Jakie instytucje działają w zakresie ochrony BHP?

  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to najważniejsza krajowa instytucja nadzorująca przepisy prawa pracy w zakładach pracy, w szczególności pod względem przestrzegania BHP.

Do kierowania PIP powołany jest Główny Inspektor Pracy (GIP), natomiast poszczególne zakłady pracy podlegają pod inspektorów z 16 okręgowych inspektoratów pracy.

Do kompetencji PIP oraz inspektorów pracy należy kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy i zasad BHP, wydawanie pracodawcom nakazów czy wstrzymywanie pracy na zagrożonych stanowiskach, kontrola wywiązywania się z ciążących na pracodawcy obowiązków zw. z wynagrodzeniem za pracę i terminowością jej wypłacania, czasem wykonywania pracy, wykorzystywaniem przez pracowników urlopów, a także kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie projektowania, budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn, urządzeń technicznych czy technologii.

Inspektorzy uprawnieni są m. in. do wejścia na teren podmiotu kontrolowanego i należących do niego obiektów, oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, a także przebiegu procesów technologicznych i pracy. Przedstawiciel PIP może zażądać wszelkich związanych z kontrolą dokumentów, rejestrować przebieg oględzin przy pomocy kamery czy innych środków technicznych, sprawdzać tożsamość osób przebywających na terenie zakładu pracy czy korzystać z pomocy odpowiednich biegłych i specjalistów.

Organ w przypadku uchybień może na pracodawcę nakładać m. in. mandaty, składać zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracodawcę, kierować wnioski o ukaranie do sądów rejonowych, a także wydawać decyzję administracyjne o grzywnach, które mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, “Sanepid”) kontroluje warunki higieny pracy wraz z badaniami i pomiarem stężeń oraz natężeń czynników szkodliwych. Osobą nadrzędną jest tu Główny Inspektor Sanitarny podlegający ministrowi zdrowia. Nadzór bezpośredni nad zakładami pracy należy do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Główne zadania Sanepidu obejmują sprawdzanie warunków: higieny środowiska i pracy w zakładach pracy; higieny radiacyjnej; higieny procesów nauczania i wychowania; higieny wypoczynku i rekreacji.

Sanepid kontroluje też warunki zdrowotne żywności, żywienia, przedmiotów użytku oraz higieniczno-sanitarne dla personelu medycznego i pomieszczeń przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. W przypadku nieprawidłowości PIS może nakładać kary i domagać się ich usunięcia.

  • Państwowa Straż Pożarna nadzoruje zakłady pracy pod kątem stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz zajmuje się rozpoznaniem związanych z tym zagrożeń. W tym celu:
  • przeprowadza kontrole budynków;
  • sprawdza stan instalacji oraz wyposażenia przeciwpożarowego;
  • sprawdza stan przygotowania zakładu pracy na konieczność ewakuacji.
  • Urząd Dozoru Technicznego i Nadzór Budowlany

Zadaniem Urzędu Dozoru Technicznego jest zagwarantowanie właściwego i bezpiecznego działania maszyn, nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także wykonywanie samego dozoru technicznego.

Kontrola Urzędu np. może dotyczyć urządzeń technicznych, które stwarzają ryzyko rozprężania gazów pod ciśnieniem, wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej w trakcie przemieszczania ludzi czy ładunków, rozprzestrzeniania materiałów niebezpiecznych przy ich magazynowaniu lub transporcie.

Nadzór Budowlany sprawdza zaś, czy przestrzegane są przepisy prawa budowlanego zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przedstawiciele Nadzoru Budowlanego mogą skontrolować zarówno obiekt budowlany, jak i teren budowy czy zakład pracy. W przypisanej sobie dziedzinie podobne funkcje spełnia Inspekcja Drogowa i Wyższy Urząd Górniczy.

Źródło: https://inzynieriabhp.pl/instytucje-ochrona-bhp-gdynia/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej