Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii C / C+E

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego. Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” (dalej: „Postępowanie”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: „Projekt”) jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin dydaktycznych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki, kursu prawo jazdy C+E w wymiarze nie mniejszym niż 25 godzin zegarowych praktyki wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy w wymiarze 130 godzin dydaktycznych teorii i 10 godzin zegarowych praktyki, a także przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań lekarskich dla 1 Uczestnika Projektu oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla 13 uczestników projektu.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji w zakresie kierowania pojazdem silnikowym zgodnie z zakresem określonym w kategoriach C, C+E prawa jazdy. Szkolenie ma przygotować uczestnika do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, C+E, a także kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy.

Przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy dla Uczestnika Projektu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku O kierujących pojazdami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosownych w tych sprawach.

Szkolenie obejmować powinno:

  • Część teoretyczną przeprowadzoną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków i praw kierującego pojazdem.
  • Część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przeprowadzaną na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym.
  • Naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzoną w formie wykładów i zajęć praktycznych.
  • Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności (egzamin wewnętrzny).

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy szczegółowy program, zakres i cele kursu, którego ofertę przedstawia, opisany w języku efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,  obejmujący czas jego trwania i sposób organizacji kursu, w rozbiciu na poszczególne dni oraz trenerów, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar wraz z opisem ich treści (kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych), przewidziane  egzaminy.

Egzamin zewnętrzny

Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować państwowy egzamin zewnętrzny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby Uczestnik zdał egzamin zewnętrzny z pozytywnym rezultatem.

Liczba uczestników biorących udział w szkoleniu może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie Zamawiającego Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 107, w terminie do dnia 10 maja 2021 roku do godziny 14:00 bądź mailowo na adres j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Załączniki/dokumenty

5.5 BIS – Zapytanie ofertowe – Prawo jazdy – Formularz ofertowy…>>
5.5 BIS – Zapytanie ofertowe – Prawo jazdy…>>

Z poważaniem
Jagna Łobodzińska
Kierownik Działu Programów Europejskich
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Zdjęcie: gov.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej