Z jakimi substancjami niebezpiecznymi możemy mieć do czynienia w miejscu pracy?

Bezpieczeństwo procy zazwyczaj kojarzone jest zagrożeniami fizycznymi. Dużo uwagi poświęca się zapobieganiu sytuacjom stwarzającym ryzyko pożaru czy wybuchu. Znacznie rzadziej BHP jest kojarzone z zagrożeniami związanymi z obecnością substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy powinni być świadomi, jakie ryzyko niesie ze sobą niewłaściwe obchodzenia się takimi substancjami.

Należy podkreślić, że zagrożenia związane z kontaktem z chemikaliami nie ograniczają się jedynie do przemysłu chemicznego dotyczą one niemal każdej gałęzi przemysłu.

Podstawą jest oczywiście wiedza. Wszystkie istotne informacje na temat substancji niebezpiecznej znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Są to: opis zagrożeń, które może spowodować substancja, podstawowe dane fizykochemiczne, metodach zapobiegania zagrożeniom, jakie stwarza substancja, procedury, jakie należy wykonać w razie zaistnienia wypadku. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom dostęp do aktualnych kart charakterystyki.

Dokonując wyboru chemikaliów należy kierować się zasadą ograniczania ryzyka. Spośród wszystkich możliwych substancji wybiera się zawsze najmniej groźną. Użycie substancji niebezpiecznych jest możliwe jedynie przy zapewnieniu pracownikom wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej). Należy zwracać uwagę na właściwe przechowywanie, a więc stosowanie odpowiednich opakowań i ich widoczne oznakowanie umożliwiające łatwą identyfikację. Substancje niebezpieczne nie mogą być przechowywane bez aktualnej ewidencji ich stanu oraz bez aktualnych kart charakterystyki.

Zasady klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart charakterystyki oraz sposób ich oznakowania określają między innymi przepisy takie jak:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
  • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00187 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej