Jak zmieniły się przepisy bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej?

20 kwietnia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. Szczególnie istotna stała się kwestia poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej – kierowców i motorniczych tramwajów.

Nowe przepisy obejmują zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników i dotyczą m.in:

 • dodania nowego rozdziału określającego warunki pracy na pętlach i końcówkach linii i w pojazdach.
 • rozszerzenia wykazu prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia,
 • rozbudowania, ze względu na bezpieczeństwo, wymagań dotyczących bram wjazdowych do zajezdni i warsztatów,
 • określenia wymagań dotyczących oznakowania najazdów na kanały,
 • określenia wymagań dla pomieszczeń, w których wykonywane są prace związane z obsługą i naprawą autobusów zasilanych paliwem metanowym i przy pracach obsługowych i naprawczych tych pojazdów,
 • określenia na jakich drogach i torowiskach mogą być wykonywane czynności związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,
 • uzupełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy pracy z pojazdem,
 • rozbudowania przepisów bhp dotyczących pracy na wysokości (dachy i górna część pojazdów),
 • uzupełnienia o przepisy dotyczące sprzętu ochrony chroniącego głowę oraz wymagania dotyczące pracowników wykonujących czynności związane z tankowaniem oraz obsługą zbiorników LNG.

Nowe rozporządzenie stanowi uzupełnienie o wyżej przedstawione regulacje obowiązujących już przepisów.

Rozszerzony został zakres przedmiotowy rozporządzenia o wymagania dotyczące warunków na krańcach linii komunikacyjnych.  Według nowego rozporządzenia na krańcach linii komunikacyjnych, na których są zlokalizowane obiekty posiadające pomieszczenie socjalne, toalety powinny być wyposażone w bieżącą wodę, powinny posiadać przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika oraz powinny być ogrzewane i wentylowane.

Pomieszczenie socjalne powinno:

 • być zlokalizowane w odległości nie większej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po najkrótszej trasie dojścia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego,
 • być ogrzewane, oświetlone i wentylowane,
 • być wyposażone w: umywalkę i zlewozmywak z bieżącą wodą, ciepłą i zimną, wodę zdatną do picia, środki higieny osobistej, urządzenie do zagotowania wody, urządzenie do podgrzewania posiłku; miejsca siedzące dla pracowników oraz toaletę,
 • mieć ograniczony dostęp dla osób z zewnątrz.

Pomieszczenia te i toalety zapewniałby organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będąca stroną porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo nowe rozporządzenie określa warunki pracy w kabinie pojazdu używanego w komunikacji miejskiej, według których pracodawca zapewnia kierującym pojazdami liniowymi komunikacji miejskiej kabiny, które są:

 • oddzielone od części pasażerskiej ścianką z drzwiami zamykanymi na zamek, uniemożliwiającymi otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione (co znacząco poprawi bezpieczeństwo kierowcy lub motorniczego),
 • wyposażone w rolety przeciwsłoneczne w oknach zewnętrznych kabiny,
 • klimatyzowane oddzielnie,
 • ogrzewane (powinno się zapewnić temperaturę nie niższą niż 18°C.).

Źródło: https://asystentbhp.pl/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-w-komunikacji-miejskiej-oraz-autobusowej-komunikacji-miedzymiastowej/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej