Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy?

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP jest agencją afiliowaną przy ONZ, która zajmuje się kwestiami związanymi z pracą i prawami pracowniczymi. MOP ma za zadanie promować prawa pracowników, poprawiać warunki pracy i zwiększać dostęp do pracy godnej i produktywnej dla wszystkich kobiet i mężczyzn.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International Labour Organization – ILO) została utworzona w 1919 r. na paryskiej konferencji pokojowej jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Po II wojnie światowej stała się organizacją afiliowaną przy ONZ. Siedziba MOP znajduje się w Genewie. W 1969 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Do MOP należy 187 państw: 186 ze 193 państw członkowskich ONZ oraz Wyspy Cooka.

Międzynarodowa Organizacja Pracy koncentruje się na czterech głównych celach:

  • Promowanie praw pracowniczych – MOP opracowuje międzynarodowe konwencje i zalecenia, które ustanawiają minimalne standardy praw pracowniczych.
  • Wprowadzanie sprawiedliwych warunków pracy – Organizacja dąży do ustanowienia sprawiedliwych warunków pracy, w tym godzin pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed dyskryminacją.
  • Zapewnienie dialogu społecznego – MOP promuje dialog między rządami, pracodawcami i pracownikami w celu wzmocnienia konsensusu i współpracy przy tworzeniu polityki pracy.
  • Walka z ubóstwem – Organizacja pracuje nad programami, które mają na celu eliminację ubóstwa poprzez tworzenie godnych miejsc pracy i promowanie zrównoważonego rozwoju.

MOP jest unikatowa wśród agencji ONZ, ponieważ jej struktura opiera się na trójstronnym modelu, który obejmuje przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników. Ta struktura zapewnia, że wszystkie strony zainteresowane kwestiami pracy mają równy głos w tworzeniu standardów i polityk.

MOP opracowała ponad 190 konwencji i zaleceń dotyczących szerokiego zakresu tematów, takich jak prawa w miejscu pracy, zabezpieczenie społeczne, dialog społeczny i warunki zatrudnienia. Państwa członkowskie, które ratyfikują te konwencje, zobowiązują się do ich wdrażania i przestrzegania.

W obliczu globalizacji, zmian technologicznych i nowych form organizacji pracy, MOP stoi przed wyzwaniami, takimi jak potrzeba aktualizacji istniejących standardów pracy i rozwijania nowych, aby odpowiadały one na współczesne wyzwania rynku pracy. Organizacja ta odgrywa kluczową rolę w promowaniu godnej pracy i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na całym świecie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest więc fundamentem dla globalnych standardów pracy i praw pracowniczych, dążąc do świata, w którym każdy pracownik cieszy się warunkami pracy, które są bezpieczne, sprawiedliwe i zapewniają godne życie.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/zbiorowe_prawo_pracy/6360834,miedzynarodowa-organizacja-pracy.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej