Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w kwietniu 2021 r.?

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, podczas posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, przedstawił informację na temat Krajowego Planu Odbudowy. Spotkaniu, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. przewodniczył Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Premier M. Morawiecki poinformował, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. KPO to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Zaznaczył, że KPO składa się z dwóch komponentów: grantowej – 24 mld euro i pożyczkowej – 34 mld euro. Premier podkreślił, że Polska ma czas na wydatkowanie tych pieniędzy do  końca 2026 r.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych. Przedstawiciele strony pracodawców podkreślali potrzebę przyjęcia KPO niezbędnego dla rozwoju kraju po pandemii. Zwrócono uwagę na kwestię wyzwań demograficznych, słabości instytucji publicznych, przewidywania i jakości regulacji. Podniesiono konieczność zwiększenia wsparcia dla przedsiębiorców.

Zdaniem strony związkowej KPO powinien zostać uzupełniony o szczegółowe programy tworzenia nowych miejsc pracy, bez których nie może być mowy o sprawiedliwej transformacji. Podkreślono, że w przedmiotowym dokumencie brakuje konkretnych propozycji rozwiązań w kontekście wychodzenia kraju z pandemii COVID-19. Strona związkowa zwraca uwagę, że KPO nie daje gwarancji wyższych wynagrodzeń w kontekście rosnącej wydajności pracy oraz podniesienia jakości miejsc pracy.

Zarówno pracodawcy jak i związkowcy podkreślali kwestie wzmocnienia potencjału partnerów społecznych i większego włączenia ich w konsultacje, przygotowanie i realizację Krajowego Planu Odbudowy. Postulowano, aby wzmocnienie dialogu społecznego było jednym z komponentów KPO. Partnerzy oczekują efektywnych działań na rzecz zapewnienia w kraju wysokiej jakości edukacji. Podkreślono konieczność rozwoju kształcenia zawodowego w systemie dualnym.

Zdaniem Premiera J. Gowina omawiając i dostosowując założenia Krajowego Planu Odbudowy do potrzeb i oczekiwań naszego rynku, najwięcej uwagi poświęcamy działaniom, służącym zwiększaniu produktywności polskiej gospodarki, wsparciu działalności innowacyjnej i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Wiceminister W. Buda zabierając głos w dyskusji odniósł się do kwestii wieku emerytalnego i aktywności zawodowej osób powyżej 60-tego roku życia. Poinformował o zaangażowaniu partnerów społecznych w pracach przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Nadmienił o reformie planowania przestrzennego w tym propozycji uproszczenia przepisów i współfinansowania tego procesu.

Premier M. Morawiecki w podsumowaniu podkreślił szanse rozwojowe jakie daje Polsce Krajowy Plan Odbudowy. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat w Polsce m.in. nastąpił najwyższy od 4 lat przyrost wynagrodzeń, zlikwidowano skrajne ubóstwo, uszczelniono system finansowy, naprawiono system finansów publicznych, uratowano wiele miejsc pracy oraz  zmniejszyło się uzależnienie od długu publicznego. Wskazał, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1226,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej