Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które wywołuje szereg skutków prawnych. Zgodnie z art. 3 ustęp 1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadek w pracy powoduje również konieczność sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Aby zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane, jako wypadek przy pracy, musi spełniać przesłanki określone w art. 3 Ustawy. Przede wszystkim zdarzenie określone przez ten przepis nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Oprócz świadczenia z tytułu ubezpieczenia w ZUS lub roszczenia pracownika wobec pracodawcy, o odszkodowanie za utratę, lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistych, czy przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy (art. 237 § 2 kodeksu pracy), pracownikowi przysługuje do 100% wynagrodzenia podczas niezdolności do pracy (art. 92. § 1. 1) kp). Pracownikowi przysługuje również uniemożliwienie pracodawcy rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku kiedy niezdolności do pracy pracownika, jest krótsza niż 6 miesięcy, a wspomniana niezdolność była spowodowana wypadkiem przy pracy (art. 53. § 1. 1) b) kp).

Protokół powypadkowy to dokument określający ustalone okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, sporządzony przez zespół powypadkowy, który po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298).

W następstwie zakwalifikowania jakiegoś zdarzenia, jako wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek powołać zespół ustalający okoliczności i przyczyny wypadku. W jego skład zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), powinien wchodzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W sytuacji, kiedy z powodu zbyt małej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, nie jest możliwe utworzenie dwuosobowego składu zespołu powypadkowego, tworzy się zespół składający się z pracodawcy i specjalisty spoza zakładu pracy.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-protokol-powypadkowy-kto-i-jak-powinien-go-sporzadzic

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej