Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego od 12 kwietnia 2014 r. do 17 kwietnia 2018 r.

 1. Struktura organizacyjna Sekcji

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, obradujące 12 kwietnia 2014 roku, wybrało Przewodniczącego Sekcji (został nim Wojciech Książek), 44. osobową Radę Sekcji, 4 osoby do Komisji Rewizyjnej Sekcji  oraz 10. delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegatów było 107.

6 października 2015 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów Sekcji, które miało uroczysty charakter z uwagi na obchody XXXV-lecia NSZZ „Solidarność”.

12 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji – międzykadencyjne.

Członkami Rady Sekcji w kadencji 2014 – 2018 zostali wybrani:

Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, , Bożena Brauer – KM Gdańsk, Elżbieta Bugajna – KZ Goręczyno,  Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – Kuratorium Oświaty Gdańsk, Zofia Falgowska – KM Gdynia Paweł Flejszar – KM Pruszcz Gd., Piotr Gierszewski – KM Gdańsk, Beata Gleba – KM Gdańsk, Maria Golly-Nowak – KM Gdańsk, Michał Gurowski – KM Kościerzyna, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Irena Jakonis – KM Lębork, Stanisław Jakonis – KM Lębork, Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska – KM Powiat Tczewski, Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gd., Janusz Kitowski – KM Czersk, Anna Kocik – KM Gdańsk, Monika Kończyk – KM Gdynia, Marzena Korzeniewska – KM Gdynia, Krzysztof Koszlaga  – KM Gdańsk,  Ewa Kuczyńska – KM Gdańsk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk, Alina Kreft – KM Reda, Ewa Kuczyńska – KM Gdańsk, Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Bożena Mazur – KM Gdańsk, Alicja Olszewska – KM Tczew, Dorota Płotka – KM Gdynia, Alicja Połońska – KM Gdańsk, Ewa Rocławska – KM Wejherowo, Izabela Rułkowska – KM Kolbudy, Janusz Sokoliński – KM Gdańsk, Ludwika Szpunar – KZ Wejherowo, Celina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice,  Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KM Brusy,  Maciej Werra – KM Chojnice, Danuta Wójcik – KM Rumia, Janina Zawadzka – KM Malbork, Ewa Zielińska – KM Przywidz, Jolanta Złoch – KM Gdynia oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący).

Uwaga: w trakcie kadencji: Jolanta Złoch i Marzena Korzeniewska, Zenon Chrześcijański złożyli rezygnacje – wybór na dyrektorów szkół, Monika Kończyk – wybór na Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz Ewa Kuczyńska – podjęcie dodatkowej pracy.

Członkami Komisji Rewizyjnej Sekcji zostali wybrani:

Zdzisław Brzeziński – KM Kościerzyna (przewodniczący KR), Agnieszka Chaberek – KM  Gdańsk, Piotr Gwit – KM Gdańsk, Teresa Szulc – KM Gdańsk (wiceprzewodnicząca KR).

Prezydium Sekcji

Z kolei Rada Sekcji wybrała Prezydium Sekcji w składzie: Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego Sekcji), Anna Kocik (zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji),              Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji), Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra oraz Wojciech Książek (przewodniczący).

Sekcja liczy 4.777 członków. W trakcie kadencji akces do Sekcji zgłosiła Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Nowego Stawu k. Malborka. Z naszą Sekcją współpracują także organizacje z Kwidzyna, Sztumu, Nowego Dworu Gdańskiego, z Regionu Elbląskiego, który w marcu 2018 r. uchwałą wyraził zgodę na utworzenie Sekcji Międzyregionalnej z siedzibą w Gdańsku. Decyzję tę potwierdził Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwałą z 10 kwietnia br., powołując Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

2. Udział członków Sekcji w pracach wyższych struktur związkowych

a/ Delegatami na WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowanie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: Bożena Brauer, Zbigniew Brzeziński, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Anna Kocik, Monika Kończyk, Wojciech Książek, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Maciej Werra. Monika Kończyk, przed objęciem funkcji Pomorskiego Kuratora Oświaty, została członkiem Prezydium Krajowej Sekcji oraz wiceprzewodniczącą Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Członkami Rady Krajowej Sekcji są: Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk. Wojciech Książek zrezygnował w lutym 2017 roku. Zdzisława Hacia jest dyrektorem Instytutu Doskonalenia Nauczycieli, Krzysztof Jędrzejczyk członkiem Zarządu Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

b/ Członkami Zarządu Regionu Gdańskiego zostali: Bożena Brauer, Ewa Ceroń-Szmaglińska, Zdzisława Hacia, Stanisław Jakonis, Wojciech Książek (członek Prezydium), Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Alicja Olszewska, Celina Szulgo.

c/ Członkami Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Woroniecka (przewodnicząca) oraz Elżbieta Bugajna.

d/ Delegatami na KZD NSZZ „Solidarność” są: Bożena Brauer (następnie wybrana członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”) i  Zdzisława Hacia.

3.     Spotkania Sekcji

Sekcja Oświaty, realizując zadania wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”, decyzji Zarządu Regionu Gd., władz krajowych związku oraz reagując na problemy bieżące, które występują w oświacie, podejmowała w tej kadencji następujące działania:

a. Rady Sekcji. Zebrania Rady Sekcji odbywają się raz w miesiącu, co jest częste w skali kraju (oprócz wakacji). W okresie sprawozdawczym odbyło się 33 zebrań. Brali w nich udział również przewodniczący KM (KZ), którzy nie weszli w skład Rady Sekcji.

b. Prezydium Sekcji. Odbyły się 43 zebrania Prezydium Sekcji. Członkowie Prezydium, oprócz zadań wynikających z przydziału obowiązków, aktywnie włączali się w różne formy działalności.

c. Konferencje. 12 maja 2015 r. zorganizowaliśmy konferencję pt. „Świetlica szkolna – miejsce opieki i wychowania czy przechowania dzieci?”. Ważnym fragmentem konferencji było przedstawienie analiz badania ankietowego i wskazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu świetlic szkolnych oraz kierunku niezbędnych zmian.

            8 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy konferencję „Finansowanie zadań oświatowych”.

8 listopada 2017 r. odbyła się konferencja na temat „Problemy szkolnictwa artystycznego”. Uczestnicy tych konferencji przyjęli kilka dokumentów, które zostały przesłane do MEN, MKiDzN, władz krajowych „S” oświatowej, samorządów terytorialnych  i szkół  w województwie pomorskim. Organizacja tego typu zebrań to ważna forma zwiększania liczby partnerów „Solidarności” oświatowej, tworzenia przyjaznego i merytorycznego klimatu wokół działań Sekcji. W konsekwencji może to wpłynąć na pozyskanie nowych członków.

Z kolei 6/7 października 2017 r. zorganizowaliśmy wyjazdową Radę Sekcji o charakterze szkoleniowo – informacyjnym w Jastrzębiej Górze z udziałem mecenasa Bogumiła Soczyńskiego, dr Moniki Kończyk – Pomorskiego Kuratora Oświaty, Ireny Jendy i Tadeusza Grubicha z Działu Szkoleń oraz przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli

d. Członkowie władz Sekcji uczestniczyli w spotkaniach (np. opłatkowych, konferencjach, uroczystych WZD, itd.) organizowanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) w: Gdańsku (6 razy), Gdyni (3 razy – w tym ważna konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego i rynku pracy), Tczewie (2 i 2), Pucku (3), Sopocie, Chojnicach (2 razy), Wejherowie (3 razy), Pruszczu Gdańskim, Kolbudach (2 razy), Brusach (2 razy), Żukowie (4 razy), Lęborku (4 razy), Kościerzynie (2 razy), Malborku, Goręczynie. Jest to ważne   kontekście uchwały zadaniowej WZD, które zobowiązywała Komisje Międzyzakładowe do organizacji tego typu zebrań (konferencji).

e. Uroczystości. Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli w ważnych wydarzeniach i wspierali organizację uroczystości, obchodów rocznicowych „S”, szczególnie Grudnia ’70 i Sierpnia ’80. Podziękowania dla KM Gdańsk, KM Gdynia, KM Pruszcz Gd. za pomoc w ich organizacji(na terenie działalności KM Pruszcz Gd. znajduje się szkoła w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970. W Wąglikowicach jest szkoła im. NSZZ „Solidarność”, którą wspiera Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”).

W 2015 roku w sposób szczególny obchodzono XXXV-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Oprócz uroczystości centralnych 6 października 2015 r. odbyło się uroczyste WZD Sekcji, podczas którego uhonorowano specjalnymi wyróżnieniami działaczy NSZZ „Solidarność” (podobnie na uroczystym zebraniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i KZ/KM) oraz mecenasa Bogumiła Soczyńskiego, któremu wyraziliśmy podziękowania za wieloletnią pomoc prawną dla struktur Sekcji). WZD zakończył koncert Marcina Wolskiego i Ryszarda Makowskiego.

            Sekcja wystąpiła z apelem do KZ/KM o przekazywanie materiałów archiwalnych związanych z historią „S” oświatowej w regionie gdańskim. W tym celu utworzyła specjalną podstronę internetową, gdzie są zamieszczane przekazywane materiały (znajdują się m. in.  z terenu Ziemi Puckiej. To zadanie do dalszej realizacji).

f. Uczestniczyliśmy w zebraniach organizowanych przez inne instytucje, np.: inauguracjach roku szkolnego, jubileuszach i otwarciach szkół (np. nadanie imienia „INKI” szkole w Sopocie), konferencjach (m. in. organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku). Co roku uczestniczymy w konferencjach na temat roli WYCHOWANIA w szkole, organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim, spotkaniach katechetów organizowanych przez Kurię Arcybiskupią.

g. Sekcja współpracowała z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uczestniczyliśmy w naradach z dyrektorami przed nowym rokiem szkolnym – organizowanych corocznie przez Kuratorium Oświaty (łącznie z przekazywaniem Biuletynu Sekcji, informacji stypendialnych, itd.). Serdeczne podziękowania dla władz „S” oświatowej w Lęborku, Kościerzynie, Tczewie, Gdańsku, Gdyni za pomoc w przekazie materiałów. Odbyła się odrębne spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty 21 czerwca 2016 r.. Corocznie opiniowaliśmy propozycje szkoleń przygotowywanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zapraszaliśmy przedstawicieli Kuratorium na Rady Sekcji (np. w czasie przygotowań do opiniowania sieci szkół). Zasiadaliśmy w komisji konkursowej wybierającej Pomorskiego Kuratora Oświaty (2016 r.). Nasi przedstawiciele uczestniczyli także w pracach Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.  Hanna Minkiewicz uczestniczyła w komisjach ds. odznaczeń i ds. nagród.

h. W ramach stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim braliśmy udział w naradach dyrektorów. Odbyło się spotkanie Rady Sekcji z wicemarszałkiem woj. pomorskiego. Dzięki rozmowom i negocjacjom od 2016 r. nastąpiła podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 10%. Barbara Kamińska i Wojciech Książek są członkami Pomorskiej Rady Oświatowej powołanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego a Anna Kocik w kapitule konkursu „Nauczyciel Pomorza”. Sekcja, w porozumieniu z KZ/KM, przedstawiała opinie o pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zadania w tym zakresie koordynowała Barbara Kamińska. W rozmowach z przedstawicielami Departamentem Edukacji uczestniczyła również Bożena Brauer przy wsparciu Ludwika Szpunar.

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z pismem i ankietą na temat zarobków pracowników administracji i obsługi. Sygnalizowano podczas zebrań m. in. ich „spłaszczenie” do płacy minimalnej”, stąd decyzja o zebraniu danych, podjęcie negocjacji płacowych, ale też ew. organizacja spotkania konsultacyjnego dla innych struktur „S” i organów prowadzących.

Ponadto przedstawiciele Prezydium brali udział w pracach:

komisji konkursowych powoływanych do wyboru dyrektora szkoły, placówki oświatowej,

– komisji ds. nagród Marszałka Województwa Pomorskiego.

i..Szkoły artystyczne. Sekcja starła się koordynować zadania związane z problemami szkolnictwa artystycznego. Między innymi uczestniczyliśmy w większości konkursów na dyrektorów szkół (tu serdeczne podziękowania dla Aleksandry Lewickiej, która wspiera Prezydium Sekcji i uczestniczy w szeregu komisji konkursowych). Podziękowania też dla Ewy Rocławskiej za pomoc w organizacji konferencji na temat problemów szkolnictwa artystycznego (8 listopada 2017 r.). Sformułowaliśmy także pismo-uwagi dotyczące organizacji wyborów na dyrektorów szkół w tych placówkach. Pod koniec marca br. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przesłane postulaty.

j. Współpraca z Komisją Rewizyjną Sekcji. Prezydium Sekcji – w imieniu Rady Sekcji – stara się merytorycznie – w oparciu o § 41 statutu NSZZ „Solidarność” – współpracować z Komisją Rewizyjną. Jej wnioski są istotne dla pracy Rady Sekcji.

4. Szkolenia, kursy

Uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy różne formy szkoleń:

a. Odbyły się 4 szkolenia „Jak korzystać z prawa?” oraz „Jak skutecznie negocjować?”, zorganizowane przez Dział Szkoleń ZR i Sekcję głównie dla przewodniczących kół z placówek oświatowych. Duża jest w tym zasługa Barbary Kamińskiej, Ireny Jendy – prowadzących zajęcia podczas tych szkoleń. Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowych mogli korzystać także z takich szkoleń jak:

 1. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”,
 2. „Rozwój związku”,
 3. dla skarbników KM,
 4. dla komisji rewizyjnych,
 5. dla społecznych inspektorów pracy.

b. ZFŚS. Odbyły się 3 szkolenia na temat regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w Pucku, w Lęborku, w Gdańsku). Przekazaliśmy do KM wiele opinii prawnych na temat tzw. wczasów pod gruszą, pomocy świątecznej. Oferta szkoleń wyjazdowych, które prowadzi Barbara Kamińska, pozostaje aktualna.

c. Szkolenia z prawa oświatowego (sieć szkolna). Sekcja starała się organizować zebrania szkoleniowe Rad Sekcji, m. in. w czasie opiniowania nowej sieci szkolnej. Podczas Rady Sekcji w lutym 2017 r. jako prelegenci udział wzięli: Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni, Judyta Śliwińska – dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, Jerzy Wiśniewski – dyrektor Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Jolanta Zawistowicz – ekspert z „S” oświatowej w Krakowie, mecenas Bogumił Soczyński i mecenas Tomasz Gryczan.

d. Aktualna jest oferta Filii nr 3 Instytutu Doskonalenia Nauczycieli Solidarność w Gdyni. Sekcja stara się pomagać w tej działalności i ją promować.

5. Działania inne

a. Podejmowaliśmy interwencje ws. problemów pracowniczych, zgłaszanych za pośrednictwem danej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej).  W innej sytuacji kierowaliśmy do danej KZ/KM.

b. Uczestniczyliśmy w akcjach protestacyjnych, manifestacjach i pikietach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”, m. in.:

– 28. 04. 2015 r. – manifestacja pracowników oświaty pod URM i Sejmem w Warszawie w związku z brakiem podwyżek wynagrodzeń,

– 04. 09. 2015 r. – manifestacja pod Sejmem z powodu odrzucenia weta Prezydenta A. Dudy w sprawie wcześniejszych emerytur,

– 14. 10. 2015 r. – manifestacja wspólna z ZNP w związku z brakiem podwyżek wynagrodzeń.

            Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej wchodzących w skład Sekcji uczestniczyli także w pikietach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”: w obronie działaczy „S” w „Lidlu” (wrzesień 2014), IGLOPORT w Gdyni (maj 2015), DGT w Gdańsku (lipiec 2016), w obronie zwalnianych pracowników Opery Bałtyckiej (wrzesień i grudzień 2017 r.).

c. Sekcja przesłała pakiety materiałów do samorządów terytorialnych woj. pomorskiego – po wyborach jesienią 2014 r. oraz do parlamentarzystów woj. pomorskiego po wyborach jesienią 2015 r. Wcześniej, jesienią 2014 wysłała pisma protestacyjno-informacyjne do ugrupowań parlamentarnych ws. braku podwyżek dla nauczycieli. W listopadzie 2017 r. złożyliśmy petycję ws. płac i zmian w ustawie Karta nauczyciela parlamentarzystom koalicji rządzącej w województwie pomorskim i do wiadomości parlamentarzystom ugrupowań opozycyjnych. Składaliśmy także zapytania do MEN za pośrednictwem parlamentarzystów, np. ws. ustroju szkolnego, czy tzw. godzin pokarcianych.  

d. Ważnym zadaniem Sekcji jest zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej. Głównie zapewniają je prawnicy zatrudnieni w Biurze Konsultacyjno-Negocjacyjnym ZRG. Tę ofertę uzupełniają prawnicy zatrudnieni przez KSOiW (mecenas Bogumił Soczyński i mecenas Tomasz Gryczan). Mec. T. Gryczan jest także częściowo zatrudniony przez naszą Sekcję – udziela porad w dniu zebrań Rad Sekcji. Prawnicy reprezentowali także członków „S” przed Sądami Pracy. Sprawa zapewnienia odpowiedniej obsługi prawnej należy do ważnych wyzwań związku. Problemem są zmiany kadrowe (emerytura – dr Waldemar Uziak, zmiana miejsca pracy – mec. T. Gryczan), jak i kwestie finansowe. KM Gdańsk i KM Gdynia dodatkowo zatrudniają prawników.

W pierwszej części kadencji odbyło się kilka wyjazdów mec. T. Gryczana na zebrania do KM (część wspólna i porady indywidualne: Lębork, Tczew, Puck), współfinansowanych przez Sekcję. Wydaje się, że jest to działanie warte kontynuacji także z uwagi na promocję oferty Związku.

e. Innym rodzajem porad organizowanych przez Sekcję są te związane z przygotowywaniem dokumentacji na kolejne szczeble awansu zawodowego, m. in. w zakresie kompletowania dokumentacji (prowadzi je w siedzibie Sekcji Barbara Kamińska i Hanna Minkiewicz).

f. Sekcja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z usług specjalnego zespołu ds. mobbingu, który został powołany przy „S” oświatowej w Gdańsku. Przygotowana została broszurka informacyjna o procedurach postępowania osoby poddanej mobbingowi oraz prezentacja dla celów szkoleniowych (podziękowania dla Anny Woronieckiej).

g. W listopadzie 2016 r. Sekcja zwróciła się z prośbą o wypełnienia przez pracowników oświaty w województwie pomorskim specjalnie opracowanej ankiety na temat oceny proponowanych zmian w oświacie, propozycji działań struktur Sekcji. Ankietę wypełniło 2534 osób. Nie ma co ukrywać, że wyniki ankiety, a po opracowaniu przez Annę Kocik były wysyłane do organizacji związkowych (fragmenty są zamieszczone w Biuletynie Sekcji), stonowały protestacyjne działania Sekcji, wpłynęły na przyjęcie form działania bardziej nastawionych na negocjacje, pomoc KZ/KM, szkołom, pracownikom zagrożonych zwolnieniami.

h. WZD, następnie zaś Rada Sekcji, przyjęła szereg uchwał, stanowisk, apeli, listów regulujących zarówno sprawy organizacyjno-finansowe Sekcji, jak również dotyczące problemów oświatowych, m. in. w sprawie:

 1. Podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej (4 razy) – w tym zgłaszając problemy za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku oraz parlamentarzystów,
 2. Dodatkowych-niepłatnych 1-2 godzin tygodniowo (3 razy) oraz związanych z tym zwiększeniem środków na płatne zajęcia pozalekcyjne,
 3. Programu osłonowego dla zagrożonych zwolnieniami z pracy w szkolnictwie,
 4. Badań medycznych nauczycieli,
 5. Emerytur nauczycielskich,
 6. Nadmiernej liczebności uczniów w klasach/grupach,
 7. Organizacji świetlic szkolnych,
 8. Możliwości opiniowania przez „S” projektów organizacji szkół,
 9. Zespołów szkolno-przedszkolnych,
 10. Komercjalizacji szkoły w Gdańsku-Kokoszki,
 11. Zdefiniowania pracodawcy w oświacie pod kątem prowadzenia sporów zbiorowych.
 12. Ustroju szkolnego – miejsca w nim gimnazjów (dwa stanowiska).
 13. Subwencji na nauczanie języka kaszubskiego.

Poza tym Sekcja:

 1. Przygotowała dla KZ/KM projekty wystąpień do JST ws. podwyżek płac, dodatków – w tym m. in. dla pracowników administracji i obsługi szkolnej.
 2. Wystąpiła do Kuratorium ws. nadzoru pedagogicznego – m. in. w przypadku dyrektorów-menadżerów.
 3. Wystąpiła z protestem do władz Telewizji Gdańsk ws. braku rzetelnego przedstawiania inicjatyw „S” oświatowej (spotkania w sprawach płacowych, konferencja ws. świetlic, konkurs plastyczno-muzyczny).
 4. Opracowała opinie do projektów aktów prawnych przesyłanych do Sekcji Krajowej, m. in. do:

– Zmian w ustawie Karta nauczyciela (3 razy),

– Zmian w ustawie o systemie oświaty (2 razy),

– Projektu ustawy „Prawo oświatowe” oraz „Ustawy  wprowadzającej prawo oświatowe”,

– Rozporządzenia o podziale tzw. subwencji oświatowej (3 razy).

            Ostateczny kształt w/w aktów prawnych wskazuje, że uwagi naszej Sekcji były uwzględniane w niedużym zakresie. Sekcja Krajowa nie podjęła także szeregu spraw szczegółowych, które zgłosiliśmy podczas WZD w Ostrowcu Św. (maj 2014 r.) i przedstawiliśmy powtórnie, wraz z uzupełnieniami, podczas WZD we Wrocławiu (czerwiec 2016 r.). Nie zareagowano także odpowiednio do wagi spraw na nasze monity dotyczące części radykalnych zmian w ustawie Karta nauczyciela (np. o awansie zawodowym, ocenianiu – zawartych w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchwalonej przez Sejm 26 października 2017 r.).

Wobec braku odpowiedzi na pisma, wnioski przekazywane Sekcji Krajowej, zwracaliśmy się na piśmie o informacje dotyczące stopnia realizacji decyzji naszego WZD, które wymagają działań na poziomie centralnym (pisma z 2 marca 2015 r, z 22 maja 2015 r.). Zwróciliśmy się też pismem z 23 stycznia 2018 r. z zaproszeniem do przewodniczącego KSOiW – Ryszarda Proksy na jedną z Rad Sekcji: 13 lutego lub 6 marca. Bez żadnej odpowiedzi. Pismem z dnia 14 marca 2018 r. wysłaliśmy kolejne zapytanie w tej sprawie. Jest to tym bardziej trudne do akceptacji, gdyż WZD KSOiW w Ostrowcu Świętokrzyskim w maju 2014 r. przyjęło uchwałę zobowiązującą władze do udzielania odpowiedzi na oficjalne wystąpienia sekcji regionalnych.

Za to, co nie udało się zrealizować, a co stało się m. in. powodem mej rezygnacji z Rady KSOiW zimą 2016 r., w imieniu władz naszej Sekcji – przepraszam. Część z tych postulatów zawarliśmy w projektach dokumentów na nową kadencję. Część zgłosiliśmy w pismach przed i po  spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, które odbyło się 2 lutego 2018r. Czekamy, zgodnie ze złożoną podczas zebrania obietnicą, na odpowiedź z MEN.

i. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego tematem było kształcenie zawodowe, sprawa płac (jesień 2017 r.), sprawa systemu wynagrodzeń (marzec 2018 r.). Składaliśmy także pisemne wnioski i propozycje w tym zakresie.

j. Organizowane były wyjazdy do szkół – lekcje na temat Sierpnia ‘1980, Grudnia ’1970, powstania NSZZ „Solidarność” oraz zajęcia na temat roli związków zawodowych w obronie miejsc pracy i płacy a także pomocy absolwentom szkół. Podziękowania za wsparcie programu przez Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S” oraz Romana Stegarta (m. in. Wejherowo, Lębork, Chojnice, Gdańsk). Te zadania podejmuje się także w organizacjach związkowych, jak „Żywa lekcja historii” zorganizowana w szkole w Wielkim Klińczu przy wsparciu Zdzisława Brzezińskiego – wiceprzewodniczącego KM w Kościerzynie.

k. Wspieraliśmy organizację Konkursu o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce „Zło dobrem zwyciężaj” (w 2014 r.), a w 2015 r. i w 2017 r. zorganizowaliśmy dwie edycje kilkuetapowego Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego i Muzycznego: „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Uczestniczyło w nim po ok. 300 uczniów z kilkudziesięciu szkół całego regionu, za co organizacyjnie odpowiadała Anna Kocik. W jury konkursu zasiadali m. in.: Andrzej Kołakowski, Krzysztof Rzeszutek, Andrzej Kołodziej i Aleksandra Lewicka.

l. Sekcję zapraszano na spotkania integracyjne. Dziękujemy komisjom organizującym różne działania na rzecz swoich członków i środowiska (zabawy, bale, spotkania opłatkowe, ogniska, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, spotkania integracyjne). Szczególnie wyjazdy na zebrania wyborcze pokazały, jak wiele różnorodnych inicjatyw podejmuje się w poszczególnych organizacjach związkowych wchodzących w skład Sekcji. Także tych związanych z obroną konkretnych osób, w tym reprezentowania przez prawników z ZR w Sądach Pracy, a w przypadku sprawy szkoły w Gdańsku-Kokoszki, także w Sądzie Administracyjnym. Wielkie podziękowania za tę różnorodną działalność.

ł. Poszczególne Komisje Międzyzakładowe wchodzące w skład Sekcji wspierały finansowo, organizacyjnie 15 edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” działającego przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (obecnie zadanie to koordynuje Pomorska Fundacja Edukacja i Praca zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, z możliwością odprowadzania 1% od podatku dochodowego). Jest to pierwsza taka inicjatywa w skali kraju. Jej celem jest wsparcie rodzin niezamożnych, pozostających bez pracy, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla uczniów.

W skład Kapituły wchodzą członkowie Rady Sekcji: Anna Kocik, Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły) oraz spoza Rady: Stefan Gawroński i Renata Tkaczyk. Inicjatywę tę traktujemy jako ważny element promocji charytatywno-proedukacyjnych działań „S” (łącznie przeznaczyliśmy już ponad 400 tys. zł na 608 stypendia, w tym corocznie po 2 na szkoły podstawowe: w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia ‘70). W ub. roku także 3 dodatkowe stypendia dla uczniów z rodzin poszkodowanych przez nawałnicę. Wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. W tej kadencji stypendia wręczał Prezydent RP – Andrzej Duda (dwukrotnie), a także premier – Beata Szydło, Marszałek Senatu – Stanisław Karczewski i Andrzej Gwiazda – wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 r..

m. Występowaliśmy o przyznanie Złotych i Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” znaczącej grupie osób zasłużonych dla Związku i edukacji (wykaz na stronie internetowej Sekcji. Zadanie koordynuje Hanna Minkiewicz). Popieraliśmy też wystąpienia o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej tzw. ścieżką związkową dla osób zgłoszonych przez Komisje Międzyzakładowe. W 2015 r. tytuł profesora oświaty otrzymał Wojciech Szczepański – rekomendowany m. in. przez KM Gdańsk. Ostatnio, także dzięki wsparciu KM Puck, pani Danuta Muża, represjonowana w PRL nauczycielka z Kuźnicy, otrzymała Krzyż „Wolności i Solidarności”. Podobnie pan Józef Lis, popierany przez KM Gdańsk. Działania te, mające na celu docenienie ludzi edukacji, warto kontynuować.

n. Przedstawiciele naszej Sekcji corocznie uczestniczyli w pielgrzymce środowiska oświatowego na Jasną Górę z udziałem ks. Krzysztofa Nowaka, w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez ks. prof. Wojciecha Cichosza –  Duszpasterza Nauczycieli w Kurii Arcybiskupiej w Gdańsku. Członkowie naszej Sekcji z KM Gdańsk brali udział w służbie przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie. Szczególne podziękowania za pomoc organizacyjną dla KM Gdańsk, KM Gdynia.

o. Sztandar Sekcji był obecny podczas wszystkich wspieranych przez Sekcję uroczystości rocznicowych, patriotycznych, religijnych. Serdeczne podziękowania dla Aleksandra Jurkowskiego – chorążego sztandaru, Stefanii Jurkowskiej i Anny Woronieckiej z gdańskiej KM.

p. Pomoc poszkodowanym. Sekcja podejmowała działania interwencyjne, jak pomoc dla poszkodowanych przez wichurę, która miała miejsce 11 sierpnia 2017 r. – szczególnie dotkliwa w południowej części województwa pomorskiego. Udało się wesprzeć finansowo szkołę w Czyczkowach k. Brus oraz mamę jednej z członkiń „S” oświatowej w Chojnicach, która straciła dach nad głową. Odbyło się to przy wsparciu Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” i we współpracy z miejscowymi KZ/KM,

r. Ważnym, nowym działaniem, które realizowałem jako Przewodniczący Sekcji, ale też członek Prezydium ZRG były wyjazdy – spotkania ze strukturami „S” w celu wspólnego omówienia i wypełnienia ANKIET-KWESTIONARIUSZY, które mają pomóc w dostosowaniu oferty ZR do potrzeb KZ/KM, mają wpłynąć na rozwój (także jeżeli chodzi o liczebność członków) „S”  w naszym regionie (w ramach swej dotychczasowej akcji ankietowej byłem w: KM oświata Puck, KM oświata Lębork, KM oświata Kościerzyna, KM oświata Wejherowo, KM oświata Reda, KM oświata Żukowo, KZ Muzeum Historyczne m. Gdańska, KM Biblioteka Wojewódzka i Publiczna w Gdańsku, KM oświata – Rejon Tczew, KM oświata – Powiat Tczewski, KM Oświata Chojnice. KM oświata – Czersk, KM oświata – Brusy, KZ CKZiU Chojnice, KZ OSW dla Nie-słyszących w Wejherowie, KM oświata Gdańsk, KM oświata Pruszcz Gdański).

Dotychczasowe wybrane wnioski, w tym dotyczące atmosfery w szkołach, w gronach pedagogicznych, relacjach z dyrektorami, są bardzo ważne i charakterystyczne dla bieżącej sytuacji w szkolnictwie.

s. Wybory związkowe. Przedstawiciele Prezydium Sekcji starali się pozytywnie odpowiadać na zaproszenia na MZD. Wojciech Książek brał udział w zebraniach wyborczych w: Brusach, Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie, Pucku, Rumi, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Sopocie (także Barbara Kamińska), Starogardzie Gdańskim, Tczewie (Placówki ponadgimnazjalne), Wejherowie (OSW). Z kolei Bożena Brauer, także jako przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej, w: Kolbudach, Wejherowie, Żukowie. Stąd dodatkowe podziękowania za jej porady w sprawach wyborczych także innym KZ/KM. Aby pomóc, a procedury wyborcze w „S’ do łatwych nie należą, nasza Sekcja postanowiła opracowywać „Komunikaty wyborcze”. Łącznie wysłaliśmy ich 15.

6. Informacja

Sekcja dużą wagę przywiązywała do jak najszerszej informacji związkowej, tak skierowanej do członków „S”, do szkół, jak i do środowiska okołooświatowego – za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

a. W sierpniu corocznie wydajemy „Biuletyn Sekcji”, zawierający podstawowe informacje – ofertę Sekcji (w nakładzie ok. 5.000 egz.), przekazywany m. in. podczas konferencji z udziałem dyrektorów szkół woj. pomorskiego.

b. Aktualizowana jest strona internetowa Sekcji www.solidarnosc.gda.pl/oswiata (zadanie to koordynuje Anna Kocik, od strony technicznej prowadzi ją p. Anna Zgiet).

c. Sukcesywnie wysyłane są zestawy informacji drogą mailową – zostało opracowanych i wysłanych 197 numerów NBO – Nieregularnego Biuletynu Oświatowego (w bazie adresowej Sekcji mamy zarejestrowanych około 3.900 adresów, w tym odrębnie: struktury i członkowie „S”, JST w woj. pomorskim, większość mediów, szkoły). Z kolei NBO-S z dopiskiem „S” trafia tylko do struktur „S”.

d. Zorganizowane zostały 4 konferencje prasowe, na bieżąco rozsyłane są materiały do mediów. Więcej informacji o działalności Sekcji zamieszcza m. in. „Magazyn ZR”, IBIS, „Przegląd Oświatowy”. W sprawie promocji działań Sekcji staramy się także docierać do mediów regionalnych – telewizji, Radia Gdańsk, prasy.

g. Sekcja stosuje zasadę dokumentowania każdego spotkania, konferencji. Informacje zostają przekazywane do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) w postaci komunikatów, są zamieszczane na stronie internetowej, rozsyłane do mediów, samorządów, szkół.

7. Finanse Sekcji

            Rada Sekcji – zgodnie z Regulaminem Sekcji – podejmowała corocznie uchwały ws. przyjęcia wykonania budżetu i planu budżetu na rok następny. Pełna dokumentacja jest dostępna do wiadomości delegatów w siedzibie Sekcji, regularnie kontrolowana przez Komisję Rewizyjną. Etat (w wymiarze 4/5) sekretarki, częściowy koszt utrzymania biura, ponosi Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (Wojciech Książek – członek Prezydium ZRG jest zatrudniony na 4/5 etatu).

Zgodnie z decyzją WZD z 2011 roku składka z KZ/KM wynosi 5% wpływów, z czego 0,40 zł miesięcznie od członka Sekcji odprowadzanych jest na Krajową Sekcję (to ok. 1/3 wpływów, czyli ok. 18 tys. rocznie).

Jeżeli chodzi o ściągalność składek, to kształtuje się ona na poziomie około 95% planowanych (w ostatnim roku 99,9%). Co ważne, wszystkie KZ/KM wchodzące w skład Sekcji przekazują składkę na Sekcję, poprawy wymaga jedynie systematyczność przesyłania składek z niektórych komisji (co najmniej raz w kwartale).

Finansami Sekcji zarządza  skarbnik – Anna Kocik.

8. Podsumowanie – wnioski na kolejne lata, podziękowania

Jeżeli chodzi o wnioski, rekomendacje na przyszłą kadencję, to:

 1. Należy dążyć do poprawy skuteczności działań Sekcji. Często wiemy, co zrobić, trudniej jest ze wdrożeniem tych działań w życie tym bardziej, że zależy to w większości od skuteczności władz krajowych Sekcji.
 2. Należy poprzez różne działania dążyć do realizacji uchwał, stanowisk, apeli przejmowanych przez WZD Sekcji, w tym dotyczących wzrostu – godnego poziomu płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół; zwiększenia nakładów na oświatę; odstąpienia od obowiązku oceny pracy nauczyciela dyplomowanego co trzy lata; przywrócenia obowiązku corocznych negocjacji regulaminów wynagrodzeń, jako ważnego elementu dialogu.
 3. Należy zwracać szczególną uwagę na problem ew. zwolnień w oświacie, który może wystąpić szczególnie przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020. Problem dotyczy także pracowników administracji i obsługi likwidowanych gimnazjów. Wiąże się z tym potrzeba wsparcia finansowego dla nauczycieli, którzy muszą łączyć etat  w kilku placówkach.
 4. Należy dążyć do ustalenia jasnych zasad odpowiedzialności wewnątrzzwiązkowej. Skoro KZ/KM posiadają osobowość prawną, one powinny być partnerem dla organów prowadzących czy dyrektorów szkół (utrudniony obieg pism przy opiniowaniu sieci szkolnej i arkuszy organizacyjnych).
 5. Należy uporządkować prawo związków zawodowych, jeżeli chodzi o możliwość ogłaszania i wchodzenia w spór zbiorowy z MEN, nie tylko z dyrektorami szkół.
 6. Należy dążyć do merytorycznych kontaktów z Komisjami Zakładowymi (Międzyzakładowymi) wchodzącymi w skład Sekcji – w tym wsparcie działaczy  w Kołach, KM, od strony prawnej, informacyjnej, szkoleniowej (żebyśmy potrafili do swoich racji przekonać niezwiązkowców, nie tylko podobnie myślących czy działających).
 7. Należy podejmować różne działania na rzecz pozyskiwania nowych członków Związku, w tym zapewnienie i pokazanie pomocy prawnej.
 8. Należy mieć na uwadze dokumentowanie działalności struktur i ludzi związanych z „Solidarnością” oświatową, w tym odsłonić tablicę upamiętniającą wysiłek ludzi oświaty podczas strajków w 1980 r., w stanie wojennym.

Podsumowując: staraliśmy się w Sekcji podejmować różne inicjatywy, nie dublować wprost form działalności przypisanych statutowo Komisjom Zakładowym (Międzyzakładowym) i Kołom. Jest to możliwe dzięki dużej aktywności zdecydowanej większości przewodniczących i ich współpracowników.

Widać, że trudnych wyzwań jest nadal sporo. W ich obliczu tym bardziej potrzebna jest systematyczna działalność związkowa, respektowanie etycznych zasad współdziałania, wzajemna lojalność i szacunek. Wymaga to współdziałania Sekcji z Komisjami Międzyzakładowymi/Zakładowymi, docierania przez ich Koła do szkół, do pracowników oświaty. To właśnie od aktywności przewodniczących i członków Komisji Międzyzakładowych, Kół zależy, jak odbierają nas nasi członkowie i osoby, które zastanawiają się nad przynależnością do Związku.

To ważne, że udaje się nam solidarnie współpracować z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i personalnie z jego przewodniczącym – Krzysztofem Doślą, bez czego szereg działań, inicjatyw, które podejmowaliśmy, nie byłoby możliwych do zrealizowania.

W imieniu Sekcji chciałbym wszystkim osobom angażującym się w działalność „Solidarności” oświatowej w naszym regionie serdecznie podziękować: członkom Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej, Delegatom na WZD naszej Sekcji (a za ich pośrednictwem także członkom Komisji Kół w szkołach, gdzie odbywa się codzienna, trudna działalność związkowa).

W sposób szczególny chciałbym podziękować członkom Prezydium Sekcji, na których barki spada duża część wymienionych wyżej zadań. 

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej