowaliśmy 15 sierpnia br. rajd rowerowy z Gdańska do Gdyni z okazji 25-tej rocznicy Sierpnia ’80 – przy dużej pomocy „S” oświatowej z Gdańska, Sopotu i Gdyni.

3o. Wspieraliśmy organizację różnych imprez okolicznościowych, w tym dobrze przyjmowanych spotkań integracyjnych w zajeździe „Pan Tadeusz” w Chwaszczynie (2 razy po ok. 300 osób przy największym wysiłku organizacyjnym przez KM Gdańsk) i balu karnawałowego w Krokowej (główny wysiłek organizacyjny – po raz siódmy – KM Puck).

3p. Nawiązaliśmy współpracę z Sekcją oświatową w Słupsku (ostatnio wysłaliśmy ofertę udziału w pracach Sekcji – np. w charakterze obserwatorów – wprost do Komisji Międzyzakładowych z tamtego terenu). 

3r. Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli – czasami także z pocztem sztandarowym Sekcji – w różnych uroczystościach, obchodach i – niestety – również kilku pogrzebach.

4. Informacja

Sekcja dużą wagę przywiązywała do jak najszerszej informacji związkowej:

4a. Dwukrotnie wydany został w formie książkowej „Informator” Sekcji. Poza tym wydawaliśmy „Biuletyn Sekcji” ścienny (7 numerów).

4b. Utworzona została w 2002 roku strona internetowa Sekcji (odwiedziło ją ponad  10 tys. zainteresowanych). Sprzęt komputerowy w Sekcji został zakupiony przy wsparciu Zarządu Regionu i funduszu rozwoju Sekcji Krajowej;

4c. Sukcesywnie wysyłane są zestawy informacji drogą emailową (w bazie adresowej Sekcji mamy około 1000 adresów, a tym wszystkie JST w woj. pomorskim, większość mediów, kilkaset członków „S” i szkół);

4d. Zorganizowanych zostało 7 konferencji prasowych, na bieżąco rozsyłane są materiały do mediów. Więcej informacji o działalności Sekcji zamieszcza m. in. „Magazyn ZR”, „Przegląd Oświatowy”, „Gazeta Szkolna”, „Wychowawca”. W sprawie promocji działań Sekcji staramy się także docierać do mediów lokalnych.

4e. Wysłane zostały 4 razy pakiety informacyjne do władz samorządowych wszystkich szczebli w naszym województwie (140 JST). Zadanie koordynowała kol. Barbary Markiewicz.

4f. Sekcja stosowała stałą zasadę, że każde ze spotkań posiada porządek zebrania, jest dokumentowane. Komunikaty i informacje zostają przekazywane do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) w postaci komunikatów kserowanych, są zamieszczane na stronie internetowej, rozsyłane do mediów, samorządów, szkół.

Uwagi końcowe – wnioski

W ten sposób staraliśmy się na bieżąco realizować program Sekcji, a zarazem zasadę, że „Polska musi uciekać do przodu”. Chcieliśmy, żeby ludzie – szczególnie nasi członkowie – nie musieli się za nas wstydzić, a raczej czuć satysfakcję że należą do solidarnościowej wspólnoty, że między innymi ich składka związkowa nie idzie na marne, no i żeby zachęcić wahających się do wstępowania do NSZZ „Solidarność”. Działania te są także wypełnieniem zapowiedzi odnośnie form i stylu działania, jakie zgłosiłem w trakcie wyboru na stanowisko przewodniczącego Sekcji. Mówiłem wówczas, że tak ważny w naszych działaniach powinien być CZŁOWIEK, otwarcie związku na jego różnorodne potrzeby i nadzieje (nie tylko materialne).

Nie wszystkie plany i wnioski udało się nam skutecznie wdrożyć. Zadań i trudnych wyzwań jest nadal sporo tym bardziej w obliczu niestabilnego prawa i nadmiaru biurokracji, zaniżonych środków finansowych na edukację i jej pracowników, czasami braku właściwego klimatu wychowawczo-patriotycznego w szkołach, samorządach, kuratorium, różnych zawirowań w Polsce. Wymaga to współdziałania Sekcji z Komisjami Międzyzakładowymi, docierania przez ich Koła do szkół, do pracowników oświaty. To właśnie od aktywności przewodniczących i członków Komisji Międzyzakładowych, Kół zależy, jak odbierają nas nasi członkowie i osoby, które zastanawiają się nad przynależnością do związku. Sprawa  pozyskiwania nowych członków jest zaś kluczowa tym bardziej w kontekście 31 grudnia 2007 roku, kiedy to sporo nauczycieli zamierza przejść na emeryturę. Należy w większym stopniu położyć nacisk na pozyskiwanie nowych członków szczególnie w gminach wiejskich.

W mijającej kadencji obserwowaliśmy stały wzrost zainteresowania naszą działalnością. Przyjętych zostało prawie 900 nowych członków, mimo że nie wzrasta zatrudnienie w oświacie. Trzeba to intensyfikować. Trzeba dalej pomagać Komisjom Zakładowym, potrzebna jest wysoka aktywność wszystkich przewodniczących KZ wchodzących w skład Sekcji, wszystkich członków Rady Sekcji. Szkoda bowiem, że wciąż są szkoły, w których nie ma tablic związkowych, pracownicy nic nie wiedzą o wydawanych przez nas „Biuletynach”, „Magazynie ZR”, innych materiałach, organizowanych szkoleniach, poradach prawnych. Tej podstawowej pracy i obecności wśród naszych czynnych i potencjalnych członków w szkołach Sekcja nie zastąpi. Pytaniu, co Sekcja robi dla nas, zawsze musi towarzyszyć drugie: co my robimy dla Związku. Trzeba mieć też na uwadze to, iż najwięcej nowego można zrobić w pierwszej połowie danej kadencji.

Podziękowania

Trzeba stwierdzić, że w odróżnieniu od wielu innych Sekcji regionalnych w Polsce, staramy się podejmować różne nowe inicjatywy, nie dublować wprost form działalności przypisanych statutowo Komisjom Zakładowym (Międzyzakładowym) i Kołom. Jest to tym bardziej możliwe dzięki dużej aktywności zdecydowanej większości Przewodniczących i ich współpracowników. W imieniu Sekcji chciałbym wszystkim działaczom „Solidarności” oświatowej w naszym regionie serdecznie podziękować.

Dziękuję współpracownikom z Prezydium Sekcji. Osoby te, czyli: kol. Krystyna Bojahr, kol. Barbara Markiewicz, kol. Bożena Brauer, kol. Barbara Kamińska, kol. Gabriela Martyńska, kol. Kazimierz Stoltmann, wykonały ogromną pracę na rzecz Sekcji i to przy pełnieniu równocześnie także innych funkcji związkowych, zawodowych, czy powinnościach rodzinnych. Realizacja w/w zadań nie byłaby możliwa bez włączenia się wielu członków Rady Sekcji a także osób spoza niej, jak dla przykładu przy organizacji spotkania informatyków szkolnych czy bibliotekarzy. Odrębne podziękowania należą się pani Krystynie Chojnowskiej za sprawne prowadzenie spraw biurowych i strony aprowizacyjnej zebrań.

Podziękowania należą się Zarządowi Regionu Gd. NSZZ „S”. Nasze współdziałanie należy ocenić co najmniej dobrze, a bywa z tym różnie w innych regionach Polski. Co ważne, w zebraniach Sekcji – na każdą naszą prośbę – uczestniczył przewodniczący Krzysztof Dośla.

Co najmniej dobrze układała się także współpraca z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” chyba tym bardziej, że w jej Prezydium są kol. Krzysztof Jędrzejczyk i kol. Krystyna Bojahr. Staraliśmy się podejmować wspólnie pewne działania o charakterze krajowym, korzystalismy z pomocy organizacyjnej, finansowej, materiałów opracowywanych przez Sekcję Krajową. Serdecznie za to dziękujemy – szczególnie w/w Prezydiantom i  przewodniczącemu – Stefanowi Kubowiczowi.

Przed ludźmi „Solidarności” stoją wciąż trudne wyzwania: ochrona i tworzenie praw pracowniczych tak czynnych jak i emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zapewnienie jak najlepszego wykształcenia i wychowania polskim dzieciom i młodzieży. Jak tlenu potrzeba nam dobrej pracy, uczciwości, kompetencji, skuteczności, mądrej edukacji. Potrzeba też postaw kompromisu, dialogu, pokory i wyciszenia, okazywania szacunku dla innych racji i poglądów.

Taki kierunek koncentracji na pracy pozytywnej, wolnej od gadulstwa, czy tzw. personaliów, starałem się utrzymywać w tej kadencji. Zwracałem uwagę na to tym bardziej po swoim poprzednim – warszawskim – doświadczeniu. Uważałem bowiem, że musimy zachować swoją klasę i wysoki styl działania w najróżniejszych sytuacjach tym bardziej właśnie tu – w kolebce „Solidarności”, z widokiem na Trzy Gdańskie Krzyże – miejscu pełnym nadziei o Polsce wolnej, sprawiedliwej, mądrej, patriotycznej, solidarnej. 

Czy się to udało? Na pewno nie do końca, ale sądzę, że powinniśmy patrzeć na te nasze cztery sekcyjne lata mimo wszystko z podniesionymi głowami.

Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji)

Członkowie Rady Sekcji w kadencji 2002 – 2006 (35 osób):

Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck,  Krystyna Bojahr – KM Gdańsk,  Bożena Brauer – KM Gdańsk, Urszula Byczkowska – KM Sopot,  Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gd.,  Gerard Dawidowski – KM Żukowo,  Piotr Gierszewski – KM Gdańsk,  Teresa Gólska – KM Chojnice,  Zdzisława Hacia – KM Gdynia,  Stanisław Jakonis – KM Lębork,  Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk,  Piotr Kaliński – KM Pruszcz Gd.,  Krzysztof Kamoń  – KZ Rusocin,  Barbara Kamińska – KM Tczew,  Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gd., Kazimierz Klas – KM Kartuzy, Wojciech Książek – KM Puck (Przewodniczący Sekcji),  Aleksandra Lewicka – Szkoły Artystyczne Wybrzeża,  Maria Machola – KM Lębork,  Barbara Markiewicz – KM Gdańsk,  Gabriela Martyńska – KM Gdynia,  Zofia Mazuryk – KM Gdynia,  Alicja Olszewska – KM Tczew,  Ewa Pogorzelska – KM Gdańsk,  Krystyna Przyborowska – KZ Kuratorium Oświaty Gdańsk,  Kazimierz Sadkowski – KM Starograd,  Zdzisław Słowik – KZ Cedry Wielkie,  Kazimierz Stoltmann – KM Kościerzyna,  Beata Szczygieł – KM Reda,  Celina Szulgo – KM Wejherowo,   Elżbieta Śliwińska – KM Sopot,  Aleksandra Turowska – KZ Brusy,  Grzegorz Urowski – KZ Kościerzyna,  Andrzej Wielewski – KM Chojnice,  Danuta Wójcik – KM Rumia.

Członkowie Prezydium Sekcji (7 osób):

Krystyna Bojahr – wiceprzewodnicząca Sekcji,  Bożena Brauer,  Barbara Kamińska,   Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji,  Barbara Markiewicz – sekretarz Sekcji,   Gabriela MartyńskaKazimierz Stoltmann.

Członkowie Komisji Rewizyjnej (5 osób):

Jacek Dzierżyński – KM Gdańsk – przewodniczący,   Irena Kulesz – KM Gdańsk,  Genadiusz Markaczewski – KM Gdynia,   Anna Rombalska – KM Lębork,  Anna Ożóg – Lewińska – KM Gdańsk.

Delegaci na Zebranie Krajowej Sekcji Oświaty (10 osób):

Krystyna Bojahr (członek Prezydium SK),   Bożena Brauer,  Krzysztof Jędrzejczyk (wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej),  Barbara Kamińska,  Wojciech Książek (członek Rady SK), Gabriela Martyńska (członek Komisji Rewizyjnej SK),  Elżbieta Śliwińska,  Barbara Śniadek,  Kazimierz Stoltmann,  Maciej Werra.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej